לתרומות לחץ כאן

עקירת עצי פרי בשמיטה

שאלה:

בס"ד
האם מותר לעקור עצי פרי מחצר כדי לעשות שם מקום להרחיב החצר.
מה דין מצד שמיטה ומה הדין מצד עקירת עצי מאכל בא"י?

תשובה:

 
 

להעבירו למקום אחר בשמיטה כמובן אסור, הרי אסור לנטוע אילנות בשמיטה… לגבי עקירתו לצורך בנייה, ובאופן שניכר שזה לצורך הבנייה ולא כהכשרת הקרקע לזריעה, כגון שכבר יש שם חומרי בנין וכדומה, זה אפשרי, אבל כמובן רק על ידי גוי מחמת הסכנה שבדבר, ואין לעקור אלא רק בזמן שאין עליו פירות הקדושים בקדושת שביעית, שאסור להפסידם!

מקורות:

לגבי עקירת עץ פרי בכלל, ולאו דוקא בשנת השמיטה, אף שהתורה אסרה עקירת אילנות שנאמר (דברים כ,יט) ‘לא תשחית את עצה’, נתבאר בגמרא ובפוסקים שאיסור זה הוא רק כשהדבר נעשה דרך השחתה, אך אם נעשה לצורך האדם אין בזה איסור זה. ומשום כך מבואר בגמרא (ב”ק צב,א) שמותר לקצוץ אילן המזיק לאילנות אחרים, או לשדות אחרים, וכן בבבא בתרא כו,א מבואר שמותר לקוץ אילנות דקל כדי שלא יזיקו הציפורים שבאים אליו לענביו של רב יוסף. ומטעם זה כתב בחוות יאיר סי’ קצ”ה שאילן המחשיך ביתו של אדם, מותר לעוקרו, אך כתב שאם ניתן לקוץ את ענפיו אין לעקור את האילן אף אם מחמת כך יצטרך מפעם לפעם לקוץ האילנות שוב. וכך מבואר גם בתשב”ץ קטן סי’ שס”ט שאילן המזיק לבית אפילו הוא נושא פרי מותר לקוצו, וכן בשו”ת הרשב”א ח”ז סי’ תק”י.

ומכיון שבדבר זה יש גם חשש סכנה כמבואר בגמ’ בב”ק שם ובסוכה כט,א אף שבחוות יאיר שם כתב שכשהאילן מפריע לו אין לחוש גם לסכנה, אך בתועפות ראם על היראים בסי’ שפב אות ד’ כתב שסכנה יש בזה, ולכן כתבנו שאם ניתן לעשות את הקציצה על ידי מכירתו לגוי והעברתו למקום אחר שבכך אין זה ‘בל תשחית’ כלל עדיף לנהוג כך. ור’ עוד תשובה בשו”ת שבט הלוי חלק ב’ סי’ ר”ח לענין קציצת אילן ששורשיו נכנסים לקברי צדיקים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל