לתרומות לחץ כאן

ללבוש גרביים מתחת לשמיכה

שאלה:

האם זה נכון שיש הידורענין לאשה ללבוש גרביים מתחת השמיכה ולא להתסובב מגולת רגליים בבית בחדר שינה וכד'. כך שמעתי.
ונשמע לי חומרה יתירה, ביחוד שהחומרה מטבע הדברים יכולה להביא לעצבנות וקושי [הגרביים לא תמיד נמצאים ליד, וצריך שמישהו יביא וכו' והכל בשעות הבוקר הלחוצות]

תשובה:

אינני מכיר הלכה כזו באשה דוקא בשונה מגבר [ככל שאין שם אנשים זרים]. גם לגבי גבר קיים הידור כזה, כמובא בשו"ע בסי' ב, אבל זה אינו מחוייב וכמדומני לא נוהגים כך היום.

ברכה והצלחה.

הצטרף לדיון

4 תגובות

 1. לגבי צניעות לגברים, יש דיני צניעות לגברים שנפסקו בטור ובשו"ע (או"ח סימן ב), אך כתב הב"ח שאלו הם דברי חסידות: "כל מילי דחסידות שכתב רבינו בסימן זה הוא מספר היראה".

  וכן הרמב"ם (הלכות דעות פרק ה הלכה ו) כתב זאת כחובה לת"ח בלבד: "צניעות גדולה נוהגים תלמידי חכמים בעצמן, לא יתבזו ולא יתגלו ראשן ולא גופן", ולדעתו לשאר בני אדם אין בכך איסור.

  וכן הבין הפמ"ג באו"ח שם, "משמע שאר אדם מתגלים גופם וראשם", והביא ראיה מהא דרב הונא בריה דרב יהושע "לא סגי ד' אמות בגילוי הראש למדות חסידות, ומרבי יוסי דאמר לא ראו קורות ביתי, ומאי רבותיה, משמע ג"כ לחסידות ושאר כל אדם אין איסור".

  וכן החיד"א בברכי יוסף על סעיף ו שם ציין שהטור נקט בכמה עניינים שם לשון איסור על דברים שאינם אלא מידת חסידות.

  וראה בספר "דעת נוטה" בשם הגרח"ק שהביא ראיה גם ממעשה דוד ושאול, שדוד התפעם משאול שהיה צנוע, ואם זה מדינא מה יש להתפעל.

  ונראה שגרביים לאשה בביתה הוא כמו דיני צניעות לגבר שהם מידת חסידות, וראה בספר הליכות בת ישראל (יצחק יעקב פוקס, ירושלים תשד"מ) פ"ד ס"ט סוף הערה כ"ח:

  "הרש"ז אויערבאך שליט"א כתב לי שמן הדין אפשר להקל לאשה הנמצאת בביתה במשך היום ואינה יוצאת לרחוב, שאינה חייבת לגרוב גרביים (גם בנוכחות אחרים), וכן שאשה בשעת נידתה אינה צריכה לגרוב גרביים בפני בעלה".

 2. לגבי גבר, זה מובא כהלכה פשוטה בשו"ע הרב,(אלא שזה במוסגר, וכלל בשוע"ר שכל מה שבמוסגר הסתפק בו ).

  סעיף א:
  מידת הצניעות שיבח הכתוב במקומות רבות. וחכמים ציוו בה לכל אדם להיות צנוע בכל אורחותיו ולא להתנהג בפריצות, אפילו שלא בפני הבריות אלא בינו לבין עצמו, כמו שיתבאר בהלכות צניעות. ואפילו כשהוא יחידי בלילה ובחדרי חדרים צריך לנהוג בצניעות ובושת לפני הקב"ה, אשר מלא כל הארץ כבודו וכחשכה כאורה לפניו יתברך. ולכן לא יגלה את בשרו ואפילו מעט, כל מה שדרכו להיות מכוסה בבגדים לעולם. ואפילו כשישן על מטתו בלילה יכסה כל בשרו בסדין. ואפילו כשנכנס לבית הכסא לעשות צרכיו, שצריך לגלות בשרו, לא יגלה רק כמה שצריך לבד ולא יותר על הצורך אפילו מעט, כמו שיתבאר:

  סעיף ב
  וכן כשפושט מלבושיו וחלוקו לישן על מיטתו ערום, יזהר לכסות בשרו מעט מעט בסדין תחת חלוקו בטרם יפשיטנו ממקום זה בבשרו, בעניין שכשיפשטנו ממקום זה – יהיה מקום זה כבר מכוסה בסדין, ולא יהיה מגולה אפילו מעט מבשרו שלא לצורך אפילו רגע אחד (וכן מי שאינו ישן ערום, רק שפושט האנפילאות מעל רגליו, יכסה רגליו תחילה בסדין ויפשיטן תחת הסדין). וכן כשיקום משנתו ילבש חלוקו מעט מעט תחת הסדין בעודו שוכב, בעניין שלא יהיה מעט מבשרו מגולה אפילו רגע אחד שלא לצורך (וכן באנפילאות שלנו, ילבשן מעט מעט תחת הסדין שלא לגלות רגליו, שדרכן להיות מכוסות לעולם במדינות אלו, שאין הולכין יחף לעולם אפילו בקיץ).

  עד כאן, רק שהיום הרבה נוהגים ללכת עם סנדלים ואולי לפי זה הדין השתנה.
  מאירופה של פעם.

  https://he.m.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F_%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9A_%D7%94%D7%A8%D7%91_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%97_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%91

  לגבי אישה נראה לי שזה מחלוקת הפוסקים עד היכן צריך להיות מכוסה מעיקר הדין(שוק מגולה באישה), ולפי זה ההיתר.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל