לתרומות לחץ כאן

משיח בן יוסף ומשיח בן דוד

שאלה:

ב״ה
מכובדיי שלום עליכם ,
משיח צדקנו יהיה מבית דווד ? או מבית יוסף ?
אם מבית דווד, מדוע ? אם מבית יוסף, מדוע ?

רוב תודות , ר. ר.

תשובה:

שלום ידידי, תמיד משיח בן יוסף מקדים למשיח בן דוד, ובספר קול התור הרחיב בזה הרבה על פי המקובל בידו מתלמידי הגר"א, שמשיח בן יוסף שיקדים למשיח בן דוד ימות במלחמה, ויש שכתבו שבזכות גדולה ינצל, יש בזה דברים עמוקים וקטונתי מלהבינם היטב, הרחיב בזה השל"ה הק'. מה שאני כן יכול לומר בזה בכמה מילים ועל פי דברי השל"ה, שהנושא הזה שמשיח בן יוסף תמיד מכין את מלכות משיח בן דוד, עובר כחוט השני בכל הדורות, ממלכות יוסף במצרים שקדמה למלכות יהודה, דרך מלכותו של שאול המלך שקדמה למלכותו של דוד, ועד הגאולה העתידה שנזכה לראותה במהרה בימינו.

שבת שלום.

מקורות:

של"ה פרשת וישב מקץ ויגש תורה אור: כח. ובצאת ישראל ממצרים ונעשו לעם, אז תיכף 'היתה יהודה לקדשו ישראל ממשלותיו' (תהלים קיד, ב). וכן בדגלים דגל מחנה יהודה הראשון, וכן בנשיאים. עד אחרי ירושת הארץ בימי שמואל שאמרו (שמואל – א ח, ה) 'שימה (עלינו) [לנו] מלך', ונבחר שאול מבנימין כמו שכתבתי (אות כב – כד), אבל לא היתה המלכות רק בדרך שאלה, והוחזר המלכות אחר כך לבעליה לדוד ולזרעו עד עולם, 'לא יסור שבט מיהודה' וגו' (בראשית מט, יד). אך כשחטאו בארץ, החטא גרם שנחלקה מלכות בית דוד, ויוסף שהוא הצינור שלמעלה שהעולם עומד עליו כדפירשתי (אות כה – כז), לא היה משפיע לירושלים לבד, דהיינו מלכות שממנה מלכות בית דוד, אלא השפיע גם מחוץ לירושלים, ואז נמשך המלכות לזרע יוסף. ודבר זה גרם רעות הרבה, כי 'חלק לבם עתה יאשמו' (הושע י, ב), ומכח החלוקה הזאת נעשו העבודות זרות, ירבעם התחיל בעגלי זהב ועבדו כמה עבודות זרות, ואחר כך למדו מהם שבט יהודה גם כן כתועבתם, והיה הדבר נמשך עד גלות הארץ. ולא הוחזר לתקונו אף שנבנה בית שני, כי היו חסרים ה' דברים המובחרים (יומא כא ב), ולא היה מלכות לבית דוד רק מלכות חשמונאי, אשר לא צוה ה', כי ה' צוה לדוד ולזרעו עד עולם. ועל כן נענשו החשמונאים שלקחו המלכות, וקם הורדוס וביתו ומלכו תחתיהם, כן כתב הרמב"ן בפסוק (בראשית מט, י) 'לא יסור שבט מיהודה' וגו'. ולא יתוקן עד לעתיד, ואז יחזור ויקדים מלכות בית יוסף למלכות בית דוד, כי מתחלה יבא משיח בן יוסף, ואחר כך משיח בן דוד. ואז יתוקן בית יוסף מה שקלקלו בהתחלקות מלכות בית דוד, כי לא יבא משיח בן יוסף לצורך עצמו, רק יבא בשביל משיח בן דוד, כי הוא ימסור נפשו והערה נפשו למות, ודמו יכפר על עם ה', באופן שיהיה אחר כך מלכות בית דוד בעם ישראל נצחיית. ואז יהיו מקוימים שני החלומות של יוסף, דהיינו הקדמות המלוכה שלו במצרים, ואחר כך לעתיד הקדמות מלוכה שלו למשיח בן דוד. ובשני המלוכות אלו כוונתו בשביל מלכות יהודה, ושניהם שווין לטובה. ואז יוגמר התיקון להיות כראשית הבריאה, השלמות בגוף ונפש, כתנות אור כתונת הפסים, כי אדם הראשון עליו נאמר (תהלים מט, יג) 'אדם ביקר בל ילין נמשל כבהמות נדמו', כי ירד ממעלת אדם למעלת שור, כמו שאמרו רבותינו ז"ל (שבת כח ב) שור שהקריב אדם הראשון כו'. ואילו לא חטא היה זוכה ל'אדם כי יקריב מכם' (ויקרא א, ב), שהוא עצמו קרבן, כלומר, להיותו חי לעולם ויהיה דבק בהשם יתברך, כמו שעתה הצדיקים לאחר מותם שמיכאל כהן גדול מקריב נשמותיהן (מנחות קי א תוד"ה ומיכאל). על כן הותחל התיקון וה[ו]משך מן יוסף שהוא 'בכור שור' (דברים לג, יז), ויוגמר התיקון על ידי 'אריה יהודה' (בראשית מט, ט). ואז יקוים בתכלית נישאים על כנפי נשרים, ובחורבן נתקיים (דברים כח, מט) 'ישא ה' עליך וגו' כאשר ידאה הנשר'. אמנם לעתיד 'כנשר יעיר קנו' (שם לב, יא), כן השם יתברך לישראל, ויהיו נישאים על כנפי נשרים. הרי הגלגולים של ישראל במדות ארבע חיות, אדם, שור, אריה, נשר. ויעלה למעלה האחדות, כי יתקיים 'ביום ההוא יהיה ה' אח'ד ושמ'ו אח'ד' (זכריה יד, ט) סופי תיבות 'דוד', ויהיה אז השלמות בגוף ונפש ביחד, כולם יהיו נצחיים ככוונת הבריאה. וכבר הארכתי בזה בהקדמה תולדות אדם (ח"א שם אות קלד ואילך) בענין מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן, באם השלמות האחרון היא לנפש לבד או לשניהם, וסברא האמיתית היא הרמב"ן שהוא לשניהם.

רבני בית הוראה
רבני בית הוראה

הצטרף לדיון

2 תגובות

 1. שלום עליכם .
  אתה/ם פונים בתשובה
  ומתחילים בשלום ידידי.
  יפה ומחמם לב.
  תודה רבה .
  אם הינך מכנה אותי
  ״ ידידי ״ , מן הראוי שתציין את שימך בסוף תשובתך – התחלתכם חמה ומשובבת – הסיום לא כך הוא .
  בכבוד ובאהבת הזולת הנני להציעכם לרשום שם הרב/נים המכובדים – כך : יותר יעיל, יותר אישי, נהוּג,
  אם השואל רוצה לפנות לאותו המכובד, יכול הוא . לכל יהודי נשמה יִחוּדית ומיוחדת, בצלם בּוֹראנוּ נהוּג לציין שם פרטי ושם משפחה .
  רוב תודות .
  שבת קדושים .
  שבת שלום .

  ר. ר.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל