לתרומות לחץ כאן

מכירת חמץ באתר לבני חו"ל

שאלה:

אני רוצה למכור חמץ דרך הרב פליישמן באתר.
אני גר בחו"ל ושומר יו"ט שני. רציתי לוודא שהחמץ לא יחזור להיות בבעלותי עד אחרי יו"ט שני של חג שני.
אודה על מענה

תודה רבה

תשובה:

שלם רב,

אכן החמץ לא יחזור לרשותך עד לאחר יו"ט שני אצלך.

מקורות:

מקורות:

 

בשו"ע (סי' קפב ס"א) כתב להדיא שאדם נעשה שליח של חבירו בדיבור ואמירה בעלמא וא"צ לזה לא קנין ולא עדים. [אמנם עי' למהרש"ם בספרו תכלת מרדכי (סוף ח"ג, בדיני מכירת חמץ ס"ק צו) שכתב וז"ל: מי שמצוה לאחר למכור גם חמץ שלו, לא מהני בדיבור, עד שיעשה עמו קנין המועיל. או דרק שליחות והמוכר יכתוב ויאמר שמוכר חמץ של פלוני ג"כ. ע"כ. אולם גם מהרש"ם עצמו נתן ב' אפשרויות, או של קנין, או שיעשה דרך שליחות, ואז לא צריך קנין. ומבו' דמה שנהגנו לעשות דרך שליחות, א"צ בזה קנין].

 

ובאמת ראיתי בשו"ת אור לציון ח"ג (פ"ט שאלה ב, עמ' קח) שדן אי בעי' קנין לשליחות מכירת חמץ, והביא דברי מרן השו"ע הנ"ל, ועפי"ז כתב דנראה פשוט דלא בעי' כלל קנין בהרשאת הרב במכירת חמץ, ואפשר אף באמירה בעלמא ודרך הטלפון. ומה שנהגו לעשות קנין היינו ע"פ מ"ש הרמב"ם (פ"ה ממכירה הי"א-יג) וז"ל: יש דברים הרבה שאינן צריכין קנין ואין לקנין בהם טעם, כגון המשחרר את עבדו, והמגרש אשתו, או עושה שליח וכו'. נהגו רוב המקומות להקנות למקצת אלו הדברים או כיוצא באלו, ואומרים וקנינו מפלוני שעשה פלוני שליח וכו', אף על פי שאינו צריך. קנין זה שנהגו להקנות באלו הדברים אינו מועיל כלום, אלא להודיע שאינו אומר דברים אלו כמשחק ומהתל אלא שגמר בלבו ואחר כך אמר, לפיכך אם אמר בלב שלם אני אמרתי וגמרתי לעשות דבר זה אין צריך דבר אחר כלל. עכ"ל. וכן כתב בספר ארחות רבינו הקהלות יעקב (ח"ב עמ' יג) משם מהר"נ קרליץ שהחזו"א לא קיבל קנין לא הוא ולא שלוחו מהרב שעשו אותו שליח למכור את חמצו, וגם הקהלות יעקב כשהיה מוכר את חמצו אצל הרב מויזניץ, הרב היה נותן לו סודר לקבלת קנין, ואמר לו שהקנין לחזוק הדבר. ע"כ.

 

ובאמת מצאתי שכבר גדולי האחרונים כתבו כן, כמבו' כן בשו"ת מגן שאול (קצנלבוגן, סי' יז) שג"כ כתב בפשיטות דלא בעי' קנין בהרשאה, ומה שנהגו לעשות, אפשר דהוא בכדי שלא יכפור אח"ז המשלח, עי"ש. וכ"כ בשו"ת שער יעקב (שור, סי' יג) דבמכירת חמץ די בשליחות בפה לחוד. וכ"כ בספר המקנה (יאנובסקי, אות לב דף ט ע"ג) בזה"ל: אף שהרמב"ם (פ"א מהל' שלוחין ופ"ה מהל' מכירה הי"ג) ותורת אביגדור פוסקים דא"צ קנין על השליחות, מ"מ לרווחא דמילתא כתבתי כן, לחזק הכח הרשאה בכל מה דאפשר לכל הדעות. עכ"ל.

 

הרשאה למכירת חמץ דרך הטלפון ובאמצעות האינטרנט

מעתה, ע"פ כל המבואר, נראה דאין חסרון במינוי שליח למכירת חמץ דרך הטלפון, וכמ"ש בשו"ת אור לציון ח"ג (פ"ט שאלה ב, עמ' קח), כנ"ל, דהא די באמירה בעלמא. וה"ה י"ל גם בהרשאה למכירת חמץ באמצעות האינטרנט, כל שמרשה יר"ש מרבים שחזקה שיעשו שליחותם נאמנה.

 

אמנם יש שטען לי שבהרשאה כיוצא בזה יש חסרון, דאנן נוהגים לעשות בכלל הקנינים במכירת חמץ גם קנין אודיתא, והנה בקנין אודיתא מבואר בדברי מרן השו"ע (סי' מ ס"א) דהוא בשני אופנים: א. באמירה בנוכחות שני עדים, (עי' קצה"ח שם ס"ק א וסי' קצד ס"ק ג), וי"א דה"ה בפני ע"א (חת"ס סו"ס עב). ב. ע"י חתימת ידו על שטר שכתב בו 'הריני חייב לך' וכו' (עי' שו"ת בית שלמה או"ח סי' סה וסי' עב, ובמשפט הקנין שם). ומקורו מדברי הרמב"ם (פי"א ממכירה הט"ו). ואמנם מדברי הפנ"י (כתובות קב. ד"ה ומתוך) נראה דאף באודיתא לא בעינן עדים, דלא אברו סהדי אלא לשקרי. וכן העלה בנתה"מ (סי' מ סוס"ק א, ועי' גם סי' רלח ס"ק ב), שכן משמע מדברי התוס' (ב"מ מו. ד"ה ונקנינהו, וגיטין ד. ד"ה דקי"ל, ושם ו: ד"ה חספא) דכל שמודה בהודאה גמורה, אפי' בלא עדים, מהני. וכתב שכ"כ התומים בכ"מ בפשיטות. מ"מ לכתחילה ודאי שיש לחוש לדעת הסוברים שבאמירה בע"פ, יש צורך בעדים. ולפי"ז מאחר ובמכירה הנעשית דרך האינטרנט או בדרך הטלפון, אין אפשרות של קנין אודיתא, שהרי אין כאן לא עדים ולא כת"י, אף שנשארו שאר הקנינים, מ"מ יש להדר שלא לעשות בדרך זו.

 

אולם באמת נראה דאין בזה כל חסרון, דהנה כבר דנו הפוסקים כיצד מהני אודיתא במכירת חמץ ע"י הרבנים ובתי הדין, דהלא המודה אינו המוכר אלא שלוחו, אלא דכתב בקצה"ח (סי' קכד ס"ק א) דבאופן שהעמיד הנתבע מורשה ושם דבריו בפיו: כך וכך תטעון, וכך וכך תודה, אמרי' דשלוחו של אדם כמותו והוי הודאה גמורה, כיון שהודה ע"י שלוחו שהוא כמותו, אבל אם העמיד מורשה לטעון עבורו ולא שם את הודאתו בפיו, אלא שהוא הודה מעצמו, בזה לא מהני הודאת מורשה. וע"ע בדברי מלכיאל (ח"ד סי' כב ס"ק יד) שכתב דמטעם זה כותבים בשטר ההרשאה, שתהא הודאת השליח כהודאתו. וכ"כ עוד רבים מהפוסקים כמבו' להלן שם. וא"כ באמת מעשה הקנין וההודאה נעשה ע"י השליח, מכחו של המשלח במה שהורה כן מראש, ובכה"ג מהני גם דרך הטלפון ובאמצעות האינטרנט, שהרי לצורך מינוי שליחות זו, לא מצינו שצריך לא עדים ולא כת"י וחת"י.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל