לתרומות לחץ כאן

האם מותר לקבל צדקה / סיוע מהגויים

שאלה:

שלום רב,
שמעתי שיעור של רב על דף י במסכת בבא בתרא, כבוד הרב הזכיר שיש מחלוקת לגבי קבלת סיוע מהגויים כגון סיוע מארצות הברית מדין צדקה מהגויים ,
אבקש לדעת קצת יותר אם אפשר מה גדרי המחלוקת ומה פוסקים גדולי דורינו.
תודה!

תשובה:

שלום וברכה

על הנדון אם מותר לקבל צדקה מגוי ראה במקורות, אבל לא נראה שזה רלוונטי לגבי הסיוע האמריקאי למדינה, הם לא נותנים כדי להיטיב איתנו ולא בתור צדקה, זו מערכת יחסים שבה יש אינטרסים הדדייים, אם לא נסכים לקבל הם יהיו בבעיה…

מקורות:

בסוגית הגמ’ בב”ב (י ע”ב) מבואר, שאסור לקבל צדקה מן הנכרי, דכתיב (ישעיה כז, יא) “ביבוש קצירה תשברנה”. ועי’ רש”י שם: “כשתכלה זכות שבידי אומות העולם ותיבש לחלוחית מעשה הצדקה שלהם, אז ישברו” [ועי’ הגה’ אשרי פ”ק דב”ב שהקשה, מאי שנא צדקה דאין מקבלין מהם, מנדרים ונדבות דמותר לקבל. ותי’, דשאני צדקה שהיא מכפרת עוון]. ואיתא בפוסקים [עי’ ס’ ראשון לציון לאור החיים יו”ד סי’ רנד], דזהו דוקא כשיכול הוא למצוא את קיומו מישראל, אבל אם אינו יכול למצוא כדי חיותו מישראל, רשאי הוא ליקח מן הגוי.

בשו”ת כתב סופר (יו”ד סי’ קיד) דן, לענין עני המחזר על הפתחים ויכול לקיים עצמו בדוחק ע”י הצדקה שהוא נוטל מישראל, אם מותר ליקח מעות מן הנכרי כדי שיהיו מזונותיו מצויים לו בהרווחה יותר. ונראה לומר, דכל שמחזר על הפתחים למזונות אשתו ודאי מותר הוא ליקח מן הנכרי בכהאי גוונא, דכיון שחייב הוא במזונותיה כשיעור שקצבו לה חז”ל בתבשיל של קטנית וכו’ [אלא שאם נותן לה לחם ומים אין כופין אותו להוציאה], צורך גמור הוא לו לקיים את חיובו, ואין זו הרווחה בעלמא, ובהא נראה פשוט דשרי, ודו”ק בזה.

וביותר, למש”כ בשו”ת בית שערים (או”ח סי’ סא), דלא דאסרינן ליקח צדקה מן העכו”ם אלא כשבא ליטול מן המלכות, אבל מאדם פרטי מותר ליקח בכל גווני, וכ”ה בס’ ראשון לציון (שם סעי’ ב), ועי’ שו”ת זרע אמת (ח”ב סי’ קיב) שמצדד להקל בזה בזמנינו שאינם עובדי ע”ז (ועי’ חולין יג ע”ב, ודרישה יו”ד סי’ קנב), וראה מש”כ בכל זה בשו”ת משנה הלכות (חט”ז סי’ ע). [על הנידון אם מותר לקבל מעות מן הנכרי לדבר מצוה, עי’ שו”ת קול אריה (סי’ טו), שו”ת אבני צדק (סי’ יד), ושו”ת תשורת שי (ח”א סי’ טו)].

נידון זה אמור גם לענין נטילת צדקה מן המומר, דאף שכתב המבי”ט בתשובותיו (ח”א סי’ ריד), דדוקא קרבן לא מקבלין ממנו, אבל הקדש לעניים שרי, כבר חלקו עליו רבים מן האחרונים, עי’ בית יוסף (יו”ד סי’ רנט), עי’ שו”ת שבות יעקב (ח”ג סי’ פה), ושערי דעה (יו”ד סי’ רנט). וע”ע דעת תורה למהרש”ם (או”ח סי’ תרי) דמנהג העולם להקל בזה כשיטת המבי”ט, וכ”ה בהגה’ חתם סופר לשו”ע (שם סי’ קנד), ובשו”ת מהר”ם שיק (יו”ד סי’ רלא).

באליה רבה (או”ח סי’ קנד ס”ק יז) כתב, שהאיסור לקבל דבר מן הנכרי אינו אמור אלא כשמקבל מהם חפץ מסויים ששמו של הגוי או המומר עליו, אבל בנתינת מעות בעלמא לית לן בה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל