לתרומות לחץ כאן

בריכה ביתית בשבת

שאלה:

לכבוד הרב שליט"א.
שאלוני האם מותר לילדים להיכנס בשבת לבריכה ביתית עם בגדי ים.
והנה יש כאן ג' חששות, א. שריתו זהו כיבוסו. ב. שמא יסחוט. ג. עובדין דחול.
מצד שז"כ היה מקום להתיר כיוון שאנו מתכוון וכסברת הריב"א שנוקט לדינא בביאור הגר"א(כך משמע) וכן כהר"י שהוי בגד נקי, ולפי ר"ת יש לעיין אי מקרי דרך לכלוך.
אמנם מחשש שמא יסחוט לענ"ד יש לאסור כיוון שמה שכתוב שבבגד שאינו מקפיד עליו לא גזרו לכאורה הכוונה לא מקפיד הוא הגדרה מציאותית שלא יסחוט, ואם יש חשש שיבוא לסחוט יהיה הטעם אשר יהיה, יש לאסור, ובגד ים כמדומה שזה הבגד שהכי רגילים לסוחטו בגמר השימוש.
לגבי עובדין דחול להיכנס לברכה ביתית בשבת אין לי ידיעה בזה.
אשמח לשמוע את דעת הרב שליט"א בשאלה זו.

תשובה:

שלום וברכה

מעתיק לך תשובה שכתבתי בענין זה לא מזמן:

בגלל החשש של סחיטת הבגדים ושיער הגוף, גם בבריכה כזו יש להחמיר שלא להכנס בשבת, לא מבוגר ולא ילד.

נסדר את הכללים בבריכת שחייה בכלל ומכאן נלמד גם לבריכה הקטנה הזו שבבית.

בבריכה שאין לה שפה הדבר אסור מדינא לכולי עלמא כמבואר בשולחן ערוך סי’ של”ט סעיף ב’ שחכמים גזרו שלא ישוט אדם בנהר גזירה שמא יעשה חבית של שייטין, וכל בריכה שיש לה שפה דומה לנהר מפני שהמים יוצאים ונמשכים בחצר. ואף בבריכה שיש לה שפה אסור לשחות בבריכה מכמה טעמים, גם מצד איסור סוחט שפסק המשנה ברורה שאין לטבול אפילו במקוה אם לא לצורך תוספת קדושה, וכן אסור לרחוץ כל גופו אפילו בצונן בשבת כמו שפסק המשנה ברורה בסי’ שכ”ו ס”ק כ”א בשם התרומת הדשן, ועי’ גם באגרות משה חלק ד’ או”ח סימן ע”ה שכתב שהתרומת הדשן אוסר רק בהכנסת כל הגוף למים צוננים, ובבריכה אף לדבריו אסור. וכן יש לחשוש בזה לסחיטת הבגד ועוד. אמנם בילקוט יוסף סי’ ש”א סעיף ט’ (שבת חלק ב’ עמוד י-יד) האריך להוכיח שדבר זה מותר מדינא למנהג הספרדים, אך כתב שם בהערה בסוף הדברים שהורה לו אביו שלהלכה למעשה יש להורות שלא לרחוץ בבריכה בשבת.

בנוסף יש להדגיש כמה פרטים כלליים בענין רחיצה בשבת: ראשית, גם ברחיצה המותרת בשבת (כמבואר בהמשך) יש ליזהר מסחיטת שערות הגוף כאשר הם מלאים במים, וכן יש ליזהר מסחיטת המגבת בזמן הניגוב לאחר הרחיצה.

לענין רחיצה במים חמים: אם המים התחממו בשבת עצמה באיסור אסור להתרחץ בהם כלל, וכן מים שהתחממו בהיתר על ידי נכרי או על ידי קירוב המים לאש וכדו’.

אם המים התחממו מערב שבת, אין להתקלח בהם את כל הגוף ביחד אך יכול לרחוץ איברים מסויימים כל אחד בפני עצמו (בתנאי שבסופו של דבר לא ירחוץ את כל הגוף).

מים שהתחממו באמצעות דוד שמש: לדעת הרבה פוסקים אסור להשתמש בהם כלל בשבת, ויש המתירים במקום צורך (ובפרט לצורך תינוק) להשתמש במים אלו בשבת.

לענין רחיצה במים קרים: לכתחילה אין לרחוץ אף במים אלו בשבת כיון שיש לחשוש שיבוא לסחוט את השער, אך במקום צורך כגון בימים החמים או שיש טינוף על גופו ניתן להתקלח במים צוננים אף את כל גופו, וניתן להשתמש אף בסבון נוזלי (בלבד!) לצורך ניקוי הגוף ובלי ספוג.

במים פושרים שחומם פחות מ38 מעלות שהתחממו מערב שבת מותר להתקלח גם את כל הגוף במקום הצורך בתנאים דלעיל.

מקורות:

לענין רחיצה בחמין ראה בשולחן ערוך סי’ שכ”ו ברמ”א ובמ”ב שם סק”ו.

לענין מים פושרים ראה במקורות שכתבנו כאן.

לענין מים שהוחמו בדוד שמש ניתן לראות מאמר ארוך שפורסם בענין זה כאן, וכאשר סוגר את ברז המים הקרים הנכנסים לדוד מערב שבת השימוש קל יותר.

לענין מים צוננים ראה בשמירת שבת כהלכתה פרק י”ד סעיף י”א במקורות שהביא בדין זה.

הצטרף לדיון

8 תגובות

 1. הרב אהרון בוטבול, חתנו של הגר"ע זצוק"ל מורה ברבים להדיא שכל אחד בן ספרד, גדולים וקטנים יכולים להכנס לבריכה ביתית בשבת ובלבד שיקפידו ללבוש בגד ים סינטטי נקי.
  בני ספרד לא חוששים לשמא יבוא לסחוט את השיער (גזירה לגזירה לא גזרינן!!) ורק יש להניח מגבת בעדינות על השיער ולא להשתמש בחוזקה כמו שכותב הבן איש חי בפירוש.
  ולנושא זילותא דשבתא, זה כבר נתון למחלוקת מהי ההגדרה, הרי מדובר בבריכה ביתית ובאופן שמוסיף לחוייה והתרעננות המשפחה (למשל אבא עם ילדיו הקטנים) ואדרבה זה מדרבן אותם ללמוד אחר כך וכו'

  וכל אחד יעשה כרבותיו אבל ודאי שאיסור מהדין אין

 2. חצי מבגדי הים של הגברים סינטטיים מניילון ואינם נסחטים (ולחומרא אפשר להוציא להם את השרוך קשירה הקדמי)
  ועל כל פנים יש צדדים לסברא שאפילו בבגד ים נקי מבד רגיל לא שייך כיבוס לדעת השו"ע כידוע שכתב "אבל בגד שיש עליו לכלוך, אסור אפילו לשכשכו, דזהו כבוסו, אלא מקנחו בסמרטוט בקל ולא בדוחק" (סי' ש"ב, סעיף ט).
  משמע מדבריו שדין שרייתו זהו כיבוסו הוא דווקא בבגד שיש עליו לכלוך, אבל בבגד נקי מותר לשרותו במים. ואכן, הרמ"א שם הביא דעת המחמירים בזה: 'ויש אוסרים בכל ענין'. ואומנם במקומות אחרים השו"ע מראה פנים שאכן יש לאסור שרייתו זה כיבוסו גם בבגד נקי, ולכן אדם שנכנס לבריכה עם בגד ים סינטטי, יוצא מכלל חשש מלבן וסוחט.

 3. ם הבגד ים שאתה קורא לו ובצדק סינטטי עדיין הוא סופג [אמנם מעט יחסית] ונסחט, קח את הבגד ים שלך תספיג במים ותסחט..

 4. גם אם זה מעט סופג ואם מישהו יסחט בכח יצטו ממנו מעט מים, איפה הבעיה? וכי מי ששוהה בבריכה סוחט בידיו את בגד הים?
  תולדת מלבן לא שייך בבגד סינטטי נקי,ומפרק תולדה דדש לא שייך שהבגד ים אינו "מקום גידולו" של המים,ואינו מתכוון לסחוט כלל,ואינו פסיק רישא שיצאו מים מהבגד ים הסינטטי שבקושי בולע משהו אם בכלל,ואין שום צד לאסור מלבד 'זילותא דשבתא' וזה גופא הויכוח,שלדעת פוסקים מסויימים אין בבריכה ביתית בחצר זילותא דשבתא..
  כמובן לא על חשבון לימוד תורה אלא לתרום לגיבוש המשפחתי,חצי שעה,שעה לכל היותר,ולא חלילה להפוך את בשבת ליום שחייה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל