לתרומות לחץ כאן

מעבר ליד חיישני תנועה בשבת

שאלה:

מותר לעבור בשבת ליד חיישן תנועה (של אזעקה בייתית)?מעבר ליד החיישן יגרום לזיהוי תנועה ולהבהוב של הנורה שבתוך החיישן

תשובה:

שלום וברכה

ככל שהחיישן הזה מפעיל משהו, תאורה וכדומה שיש לך בה צורך, זה ודאי אסור, אולם ככל שאתה עובר ברחוב ומה שמופעל על ידי החיישן אינו נוגע לך ואתה לא זקוק לו, וכל שכן במקרה כאן שאני מבין שאינו מפעיל כלום כרגע, זה בכלל פסיק רישא דלא ניחא ליה במלאכה רחוקה [כלומר שלא נעשה שום מעשה והאדם הולך לתומו]שהתירו זאת [אף לדידן שנוקטים להלכה שפסיק רישא דלא ניחא ליה אסור].

בשל כך אנחנו מחלקים תמיד כאן באתר בין מצלמות ביתיות שיש לך תועלת בצילום באופן כללי ולכן אסור, וכן תאורה בחדר המדרגות בבנין שאסור, לבין מצלמות מחנויות ברחוב או חיישנים של אנשים אחרים שאין לך בהם תועלת ולא ניחא לך בפעולתן.

כמובן שאדם בביתו צריך לדאוג לכיבוי המערכת לפני שבת.

שבת שלום.

מקורות:

מתוך קובץ מבית לוי סי' סא, תשובת הגר"ש וואזנר:
ב"ה, יום ד' מו"מ בין המצרים תשנ"ג לפ"ק

כבוד הה"ג היקר בנש"ק ר' יעקב יוסף האגער שליט"א

אחדשה"ט וש"ת באהבה יקרה ואשיב בקיצור כדרכי,

על דבר המצוי אצלכם שנדלק מאור עלעקטרי לפני הבתים, כשאדם עובר לפני הבית, ויש חזקים שמרגישים במי שעובר בכל רוחב הרחוב, ונמצא שאדם העובר גורם להדלקה. וכב' הביא בזה מש"כ בתשובת חשב האפוד (לא נמצא אצלי) ספ"ג להתיר מטעם פסי"ר דלא ניחא ליה, ובצירוף דעת הרשב"א לענין צידה המובא גם במג"א סי' שט"ז לענין נועל ביתו, אעפ"י שידע שהצבי בתוכו.

אבל לכב' עדין אין זה מניח את הדעת, דהא הפוסקים נטו מדרכו של הרשב"א (ועי' מג"א שם ס"ק י"א). וגם מהמבואר סי' שט"ז ברמ"א לענין תיבה שבתוכה זבובים, כאשר העיר הגרעק"א ומג"א שם. ועוד נו"נ קצת בזה בדברים ישרים.

ואומר בטח, דבעניי אין חשש איסור בזה, עכ"פ מעיקר הדין. דכבר ביארתי בשבט-הלוי ח"ג סי' מא, ושם סי' צז, ובח"א סי' מז, דיסוד מלאכת שבת פעולת מלאכה. וגם שיהיה מלאכת מחשבת, אבל מחשבת בלי מלאכה המצטרפת לזה לא אסרה תורה. והיינו נמי טעמא דפלוגתת ר"ש ור"י בדבר שאינו מתכוין, דגורר מטה כסא וכו', דר"ש מתיר כל זמן שאינו פסיק רישא בודאי, הגם שעל פי רוב יעשה גם חריץ, דכל זמן שאינו הכרח גמור שיעשה גם חריץ, אין מעשה פעולת הגרירה מתייחסת עוד לעשות חריץ, רק כמעשה גרירה לשם גרירה. ונמצא שנעשה חריץ בלי פעולה מתייחסת אליו.

ועיין מה שהבאתי בזה בסי' צ"ז שם מתשובת הרשב"א ח"ד סי' ע"ד. ואין פלוגתא ביסוד זה בין הרשב"א להר"ן סו"פ האורג לענין נעילת דלת בעוד הצבי בתוכו; אלא דהרשב"א דעתו דנעילת דלת היותה פעולת היתר רגילה, אינה מתייחסת לצידה כל זמן שעדין לא חושב עליה. ונמצא שיש תוצאה של צידה בלי פעולת המלאכה. והר"ן חולק בזה, כיון דסו"ס עושה מעשה צידה מובהק אנו מצרפים מעשה הנעילה ע"י הדלת להכרח של פס"ר, כאילו כיון אליו כשאר מלאכת שבת בפועל, ובזה יש לדון אם דברי הרשב"א הלכה הם או לא.

אבל לא כן כשאדם אינו עושה כלום ממש, והולך לדרכו לפי תומו, ואינו מוסיף אף תנועה אחת למען מלאכה, אף שבגרמתו נדלק אור או דבר כיו"ב. בזה פשיטא, שכל זמן שאינו חושב ממש ללכת למען הדליק וכיו"ב, שאין אנו מצרפים הליכתו הרגילה לתוצאה הנ"ל, ואין כאן פעולה של מלאכה. ודבר זה בכלל מה שכתבו הפוסקים כעין זה לענין מלאכת מכה בפטיש, דישנם פרטים דכל זמן שאין מכוונים בפירוש אינו בגדר אינו מתכוון, אלא שאינו בגדר מלאכה כלל, כמבואר בהה"מ ומג"א, ודידן ק"ו משם.

היותי איש עמוס אין פנאי להאריך עוד, וגם אין פנאי לויכוחים הלוך וחזור. הריני דוש"ת ומברכו בהצלחה בתו"י, ידידכם המצפה לרחמי ה'.

הצטרף לדיון

תגובה 1

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל