לתרומות לחץ כאן

עציץ שאינו נקוב בבית בשמיטה

שאלה:

לכבוד הרב שלום וברכה
א.מי שקיבל עציצים האם מותר לו לשותלם במרפסת מקורה אם כן מה התנאים? וכן האם אין לחוש שמא אותם שתילים שניתנו במתנה נעבדו בשמיטה?
ב.מי שמקבל משרד(עבודה) חינם כלומר בהשאלה האם החובה למזוזה עליו או על הנותן.הנפ"מ לשימוש בינתיים עד שישיימו במשרד דלת(לרמב"ם פטור בכל מקרה)?
תודה לרב

תשובה:

שלום וברכה

1. יש שהקלו לשתול בעציץ שאינו נקוב ובתוך הבית. לגבי ההגדרה מה נחשב עציץ שאינו נקוב, כיון שיש דיון רחב אם רצפת הבית מפסיקה ומחשיבה את העציץ נקוב או לא, ויש מחלקים בין קומת קרקע לקומות הגבוהות. לצאת מכל חשש אם תסמוך להקל תשתול בתוך עציץ שאינו נקוב בתחתיתו, והצלחת שלו מספיק רחבה כדי לחצוץ גם בין הגבעולים שלו לקרקע. והמחמיר בזה תבוא עליו ברכה.

אבל אין ספק שיש חשש כבד שהעציץ הזה נשתל באיסור במשתלה ולא כדאי להשתמש בו.

2. המזוזה היא חובת הדר, אין רלוונטיות לכך שהמבנה אינו בבעלותך.

מקורות:

א. על נטיעה בעציץ שאינו נקוב בבית, ראה ירושלמי בערלה פ"א ה"ב שהסתפק האם דיני שמיטה חלים על הצומח בתוך הבית, וכתב הפאת השולחן סי' כ סעי' נב, שהואיל ושמיטה בזמן הזה דרבנן, דינו ככל ספק דרבנן שהולכים בו להקל, ומותר לזרוע בתוך הבית. אמנם, החזון איש בסי' כב ס"ק א דחה את דבריו, וכתב, שכיון שספקו של הירושלמי אמור גם בזמן שהשמיטה נהגה מהתורה, נחשב הדבר כספק דאורייתא שהולכים בו לחומרא גם בזמן הזה. יתר על כן כתב, שהואיל ומדרבנן יש חיוב תרומות ומעשרות גם בגדל בבית, מסתבר שגם לגבי שביעית החמירו, וכל ספקו ל הירושלמי אינו אלא אם איסור זה נוהג מדאורייתא או מדרבנן ולא להקל לגמרי.

אלא שכאן הורה החזון איש, שאף שאין הלכה כדברי פאת השולחן להתיר את הזרועה בתוך בית לגמרי, אחר שהורה כן הפאת השולחן, המיקל לסמוך על דבריו לגבי עציץ שאינו נקוב שבלאו הכי האיסור לזרוע בו הוא רק מדרבנן גם חוץ לבית, יש לו על מה לסמוך להתיר זאת לגמרי בתוך הבית.

אגב, דברי החזון איש הללו מהווים צירוף שמשתמשים בו בכשרויות המהודרות, לגדל ירקות עלים בחממות במצע מנותק, ובנוסף לכך הם מוכרים את החממות לגוי [כאן אין בעיה של הערמה כיון שהיהודי מסכים שהגוי יקח את כל המצע המנותק וישלם את דמיו, בניגוד למכירת קרקע ממש].

ב. לגבי ההגדרה של עציץ בתוך הבית ראה מנחת שלמה סי' מא שמחלק בין קומת קרקע לאלו שעליה, ולעומתו בקובץ תשובות להגרי"ש אלישיב ח"א סי' רלב שמחמיר בכל הקומות, וע"ע שו"ת שבט הלוי ח"ו סי' קסז, ודעת המקילים בכל האופנים בס' חידושים וביאורים זרעים ח"ב סי' יא אות ח.

מקורות:

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל