פדיון כפרות עכשיו

גזל שינה – מקורו

שאלה:

מהו גזל שינה ?
מתי האיסור התחיל?
האם זה הלכה מדאוריתא דרבנן או מנהג?
מהו חומרת האיסור?
האם לדוגמא בן אדם נרדם עם הטלפון גלוק עדיף להעיר אותו כדי שישן כמו שצריך או לכבות בעצמי את הטלפון ולפנות אותו כדי שימשיך לישון

תשובה:

שלום וברכה

הרבה מהפוסקים האריכו בענין איסור ‘גזל שינה’ ומקורו, והעולה מן הדברים שאין זה איסור מדין ‘גזל’ אלא מדין ‘ואהבת לרעך כמוך’ או מדין אונאת דברים שאסור לאדם לצער את חבירו, אבל זה ודאי דין גמור ולא "מנהג". ובשם החפץ חיים הובא (בספר החפץ חיים ופעלו חלק ג’ עמוד ק”ה) שהמעיר את חבירו משנתו גוזל ממנו את מנוחתו וזה גזל שאין לו השבה.

בכל מקרה תמיד השיקול יהיה מה טובת ה"נגזל"… אם טוב לו יותר שיעירו אותו וישן יותר בנוח, זה ודאי מה שראוי לעשות. 

מקורות:

ראה בשו”ת שבט הלוי חלק ז’ סי’ רכ”ד שנשאל בדבר מקור איסור זה וכתב בתחילה שאין איסור גזל אלא כאשר גוזל חפץ שהגזל ישתמש בו, אך גזל שינה הוא רק מבטל תועלת מחבירו, אך אח”כ הביא מקור מגמרא בברכות ו,ב שיש גזילה בברכת שלום כלשון הפסוק ‘גזלת העני בבתיכם’. ובשו”ת משנה הלכות חי”ב סי’ תמ”ד האריך ג”כ בענין זה והביא מקור בדברי התוספתא ב”ק פ”ג ה”ז שיש שבעה מיני גזלנים וחלק מהם אינם בנקיטת חפץ ולכן אף שאין מוזכר שם גזל שינה אך מוכח ששייך בזה דין גזילה. וראה גם בתשובתו לבעל השבט הלוי בענין זה בחי”ד סי’ קצ”ט. ובפתחי חושן הלכות אונאה פט”ו הערה ג’ האריך בענין זה והביא מקורות שהאיסור הוא מדין אונאה ומדין ‘ואהבת לרעך כמוך’ והאריך בהרבה פרטי דינים בענין זה. ובשם הגר”ח קנייבסקי שליט”א הובא בדרך שיחה עמ’ ק”ז שאמר שגזל שינה הוא חידוש של בעלי המוסר והוא רק ענין של חסד ומדין ‘ואהבת לרעך כמוך’.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל