לתרומות לחץ כאן

דריכה על שטיח שכתוב עליו שלום

שאלה:

האם מותר לדרוך על שטיח בכניסה לבית שרשום עליו: צאתכם לשלום, בואכם לשלום, שבעצם המילה שלום היא משמותיו של הקב״ה?

תשובה:

עדיף שלא להשתמש בשטיח כזה.

מקורות:

א. התוספות (סוטה י ע"א ד"ה אלא) התקשו, מדוע לא כתבו בגמרא במסכת שבועות, את השם שלום ביחד עם שבעת השמות שראינו לעיל שאסור למוחקם? ועל אף שרחום וחנון מותר למחוק, דינו של השם שלום חמור יותר, והראיה שאסור לאומרו במרחץ! הם תירצו, שאכן גם השם שלום צריך להיכלל בשמות הקדושים שאינם נמחקים, אלא שהתנא לא מנה את כל השמות.

ב. הרשב"א בתשובה (ז, תיח) חלק על התוספות וכתב, שאמנם אסור לאומרו בבית המרחץ שלא יתבזה, וכן צריך להיזהר לא לכתוב שלום במכתבים וכדומה, כיוון שהרבה פעמים הם מתגלגלים על הרצפה ומתבזים, אך אין דינו כשבעת השמות הקדושים.

עולה לשיטתו שיש להיזהר שלא לכתוב שלום במכתבים, ועדיף לכתוב שלו', וכן כתב הרמ"א (רעו, יג) שיש נזהרים. וכך כתבו הרב וייס (מנחת יצחק ח, קכו) והרב אלישיב (בכל מכתב שכתב), ועוד פוסקים, ובלשון הר"ן (שבת י ע"ב ד"ה אסור):

"אסור לאדם שייתן שלום לחברו בבית המרחץ. וכתב רבינו יחיאל ז"ל דמהכא (= שמכאן) שמעינן דאסור לכתוב באגרת שלומים שלום, דשם קודש הוא, ומצוי אדם לזורקן באשפות ובמקומות המטונפים, וכן אנו נוהגים שלא לכתוב שלום."

ג. הרא"ש (ג, טו) חלק וכתב, שאין איסור לכתוב על אגרות 'שלום': "ובכל האגרות כותבים שלום וזורקים אותם ונמחקים", וכך כתב הפתחי תשובה (שם, כח) בשם הברכי יוסף, שרבים אין נוהגים להיזהר. כמו כן יש להוסיף את דברי הרדב"ז (שם) שכתב, שכאשר אין מתכוונים לשמו של הקב"ה וודאי שאין בכך בעיה, וכן פסק להקל הרב עובדיה (יביע אומר או"ח ו, טו).

גם אדם שמחמיר וכותב שלו', ברור שכאשר כותבים במחשב אין צורך בכך. הסיבה לכך היא, שכתיבה על מחשב לרוב הפוסקים אינה נחשבת כתיבה, ואפילו למחוק את שם השם ממש כתבו שאין בכך בעיה, אם כן קל וחומר שבכתיבת שלום, שכפי שראינו אפילו הרמ"א שמחמיר כותב רק בלשון 'טוב להיזהר', שיהיה מותר ללא חשש לכתוב שלום.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל