לתרומות לחץ כאן

פאזל בשבת / פתיחת רוכסן בגד שיש בו כיתוב בשבת

שאלה:

שלום וברכה

א. האם מותר להרכיב פאזל בשבת? והאם יש להבדיל בין סוגי פאזל של ציורים או כיתובים לבין פאזלים פשוטים?

ב. האם מותר לסגור רוכסן של סוודר עם כיתוב שמודפס על חזית הבגד שכשפותח את הרוכסן מפריד את האות באמצעה ומרכיב משפט כשסוגר?

ג. האם יש משמעות למשפט ׳חס ושלום׳ או ׳חס וחלילה׳ ששגור בפי העם לומר אחרי ששומעים דיבור לא טוב וכדומה?
והאם באמת יש משמעות לדיבורים שאדם מדבר על עצמו ואחרים לטובה או להיפך?

תשובה:

שלום וברכה

1. אסור להרכיב פאזל בשבת.

2. נחלקו הפוסקים לגבי בגד כזה אם מותר לפותחו ולסוגרו בשבת, להלכה המשנה ברורה מצדד להקל.

3. אינני יודע מה המשמעות מעבר להזדעזעות טבעית מדיבור שאינו ראוי ומתאים. יש משמעות למה שאדם מוציא בפיו כמו שאמרו "ברית כרותה לשפתיים", לא צריך להגזים בענין הזה ולהכנס לחרדות, שומר פתאים ה', אבל בהחלט יש להזהר ולא להוציא מהפה דברים לא טובים.

מקורות:

1. לגבי קירוב שני חלקי דף קרוע כדי ליצור יחד כתב אחד או ציור אחד, כתב בשמירת שבת כהלכתה פרק כח סעי’ ג להקל על פי תשובת הרמ”א סי’ קיט. ובאגרות משה יו”ד ח”ב סי’ עה כתב שאף הרמ”א התיר רק בנדונו שהיה ציור על חודי דפי הספר שבסגירתו נוצר ציור שלם, שכיון שהספר מיועד לפתיחה וסגירה תמיד אין כאן מלאכה, משא”כ כאן ששני חלקי הדף אינם מחוברים כלל.

אולם כאשר החלקים נאחזים זה בזה כתב בשמירת שבת כהלכתה פרק טז סעי’ כג שלכל הדעות יש לאסור, ומקור הדברים במגן אברהם בסי’ שמח ס”ק י, והרבה יש להאריך בענין זה.

2. ראה מג”א סי’ שמ ס”ק ו לענין ספר שיש אותיות על חודי דפיו אם מותר לפותחו ולסוגרו בשבת, שהרמ”א בתשובותיו הנ"ל מתיר והלבוש אוסר. בטעם דברי הרמ”א כתב המשנה ברורה שם ס”ק יז שהואיל והספר עומד להפתח ולהסגר תמיד אין כאן כתיבה ומחיקה והכל קיים תמיד. אולם, מדברי הרמ”א עצמו נראה שסבר, שמעשה של קירוב והרחקה לבד אינם אסורים משום כתיבה ומחיקה [נפק”מ לגבי קירוב חלקי נייר שאינם מחוברים]. החזון איש סי’ סא תמה הרבה על ביאורו של המשנה ברורה, ומפרש שטעם המקילים בזה משום שהוא פסיק רישא בתרי דרבנן, שהרי זו מלאכה שאינה מתקיימת והפותח וסוגר אינו מתכוין כלל למעשה של כתיבה, כמו כן דומה הדבר למקלקל, שהרי אין זו מחיקה על מנת לכתוב [חילוק זה אינו מסביר מדוע מותר גם לסגור את הספר].

בכל מקרה אין לאסור פתיחת ספר שיש על חודי דפיו ציורים חסרי משמעות, כמבואר בס’ שמירת שבת כהלכתה פרק כח הערה ח.

הצטרף לדיון

4 תגובות

 1. למעשה יש מפוסקי זמננו שמתירים להרכיב פאזל בשבת בשופי!
  הרב אופיר מלכה שליטא בספרו מתיר בפירוש פאזל כל עוד מדובר בפאזל שאינו עם מסגרת,ושחלקיו אינם תקועים זה בזה בחוזקה.
  הבדיקה-אם מרימים באוויר את הפאזל המורכב מאחת מפינותיו והפאזל אינו מתפרק לחלקים,מותר בשבת לדעת הרב אופיר.
  כי אז חשיב כתיבה שאינה ברת קיימא וגם אין זו דרך כתיבה אלא כך דרך המשחק,דרך השימוש בפאזל.
  ולגבי נידון מלאכת בונה,לא שייך כיוון שנועד לפירוק והרכבה.
  ויש לי את הספר ואם תרצו אכתוב את המקור,אם לא השעה המאוחרת והעצלות הקלילה שתקפה אותי הייתי עושה זאת כבר עכשיו

 2. אם כך, כדאי להראות לרב אופיר מלכה בשמירת שבת כהלכתה [במהדורה החדשה זה סעיף כד] שהגרש"ז אויערבך אסר. וגם סברתו תמוהה בעיני, מי קבע שהחיבור נמדד לפי הרמת החלקים, וגם ודאי הרי שלא כולם מתפרקים זה מזה אלא חלקם ומחמת הכובד,ף ויש שאחוזים גם אם אתה מרים.

 3. וכי הרב אופיר מלכה שליטא לא ראה את השש"כ הזה?
  אלא שיש לחלק בכל זאת בין סוגי הפאזלים.

  אני מעתיק לכם את התשובה של הרב אופיר בספרו הליכות שבת חלק א עמוד קנו:

  בהרכבת פאזל יש לחלק בין שני סוגים: פאזל שאין חלקיו מתהדקים זה בזה בחוזקה וגם שאין לו מסגרת מסביב, מותר להרכיבו בשבת שאין זה עשיית צורה, כיון שעתיד להתפרק, וכל שלא עשוי לקיום מותר.
  אולם הרכבת פאזל שחלקיו מתהדקים זה בזה בחוזקה או שיש לו מסגרת סביב אסורה משום 'כותב' (שש"כ פט"ז סעיף כ"ד בשם מרן הגרשז"א עפ"י משנ"ב סימן ש"מ ס"ק כ"ב האופן הח' ונשמת אדם כלל ל"ז אות ב')
  אולם אין למחות בקטנים היות ועשוי לפירוק והרכבה (שם)

  ובשו"ת אור לציון התיר לשחק בפאזל בשבת, אף בפאזל המורכב בתוך מסגרת, דנחשב 'השתמשות' ולא 'כתיבה', כיוון שדרכו בפירוק והרכבה (ח"ב סימן מ"ב תשובה ו')

  עד כאן תשובת הרה"ג אופיר מלכא .
  לא ראיתי את השש"כ בפנים, אבל אם הרב אופיר הבין שיש לחלק בין פאזל חזק לפאזל שחלקיו מתהדקים בצורה רפויה, זה אומר דרשני

 4. אני ראיתי בשש"כ והוא בהחלט אוסר, צריך פשוט לקוראו עד הסוף: הוא מביא את ההלכה שחיבור אותיות זה דוקא בדבר הנתון במסגרת, ואז הוא כותב ומבאר את עצמו שם בהערה סז בשם הגרש"ז שפאזל, כיון שחלקיו נאחזים זה בזה דינו כמו אותיות הנתונות במסגרת. יישר כח על הידיעה מאור לציון, לא ידעתי שמתיר זאת.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל