לתרומות לחץ כאן

פינו נפטר לצורך קבורה בארץ ישראל – האם מותר להשתמש בקבר לנפרטים אחרים?

שאלה:

כבוד הרבנים,
שאלתי מכם בבקשה היא כך.
קבר ישן שפתחו והוציאו ממנו את המת כדי לקבור אותו בארץ ישראל, ולא נישאר בו אפילו עצם אחד. האם מותר לקבור שם מת אחר?
תודה רבה ושנזכה לאורך ימים ושנות חיים אמן.

תשובה:

שלם רב,

בטור יו"ד סי' שסד הביא בשם רבינו ישעיה "ועכשיו שקוברים קטנים בקברי הגדולים באיסור הם עושים שקבר המת אסור בהנאה, ואפילו לקבור בו מת אחר" ובבית יוסף שם הביא תשובת הרשב"א שנראה שחולק על דעתו. וכך כתב בשו"ת כתב סופר יו"ד סי' קעז:

והנה הטור לא מביא מי שחולק על הר"י, אמנם כן הב"י בבדק הבית מביא תשובת הרשב"א סי' תקל"ז לענין אם מותר ליטול מצבה מקבר אחד להניחה על קבר אחר, ובתוך תשובה זו אגב שמענו כי חולק הוא על ר"י שכתב אפילו קבר שחפר וקבר בתוכו נראה לו דמותר לקבור אחר שלא אסרו אלא בהנאה, אבל לקבור אחר מה הנאה בו לחי ולמכור להניח בו אחר אסור, וכן להשתמש בו החי, והיינו ששנינו פינהו אסור בהנאה אבל לקבור אחר לא שמענו עכ"ל.

וראה שם שהאריך במחלוקת זו, ומסקנתו כשיטת הרשב"א שמותר להניח שם מת אחר משום שאין זה נחשב להנאה עבור החי. 

תלמידו של כת"ס, בשו"ת מלמד להועיל גם נשאל בשאלה זו. ושם הביא את דברי רבו שפסק כהרשב"א. וציין לדברי השלטי גיבורים שלא הובא בתשובת הכתב סופר: "אך איתא בשלטי גבורים פ"ו דסנהדרין וז"ל: ועוד נראה לאסור בהנאה קברים דידן אפילו פינו משם המת דבסתמא כל אדם הנקבר זוכה בקרקע שנקבר בו, מלבד כי המנהג הוא בגליל זה שכל אחד קונה מקום קבורתו וא"כ מקום קבורתו מאן מחיל מאן שביק וצ"ע בדבר לענין מעשה עכ"ל". ולכן מסקנתו של המלמד להועיל כך:

"ונלענ"ד דהיכא דפינו הקבר על פי דין י"ל דהנקבר לא קנה הקבר ויש להתיר לקבור בו מת אחר, אמנם אם פינו אותו שלא כדין הרי גזלו הקבר שקנה המת וצדקו דברי הש"ג דמאן שבק ומאן מחיל, וא"כ באופן זה אסור הקבר".

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל