לתרומות לחץ כאן

בקשה לבדיקת תקינות וכשרות צוואה

שאלה:

צוואה

הואיל ואין אדם יודע יום פקודתו וברצוני לסדר צוואה ולהביע את רצוני האחרון על שיעשה
ברכושי אחרי אריכות ימים ושנים, שעה אחת קודם פטירתי, היות והנני בת למעלה מגיל 18 שנה
אזרחית ישראל ותושבת ישראל.

לכן, אני הח"מ ….. ( ת.ז. … ) המתגוררת ברחוב …. ירושלים בהיותי בדעה צלולה, שפויה ומיושבת, ואחרי שיקול דעת, מצווה את רכושי מרצוני הטוב והגמור, בלי אונס, כפייה או הכרח כלשהו ובלי השפעה מהזולת, כפי שאפרט בצוואה זו וחתימת ידי שלמטה תעיד על כך.

1. זוהי צוואתי האחרונה, ולמען הסר ספק, הנני מבטלת בזה כל צוואה אחרת בין בכתב ובין בעל
פה וכל כתב שהוא שנעשתה על ידי באיזה זמן מן הזמנים והנושאת תאריך קודם לצוואה זו, ואולם רשאית אני בכל עת וזמן שארצה לשנות צוואה זו, ולהוסיף עליה או לגרוע ממנה או לבטל אותה לגמרי ברצוני בכל דרך בהתאם לנדרש על פי הדין אבל כל זמן שלא אעשה כן, תעמוד צוואה זו בתוקף.

2. בצוואה זו:

"רכושי" יפורש בצוואה זו כרכושי ונכסי מכל סוג ומן שהוא ובכל מקום, בין בארץ ובין
בחוץ לארץ, לרבות נכסי דניידי ודלא ניידי, וכן מניות, אגרות חוב, מטבע זר,
תוכניות חסכון, דמי ביטוח תגמולים ופיצויים מקופות גמל וביטוח חיים,
כספים, חשבונות עו"ש, חשבונות אחרים, וכן זכויות מכל סוג שהוא, בין בכסף
ובין בשווה כסף, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ולרבות: הדירה שברחוב
….ירושלים, הידועה כחלק מחלקה ….,
… בבנק … בירושלים, והכל בין אם ישנן כעת ובין אם
יהיו לי בעתיד.

"ילדי” …

….

….
….

3. לפני חלוקת רכושי ליורשי , אני מצווה לסלק את כל חובותי ואת כל הוצאות
כבודי האחרון, לרבות: הלוויה, קבורה , אזכרה והקמת מצבה על קברי.

4. לבני … הנ"ל אני מצווה זכות מגורים בחינם בדירה שברחוב
….ירושלים, או תמורתה באם תוחלף באחרת, כל זמן שהוא ירצה
בכך וכן זכות שימוש בחינם בכל תכולתה של הדירה הנ”ל במשך כל תקופת מגוריו בדירה זו.
בתקופת מגוריו בדירה הנ”ל על בני … לשאת בכל הוצאות האחזקה והמיסוי של
הדירה הנ”ל, לרבות: מים, חשמל, גז, ארנונה וועד הבית. בגין מגוריו בדירה
הנ”ל לא יהיה על בני הנ"ל לשלם כל סכום שהוא לכל ילד מילדי, ותרשם הערת אזהרה בטאבו
המבטיחה זאת.

5. מחלקו של בני ….אבקש לגרוע סך של 30 אלף ש"ח שהלוותי לו.

6. כל הכספים שבכל חשבונותיי שבמטבע זר, אבקש להוריש לבני …(שנכנסו
לחשבוני הודות לטיפולו) .
7 . את כל יתר רכושי אני מצווה לילדי בחלקים שווים ובכפוף לסעיף 8.

8 . אני מצווה לשלול לחלוטין מהצוואה את מי שיתנגד או יערער על הצוואה או חלקה.

אני מצהירה בזה כי קראתי צוואה זו והבנתי את תוכנה. הנני מאשרת בחתימתי
שהנני מסכימה לכל פרטי הצוואה מרצוני הטוב והשלם, בדעה צלולה ומיושבת,
מבלי שום אונס או כפיה.

ולראיה באתי על החתום היום________ בחודש______ שנת________

תשובה:

שלום וברכה,

לפי הלכה אין תוקף לצוואה זו כיון שלא נכתב שהנתינה תהיה מחיים, ואדם לא יכול להתנות על הירושה של אחר מיתה, כדין 'אין אדם מתנה על מה שכתוב בתורה'. ולכן צריך להוסיף בסוף הצוואה את נוסח זה:

את כל הנ"ל הקניתי לזוכים הנזכרים במתנת בריא שתחול מהיום ולאחר מותי, אם לא אחזור בי, במתנה גלויה ומפורסמת, בקניינים דלהלן, כל דבר ודבר לפי קנינו המועיל ביותר, קנין סודר במנא הכשר למיקניא ביה, קנין מטלטלי אגב קרקע, קנין כסף, קנין שטר, קנין אודיתא, קנין סיטומתא, קנין מדינא דמלכותא. באופן שאין בו אסמכתא ודלא כטופסי דשטרי, בקנין בב"ד חשוב.

לצורך חלוקת רכוש בדבר שאין קנין נתפס בו, הנני מודה בהודאה גמורה שהתחייבתי לכל אחד מהזוכים הנזכרים לעיל סך השוה לערך חלקו בעיזבון, וקבלתי את זה עלי בתורת התחייבות בקנין גמור אגב סודר, ושעבדתי נכסיי לחוב זה מטלטלי אג"ק.

כל הדברים הנזכרים, נעשה בהם קנין המועיל, וכל התנאים כתנאי דבני גד ובני ראובן, וקבלתי על עצמי את סברת הפוסקים המקיימים שטר זה, וכל ספק בלשון השטר יהיה נידון לטובת המקבל וידו תהיה על העליונה, וביטולה או חזרה של חלק מהצוואה מאיזו סיבה שהיא לא תגרום לביטול או לחזרה של חלקו האחר.

 

בנוסף, כדאי לכתוב שביטול צוואה זו תהיה רק בכתב ולא בעל פה.

כמו כן מצד החוק צריך להחתים שני עדים שיראו את המצווה חותם.

בהצלחה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל