לתרומות לחץ כאן

אוכל שהיה תחת אדם ישן

שאלה:

שלום
מה דין שוקולד שהיה בכיס של ילדה בזמן שישנה בלילה
החשש הוא שישנה על גבי השוקלד
האם השוקולד מותר באכילה?
היכן מופיע הדין לגבי דבר כגון זה בשולחן ערוך?
תודה

תשובה:

יש מקילים ומתירים לאכול אוכל שנשאר תחת המטה, בעיקר כשהרצפה של הבית מרוצפת. אמנם יש מחמירים משום שהגר”א החמיר מאוד בזה, וכל אחד יעשה כמנהג, ונראה שהמנהג הרווח להחמיר.

מקורות

כתב הטור והשו”ע ביו”ד סימן קט”ז שצריך ליזהר שלא ליתן תבשיל תחת המטה. ועיין בב”י שהביא שהרמב”ם כתב שהטעם הוא משום שחוששים שיפול לתוכו  דבר שמזיק ולא יראהו. ולפ”ז אם התבשיל מכוסה שאין חוששין לנפילה מותר. אמנם כתב הב”י בשם הר”ן שהאיסור הוא משום רוח רעה. ולפ”ז אפילו אם התבשיל מחופה בכלי ברזל נמי אסור וכן פסקו הב”י והש”ך. (ולדעת הדרישה במטה שיושנים עליו גם הרמב”ם מסכים שאסור משום רוח רעה.

אמנם כמה צדדים להקל דעיין בכף החיים שי”א שאם תחת המטה יש רצפה מרוצפת מותר שלא אסרו רק במניחו ע”ד הארץ ויש אוסרין בכל גונא.

ועיין בפתחי תשובה סק”ד בשם השבו”י שכל האיסור הוא לכתחילה אבל בדיעבד אם היו אוכלין תחת המטה יכול לאוכלו, ועיין ביד אפרים שהביא דבריו והוכיח כן מזה שלא אסרו לת”ח לאכול אצל ע”ה רק משום שמא יאכילנו דבר שאינו מתוקן לא משום דבר זה עכ”ד [ולא הבנתי ראייתו דדלמא זהו נמי בכלל דבר שאינו מתוקן שחששו שהע”ה יאכילנו] ועי”ש בפתחי תשובה שדעת הגר”א להחמיר בזה אפילו בדיעבד ועיין בערוה”ש סי”א שכתב דעכשיו אין נזהרין בזה ושומר פתאים ה’ ע”כ וכ”כ הפתחי תשובה סק”ה בשם הבינת אדם שעכשיו נהגו  להקל.

היוצא מדברינו שהרבה נוהגים להקל בעניינים אילו והמחמיר כדעת הגר”א תבוא עליו ברכה.

מקורות:

הצטרף לדיון

4 תגובות

  1. אכן, יש שמקילים בתינוק יותר מבאדם מבוגר, ובפרט אם זה למשל בסל העגלה – שהמאכלים אינם על הריצפה ואינם נמצאים תחת מיטה הראויה לתשמיש המיטה. בעיקר יש להקל בכך בתינוק קטן ביותר שלא מקפידים על נטילת ידיו.

    ראה שערים המצויינים בהלכה סי’ לג קו”א ס”ק ה, שו”ת לבוי מרדכי מהדו”ת יו”ד סי’ יט, שו”ת מנחת יצחק ח”ד סי’ קיז, ושו”ת אז נדברו ח”ז סי’ עב.

  2. איך זה קשור למיטה שראויה לתשמיש המיטה או לא?
    וכי הרוח הרעה שורה על המיטה? היא שורה על הקרקע ולא על המיטה, לא כל כך הבנתי.

    אגב עוד סניף להקל כאן שמסתמא השוקולד היה עטוף באריזה אחת ויתכן שזה עוד חזי לאיצטרופי

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל