לתרומות לחץ כאן

משלוח מנות מנה בשרית וחלבית / נשים

שאלה:

שלום וברכה, האם ניתן לשלוח במשלוח מנות אחד גם מה בשרית וגם מנה חלבית?

אשה נשואה, האם צריכה לשלוח משלוח מנות או שבעלה יכול לתת בשבילה?

תשובה:

שלום וברכה

אפשר לשלוח גם בשר וגם חלב כיון שבשניהם יוכל להשתמש, לא חייב להיות יחד.

לגבי אשה בבית בעלה נחלקו בזה הדעות, בשבות יעקב ח"א סי' מא צידד לומר, שכיון שאשה כל נכסיה לבעלה, היא פטור ממצוה זו, כיון שאין לה אפשרות לקיימה אא"כ יתן לה הבעל רשות. אמנם דבריו צ"ע שהרי הלכה פסוקה היא שהבעל חייב לתת לאשתו מנכסיו לקיום מצוותיה או קרבנותיה, ואם כן הוא חייב לתת לה מעות למשלוח מנות ומה טעם יש לפוטרה? ויש ליישב. קושיא נוספת הקשה הברכי יוסף בסי' תרצה שהרי מצות משלוח מנות נתקנה לפני שתיקנו חכמים שנכסי האשה לבעלה, ואם כן ודאי לכתחילה היא נכללה במצוה ומה טעם יש לפוטרה? ועי' חתם סופר או"ח סי' קצו מה שכתב בזה. ומכל מקום, מרהיטת דברי הרמ"א סי' תרצה נראה שאשה חייבת, ועל פי זה נהגו לייחד לאשה משלוח מנות משלה לשלוח לרעותה וכן במתנות לאביונים. וראה הליכות שלמה מועדים פרק ז מדברי הגרש”ז אויערבך,  שאף שכל מה שקנתה אשה קנה בעלה, אין הוא חייב להקנות לה מזונות לקיום מצוה זו והיא יכולה לקיימה בשלו. וכ”כ בשו”ת אבני ישפה או”ח סי’ קיד. אבל יש חולקים ואומרים שיש להקנות לה והמחמיר בזה תבוא עליו הברכה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל