לתרומות לחץ כאן

האם כל בעל תשובה כשר לעדות

שאלה:

שאלה שלכאורה שייכת בזמנינו. הרבה יהודים שנחשבים כתינוק שנשבה היום חוזרים בתשובה ויתכן שעד שחזרו בתשובה גזלו וגנבו פה ושם מעוד יהודים כי עבירה כזאת לכאורה לא נחשב לענין חמור אצל חלק מאלו שלא שומרים תורה ומצות. והשאלה היא אם בעל תשובה כזה כשר לעדות.

מוזכר בחז"ל ענין של הגוזל את הרבים וביבמות (כא.) ובבא בתרא (פח:) מוזכר ענין של ענשן של מידות ושם חז"ל אומרים שהגוזל את הרבים לא יכול לעשות תשובה כי הוא לא יכול להחזיר מה שהוא גזל כי הוא לא יודע למי להחזיר ותוס’ שם מביאים שיטת ה"ר חיים שלכן אי אפשר לו לעשות תשובה מעלייתא ומשמע שהוא נשאר פסול לעדות כי הוא עוד לא עשה תשובה.

אמנם מצאנו באחרונים שיש דרכים לו לעשות תשובה. הקובץ שיעורים (ב”ב אות שיד) כותב שמהני תשובה אע"פ שאינו מחזיר מה שגזל וכשר לעדות אבל לכאורה דבריו הם נגד תוס’ הנ"ל.

הפנים יפות (פר’ כי תצא ד"ה לא יהיה לך) כותב:

אלא מאי חומרייהו האי אפשר בתושבה והאי לא אפשר בתשובה וכיון שאינו יכול להחזיר הגזילה אינו מתכפר עד שאין לו לשלם ואז הוא פטור מתשלומים ומועיל תשובתו ע"כ.

ע"ש כל דבריו וכוונתו לכאורה שע"י עונש עניות הוא יכול לעשות תשובה אבל בלי עניות לא.

הרד"ל על פרקי דרבי אליעזר (פרק מג אות ז) שואל למה מוזכר בפדר"א לגבי אחאב מלך ישראל שגזל וחמד ורצח ולא מוזכר שהוא עבד ע"ז ולתרץ הוא כותב:

י"ל שזה שרצח וגזל חשוב לכאורה כאי אפשר בהשבה מעלייתא עיין תוס’ (ב"ב פח: ד"ה אפשר כו’) לכן נקט להו יותר מע"ג ושאר עונות שעשה ולומר שאעפ"כ כשעשה תשובה גדולה נרצה ע"כ.

ומשמע שע"י תשובה גדולה אפשר לעשות תשובה מעלייתא.

ואני באתי לשאול ע"פ פסק הלכה האם הגוזל את הרבים שב בתשובה אם הוא כשר לעדות. [שמעתי שיש על זה פסק באוצר הפוסקים (לכאורה ח"מ ס’ רלא) אבל אין לי ספר זה].

תשובה:

שלום וברכה,

ישנם ב' עניינים, יש חזרה בתשובה לגבי העתיד שלא ימשיך במעשיו, וכדי להכשירו לעדות צריך שנדע בבירור שסר מדרכו ולא ימשיך כך בעתיד. ויש חזרה בתשובה לתקן את החטאים שעשה. כדי להכשיר לעדות אנחנו צריכים לוודא שסר מדרכו הרעה, ולכן גם אם השיב כתב השו"ע שלא הוכשר לעדות שמא עדיין עומד ברשעותו. ואם היה לנו ברור ששב בסר מדרכו היה כשר לעדות גם אם לא תיקן את הגזל עדיין. ולכן גזל את הרבים שלא יודע למי להשיב אם עושה צורכי רבים כשר לעדות גם אם בפועל לא תיקן את האיסור לגמרי. 

ויש תשובה לתקן את החטא שעשה, ועל זה צריך השבה ליד הבעלים, ועליו נאמר שתשובתו קשה אם גזל את הרבים כיון שלא יודע למי להשיב. ולכן אדם שלא התחנך לשמור תו"מ ורואים שחזר בתשובה וקיבל על עצמו עול תו"מ כשר לעדות.  

בהצלחה. 

מקורות:

ראה שו"ע סימן לד מסעיף כט ואילך.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל