לתרומות לחץ כאן

הרחבת סוכה על ידי צורת הפתח תחת התקרה

שאלה:

עד כמה טפחים אפשר להגדיל את הסוכה בשטח מקורה?
מה התנאים לכך?

תשובה:

שלום וברכה

אתה יוצא מנקודת הנחה פשוטה שאכן ניתן לעשות זאת, למעשה יש בזה דיון בין הפוסקים, ובכל מקרה גם למקילים, הכוונה להוסיף פחות משלושה טפחים.

בס' מקראי קודש להגרצ"פ פרנק זצ"ל סוכה סי' יב נקט להתיר לעשות צורת הפתח תחת התקרה בריחוק פחות משלושה טפחים מהסכך, ולהכשיר בכך את אותו מקום. וכן כתב בס' חידושים וביאורים לגר"ח גריינמן סוכה סי' ג אות ה.

אולם בס' הסוכה חלק ב עמ' מט הביא בשם הגרי"ש אלישיב שאין להכשיר אלא במחיצה ממש, וכן הובא בס' קובץ מבית לוי תשרי דיני סוכה עמ' ס בשם הגר"ש וואזנר.

בהליכות שלמה פרק ז סעי' ח הובא בשם הגרש"ז אויערבך שהיה מורה להקל בזה בצורת הפתח, אבל לחתנו הרב בורדיאנסקי הורה שלא לסמוך על כך בלא מחיצה ממש. וראה חוט שני עמ' רעו שאף הגר"נ קרליץ נסתפק בכך.

ולא זו בלבד, אלא בשו"ת אמרי יושר ח"א סי' עא נראה שכאשר עושים זאת במחיצה ממש, לא די במחיצה עשרה טפחים, אלא צריך מחיצה שמגיעה עד לסכך. אמנם בביכורי יעקב סי' תרלב ס"ק ג משמע שדי במחיצות עשרה. וכן נראה להקל בשו"ת שבט הלוי ח"ה סי' עג אות ה.

נמצא שכדי לצאת כל הדעות צריך מחיצה ממש, ושתהיה לכל הפחות גובה עשרה, ויש שהחמירו ביותר.

מסתבר שאם המחיצה היא על רוב צד הסוכה די בכך וא"צ שתהיה על כולה, ואת השאר ישלים בצורת הפתח.

ערב מבורך.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל