פדיון כפרות באתר דין לחץ כאן

פרה אדומה בימות המשיח

שאלה:

ב״ה

שלום עליכם ,
כשכבר יהיה המשיח בינינו, האם סוד פרה אדוּמה יִתגלה ?
האם בתקופה זו , יהיה צוֹרך בסוגיית פרה אדומה ?
מדוע סוגיית פרה אדומה בּרוּבּה, נשמרה בסוד ולא נתגלת ?

שבת שלום .

תודה רבה , ר. ר.

תשובה:

נפתח בשאלה השניה, כי זה אכן ידוע לנו כי אחד מתפקידיו המרכזיים של מלך המשיח יהיה לבנות את בית המקדש ולחדש הו את העבודה, ובכלל זאת הקרבת פרה אדומה וטהרת הטמאים באפרה. וכמו שכתב הרמב"ם בהלכות מלכים פרק יא. שם מבואר כי תפקידו של מלך המשיח הוא להחזיר את כל דיני התורה לתיקונם שיהיו כראוי, וזה לשון הרמב"ם שם: "המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה, ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל, וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם, מקריבין קרבנות, ועושין שמטין ויובלות ככל מצותה האמורה בתורה.

עוד כותב שם הרמב"ם [הלכה ג] בעיקר יעודו של מלך המשיח: "ואל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם או מחיה מתים וכיוצא בדברים אלו, אין הדבר כך, שהרי רבי עקיבא חכם גדול מחכמי משנה היה, והוא היה נושא כליו של בן כוזיבא המלך, והוא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח, ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח, עד שנהרג בעונות, כיון שנהרג נודע להם שאינו, ולא שאלו ממנו חכמים לא אות ולא מופת, ועיקר הדברים ככה הן, שהתורה הזאת חוקיה ומשפטיה לעולם ולעולמי עולמים, ואין מוסיפין עליהן ולא גורעין מהן, וכל המוסיף או גורע או שגלה פנים בתורה והוציא הדברים של מצוות מפשוטן הרי זה בודאי רשע ואפיקורוס." מכך אנו למדים שהתורה לא בטלה וכל חוקיה ומשפטיה קיימים ועומדים ונמצא שכך גם דין פרה אדומה

ומעתה נבוא לשאלתך הנוספת על עיקרו של סוד פרה אדומה כמובן שאין בידינו לבאר דבר זה, רק נביא כאן דברים חשובים שכותב הרקאנטי, (במדבר יט, ב) "זאת חקת התורה אשר צוה י"י לאמר [יט, ב]. דע כי סוד פרה אדומה נעלם מאד, ואמרו רבותינו ז"ל [במדבר רבה יט, ו] לא נגלה אלא למשה רבינו ע"ה, שנאמר ויקחו אליך, לך לבד אני מגלה טעם פרה. ואין כוונת המאמר הזה שלא יהיה נודע מטעם המצווה כלל, רק ענין אחד יש בו שלא נגלה רק למשה רבינו ע"ה, והוא מה שאמרו רבותינו ז"ל [יומא סז ע"ב] מזה ומזין עליו טהורין ונוגע טמא, ועל זה אמרו רבותינו ז"ל על כולם אמר שלמה [קהלת ז, כג] אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני, אך בסוד הפרה באדמומיתה בתמימותה ובשריפתה בחוץ וסוד המים הנתנין באפרה וטעם טהרתה את הטמאין, בכולם נבאר טעמם כמו שאמרו רבותינו ז"ל בספר הזוהר. וכתב הרב הגדול [הרמב"ן] ז"ל כי מפני היותה נעשית בחוץ, יראה לאומות העולם כאילו היא נזבחת לשעירים על פני השדה, והאמת שהיא להעביר רוח הטומאה, ושריפתה כריח ניחוח בחוץ. ולכך אמר זאת חקת התורה, כלומר נחקקת מן התורה והיא תורה שבעל פה על כן פרה אדומה מ"מה." מתוך דבריו נמצינו למדים כי אכן ישנם חלקים בפרה אדומה שניתן לבאר וגם הם חלק מסודה של פרה אדומה, אך יתכן שגם לאחר נתינת הטעמים הללו עדיין היא נחשבת סוד, כי היא סוד בעצומתה היינו דבר שאינו ידוע לכל וגם כשהוא נמסר הוא בגדר סוד ודי למבין.

ולגבי השאלה הראשונה על ימות המשיח שוב לא ניתן לדעת מה שיהיה בהם עד שיהיו, אמנם זאת יש לדעת שכותב הרמב"ם שם בפרק יב: "לא נתאוו החכמים והנביאים ימות המשיח, לא כדי שישלטו על כל העולם, ולא כדי שירדו בעכו"ם, ולא כדי שינשאו אותם העמים, ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח, אלא כדי שיהיו פנויין בתורה וחכמתה, ולא יהיה להם נוגש ומבטל, כדי שיזכו לחיי העולם הבא, כמו שביארנו בהלכות תשובה." היינו שאכן תכלית ימות המשיח הוא הפניות ללימוד תורה, וממשיך הרמב"ם ומוסיף שם [הלכה ה]: "ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה, ולא קנאה ותחרות, שהטובה תהיה מושפעת הרבה, וכל המעדנים מצויין כעפר, ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד, ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים וישיגו דעת בוראם כפי כח האדם, שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים." כאן נראה כי אכן יתגלו לישראל דברים סתומים שלא יכלו להשיג קודם לכן.

הצטרף לדיון

2 תגובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל