לתרומות לחץ כאן

כסף צדקה שנגנב

שאלה:

אספתי כסף לפני פורים לישיבה ובערב כשחזרתי הנחתי את הכסף בתוך ארנק והכנסתי את הארנק לחליפה ותליתי את החליפה במקום שמיועד לכובעים וחליפות.
בסוף היום אחד החברים שלי מצא את הארנק שלי בחליפה שלו ללא הכסף.
השאלה שלי האם אני מחוייב להחיזר את הסכום שנגנב ממני לישיבה? (300₪)

תשובה:

שלום וברכה,

הבחור שהניח את הכסף בחליפה ותלה את החליפה במתלים המיועדים לכך, נחשב פשיעה, ולדעת השו"ע חייב לשלם על אובדן הכספים. ונראה שגם החולקים סוברים שבמקרה זה חייב לשלם. ולכן הבחור חייב לשלם את כל הסכום שפשע בו.

בהצלחה. 

מקורות:

חיובי שמירה במעות צדקה

בגמרא (בבא קמא צג, א) "ההוא ארנקא דצדקה דאתי לפומבדיתא, אפקדה רב יוסף גבי ההוא גברא, פשע בה, אתו גנבי גנבוה, חייביה רב יוסף. א"ל אביי, והתניא לשמור – ולא לחלק לעניים. אמר ליה עניי דפומבדיתא מיקץ קיץ להו, ולשמור הוא".

נחלקו הראשונים בביאור דברי הגמרא: דעת רש"י (ד"ה לשמור ולא לאבד) שטעם הפטור משום שהוא ממון שאין לו תובעים, כיון שהשומר קיבל את המעות לחלקם לעניים יצא הממון מרשות המפקיד ונעשה צדקה ואינו יכול לתובעו. והעניים אינם יכולים לתובעו שיכול לומר לכל עני התובעו שהיה רוצה לתת לעני אחר. ולפ"ז ביאר המחנ"א (שומרים טז) שמוכח שדווקא אם השומר קיבל כדי לחלקם לעניים. אבל אם קיבל את הכסף לשמור ולא לחלקם לעניים, חייב בשמירתם. 

המחנ"א הביא שיש ראשונים שסוברים שהפטור של "לשמור ולא לחלק לעניים" הוא פטור משמירה, וכשם שקרקעות התמעטו מדיני שמירה כמו כן ממון עניים נתמעטו שמירה וז"ל: "אבל שיטה אחרת יש והיא סברת ראב"ן שכתב דאפילו אם הפקידו הבעלים בידו לשומרם ופשע בהם ה"ז פטור משום דרשא דלשמור לאפוקי הני זוזי דהרי הם עומדים לחלק, וזו היא סברת הרשב"א ג"כ כמ"ש ר' ירוחם בשמו, וכ"נ מדברי ר' שמשון שהביא המרדכי בפ"ק דבתרא (רמז תקג) שהקשה דל"ל לדרשא דלשמור ת"ל דהוי ממון שאין לו תובעין ותירץ דר' יוסף גבאי הוה ותובע מההוא גברא אשר הפקידו". ולפי שיטה זו יש לפרש דברי הגמרא שחייבו רב יוסף לשלם משום שמקיץ קייץ וזכה רב יוסף לעניים ולכן חייבו לשלם.

ברמב"ם ושו"ע (סימן שא סעיף ו): "מי שהפקידו אצלו מעות עניים או פדיון שבויים ופשע בהם  ונגנבו, פטור, שנאמר לשמור – ולא לחלק לעניים, והרי הוא ממון שאין לו תובעין". הרי שהביאו את שני הטעמים – גם את הפטור של לשמור ולא לחלק, וגם את הפטור שלא לחלק לעניים. וביאר הסמ"ע (ס"ק ט) שכנגד הבעלים נפטר השומר משום לשמור – ולא לחלק. וכנג העניים גם פטור משום שאין לו תובעים. וכתב הסמ"ע שעל זה סיים הרמ"א שאם נתן לו הגבאי לשמור ולא יחלק לעניים, שחייב השומר כשאר שומר.

והשו"ע הביא את דברי הרמב"ם להלכה, ונמצא להלכה אין פטור שמירה בממון עניים, אלא שהוא ממון שאין לו תובעים.

פטור לצי"ש בשומר שקיבל כספי צדקה

הבאנו שנחלקו הפוסקים בביאור דברי הפטור של לשמור ולא לחלק לעניים, אם הפטור משום שהתמעט משמירה, או שהפטור משום שהוא ממון שאין לו תובעים. ונפ"מ אם חייב לצי"ש, שלשיטה שהוא ממון שאין לו תובעים אין על השומר פטור מתשלומים אלא שאין עני שיוכל לתובעו. וכן היא דעת התוספות (חולין קלב, ב ד"ה ואב"א) שאינו יוצא בדיינים אבל השומר חייב לצי"ש. וכן הוא דעת החוו"י סימן קצט הובא בפת"ש (שם). אולם לשיטות שיש פטור משמירה בממון עניים, יהיה פטור אף לצי"ש.

אולם בשו"ת מהר"ם שיק (חו"מ סימן יד) ביאר בדברי הרמב"ם שאינו שומר לבעלים משום לשמור ולא לחלק, ואינו נעשה שומר של העניים משום שאין לו תובעים, ולכן לא נעשה שומר כלל, וכל שלא נעשה שומר פטור גם מפשיעה. 

ישיבה מוגדרת כעניים קצובים

בשו"ת הליכות ישראל להגר"י גרוסמן ז"ל (סי' נ"ה) הביא מהעובדא שבגמ' לקמן: ההוא ארנקא דצדקה וכו' ובשו"ע (חו"מ סי' ש"א ס"ו):

בד"א כשאין זה הממון מופקד לעניי מקום זה, או לשבויים ידועים, אבל אם הי' לעניים אלו, או לשבויים אלו, והרי הוא קצוץ להם, הרי זה הממון שיש לו תובעים וישלם אם פשע, או ישבע שלא פשע, כדרך כל השומרים עכ"ל, וכ"כ המהרי"ט בתשו' (ח"א סימן קט"ז) בא"ד וז"ל: ואני בעניי הנה מקום אתי לדון בהני עניים דידן דקיץ להו בכל שבוע, כו"כ, וכן ת"ח המקבלים פרס מידי שבת בשבתו והתלמידים והמלמדים שבת"ת שנוטלים דבר קצוב בכל שבוע, אף על גב דהני אזלו, והני אתו, ולא הוי עניים מיוחדים, דהקדש שלהם ממון שיש לו בעלים קרינן בי' עכ"ל.

ולפי"ז אם המשולח אסף למוסד צדקה שיש לו עניים קבועים שהוא תומך בהם, הוי ממון שיש עליו תובעין, וחייב המשולח לשלם. 

בחורים שאוספים צדקה לת"ת

בחורים שאוספים לת"ת אין להם סמכות לחלק את הכסף, אלא צריכים להעביר לאחראי על הת"ת. ולפי דברי המהרי"ט שהביא בהליכות ישראל נראה שישיבה נחשב כעניים מוגדרים גם אם לפעמים נכנסים יוצאים ונכנסים מעט בחורים. ולכן אין את הפטור של ממון שאין לו תובעים, וממילא חייב הבחור לשלם על אובדן הכספים.

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל