פדיון כפרות באתר דין לחץ כאן

סדר הברכות בתפילת י"ח – קודם משיח או קיבוץ נדחי ישראל?

שאלה:

בעניין סדר הברכות בתפילת י"ח ,בגמ' מגילה י"ז ע"ב …וכיון שנתקבצו גלויות וכו' וכיון שנבנית ירושלים בא בן דוד משמע שקיבוץ גלויות (תקע בשופר ) ובניין ביהמ"ק (תשכון בתוך ירשלים)יהיו קודם למשיח וכן הסדר בנוסח הברכות ברמב"ם בסוף ספר אהבה וכמו שנקבע בסידורי התפילה שלנו,אך מדברי הרמב"ם פי"א ה"ד מהלכות מלכים משמע כי המשיח(את צמח דוד ) קודם שהוא יקבץ את הגלויות ויבנה את ביהמ"ק ,מה ההסבר לכך , האם סדר הברכות בתפילה הוא לפי סדר הראוי להתפלל אל ה',כי אי אפשר להתפלל ולהקדים תחילה למשל את ברכת את צמח דוד על משיח בן דוד שאז כבר לכאורה אין צורך בשאר הברכות כי הרי הוא ממילא כבר יקבץ גלויות ויבנה ביהמ"ק ,אבל בפועל הסדר אכן יהיה כמו שכתב הרמב"ם בהל' מלכים שם.אבל איני יודע אם אכן כך הפירוש בדברי הרמב"ם או ישנו הסבר אחר.
בברכה רבה

תשובה:

אתה שואל שאלה מענינת, אינני יודע באמת לומר דברים מוחלטים כיון שהנושא רחב מאוד, וגם מה שהזכרת בענין סדר הדברין אינו פשוט ויש בזה בראשונים בכמה מקומות שקיבוץ נדחי ישראל יהיה לפני בוא המשיח וכו', והובאו הדברים בהרחבה במאמר שכתבנו כאן באתר בענין ישוב ארץ ישראל בזמנינו.

ובאמת נראה שהדבר נתון במחלוקת גדולה בין המפרשים: הרמב"ם (הל' מלכים פי"א ה"א) כתב: "המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות בית דוד ליושנה לממשלה הראשונה, ובונה המקדש, ומקבץ נדחי ישראל". ומדבריו למדו רבים, שהליך קיבוץ נדחי ישראל יעשה ע"י מלך המשיח ולא קודם לכן, ודברים אלו מתאימים עם המתבאר לעיל לדרכו של אוה"ח הק'. אכן יש שפקפקו בזה ואמרו שאין כונת הרמב"ם לומר שאין אנו מחוייבים לטרוח בכך קודם ביאת המשיח, אלא שבאופן מעשי גם אם לא יתאפשר הדבר קודם לכן יהיה זה חלק מתפקידיו של המשיח.

אולם בס' מעלות המידות לרבי יחיאל בן יקותיאל (המעלה הראשונה) כתב: יש לנו להאמין בלי שום ספק כי עתיד הקב"ה לשלוח גואל ולגואלנו ולקבצנו מכל העמים אשר נפצנו שם ולהושיבנו על אדמתנו, והיא הנקראת א"י וכו', והקיבוץ הזה צריך להיות ע"י מאסף ומקבץ והוא מלך המשיח.

ומשמעות דבריו שקיבוץ נדחי ישראל צריך שיעשה דוקא ע"י מלך המשיח כחלק מתהליך הגאולה, ולא יעשה ע"י העם עצמו בתוך זמן הגלות.

וכמו"כ ציין שם לדברי המצודת דוד (הושע פרק ג פסוק ה) שכתב: "לאחר שוב ישראל לארצם יבקשו את ה' שישוב וישרה שכינתו בתוכם וישלח להם את מלך המשיח להנהיגם". הרי שאף הוא נקט שביאת המשיח תהיה אחר שוב ישראל לארצם. וראה עוד בס' קול התור לרבי הלל משקלוב פרק ה.

הרי שגדולי עולם נחלקו בשאלה זו האם קיבוץ נדחי ישראל יעשה דוקא ע"י מלך המשיח, או שמא זוהי חובה המוטלת על כל איש ישראל באשר הוא להשתדל בכך, וממילא כאשר יתאפשר הדבר ויעלו לארץ יחלו לבקש על הגאולה כמבואר בדבר המצודת דוד.

וא"כ אפשר שטעמו של בעל האג"מ לכך שאין חובה גמורה לעלות לא"י אלא שהעולה אליה יקיים מצות עשה הוא מחמת סברא זו, שביטול הגלות יעשה ע"י מלך המשיח ולא מיוזמת העם עצמו.

ות"ל אחר העיון זכיתי ומצאתי בתשובות מהריט"ץ ח"א סי' פה שדן באחד שעלה לא"י ולא אתדר ליה, האם מותר לו לשוב לחו"ל מקום מוצאו, או שמא עובר בכך באיסור המבואר במסכתא ב"ב לצאת מן הארץ לחו"ל. ועיי"ש שצידד בזה להיתרא, ותורף דבריו שם הן שהמצוה לעלות לא"י בזה"ז אינה מצוה חיובית כשאר עשין שבתורה אלא מצוה קיומית היא בלבד. ופי' הטעם, "משום שגורשנו מן הארץ בגזירת המקום ומן הדין הוא שנשוב אליה בזמן הגאולה העתידה אחר ביטול גזירת הגלות". עכ"ד, והן ממש כדברינו.

מה שמעניין, הוא מה שכתב בענין זה בס' דברי יואל לגאון מסאטמר בדרשת שבת שובה, שהוא כמובן מאריך לקיים את הדעה שביאת המשיח קודמת לכל, הוא שם מביא ראיות לכך שיהיו שני קיבוצי גלויות, בתחילה יקבץ אותנו ה' למדבר ושם יתברר מי לה' ומי חלילה לא, ורק אחר בוא המשיח הוא יביא אותנו משם לארץ ישראל, ובזה יישב את השלונות החלוקים בענין זה. ולפי זה הוא מבאר את סדר ברכות שמונה עשרה, כאשר לדבריו, תקע בשופר גדול מדבר על קיבוץ נדחי ישראל לאותו מדבר! מעניין מאוד. כמובן זו לא הדעה המקובלת בין הפרשנים.

הצטרף לדיון

תגובה 1

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל