לתרומות לחץ כאן

שמיעת שירת בנות פחות מבת מצוה

שאלה:

אשתי מקיימת גן פרטי בבית, האם מותר לי לשמוע קלטת של שירי בנות פחות מבת מצוה [כתוב על זה]. יש לציין שאני אשכנזי וידוע לי רק על הרב עובדיה שמתיר לשמוע באינו מכירה.

תשובה:

יש להקל עד גיל 11, ובפרט שאינו מכירה.

מקורות:

במשנה ברורה (סימן עה ס"ק יז) מבואר שמותר לשמוע קול של אישה פנויה שאינה נדה שלא בשעת קריאת שמע, ובתנאי שאינו מכוון להנות מזה כדי שלא יבוא לידי הרהור. בשו"ת אגרות משה חלק אורח חיים חלק א' (סימן כו) כתב, שבמקום צורך יש להתיר לשמוע קול שירה של ילדה עד י"א שנה, אולם גדולות מבנות י"א אף כשידוע שעדיין לא ראו דם יש להחמיר, כי מאחר שכבר יש בשנים אלו עתה שרואות דם אין לחלק ביניהם. ובלא צורך אין להתיר כלל כי בדברים כאלו המחמיר קדוש יאמר לו. בספר אור לציון חלק ב' (עמוד נז, ד"ה ולענין) הקל בפשיטות לשמוע שירה של ילדה עד גיל אחת עשרה או שתים עשרה שנה. וע"ע בשו"ת דברי יציב (חלק אבן העזר סימן לו) ובשו"ת יביע אומר חלק א' (חלק אורח חיים סימן ו אות ד) ובשו"ת ושב ורפא חלק ג' (סימן רטו).

ממילא כאן שאינו מכירה הדין קל הרבה יותר, ועד גיל 11 ודאי יש להקל, אפילו אם נהנה.

שכן בשו"ת בית שערים סי' נג צידד להקל באופן שאינו מכירה כלל ולא ראה מעולם אפילו את תמונתה אפילו היא גדולה, וראה שו"ת שבט הלוי ח"ג סי' קפא שדחה דבריו בחריפות, ולדעתו אין סברא זו אמורה אלא לענין ראיית בגדי צבעונים של אשה, שכיון שאינו מכירה אין בכך גירוי ליצרו, אבל שמיעת קולה גורם להרהורי עבירה  גם כשאינו מכירה. אולם, בשו"ת אור לציון ח"ב פ"ו סעי' יג הקל בזה לענין שמיעת קול אשה ששרה מבית אחר כשאינו מכירה. וראה עוד בס' אשרי האיש או"ח הל' תפילה בשם הגרי"ש אלישיב, שאף אם ראה פעם תמונתה אינו איסור גמור. עוד על שמיעת קול זמר אשה ברדיו כשאינו מכירה אך ראה פעם את תמונתה, ראה מה שכתבנו כאן מדברי הגר"ע יוסף.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל