לתרומות לחץ כאן

רקימת פסוקים על פרוכת

שאלה:

האם מותר לרקום פסוק על פרוכת או מעיל ס"ת. ויודע אני שמנהג העולם להקל בזה, ובכל זה רציתי לדעת אם זה מותר או שיש בזה שאלה. או מדין שרטוט או מדין שאין כותבים פסוקים. ואם יש בזה בעיה האם יש איזה פתרון

תשובה:

בס' ערוך השולחן יו"ד סי' רפג סעי' יג אסר לכתוב פסוקים על קיר בית הכנסת וכדומה, משום שבעצם אסור לכתוב מגילות [פסוק בפני עצמו שלא על ידי כתיבת ספר שלם] ורק לצורך הלימוד התירו, אם כן ודאי אסור הדבר לנוי בעלמא. אלא שציין שם שמדברי הש"ך שם ס"ק ו נראה שמיקל בזה ושלא כדעת הט"ז שמחמיר והלכה כמותו, ובלבד שאין חשש שיבוא לידי בזיון.

מקורות:
ערוך השולחן שם: וכיון שמן הדין אסור לכתוב מגילות אלא שהתירו משום ביטול תורה אבל במקום שאין שייך ביטול תורה אסור ולכן יש לגעור באותן שכותבים פסוקים על הכתלים של בהכ"נ ובית המדרש [ט"ז] וכן אסור לרקם פסוקים בטלית ועוד איסור מוסיף יש בזה דהטלית אין בו קדושה ומותר ליכנס בו למקומות המטונפין ואיך יכנוס בהפסוקים [עי' ש"ך סק"ו שכתב רק טעם זה ודחי טעם דאיסור לכתוב מגילות ולדבריו בכותלים מותר אבל העיקר לדינא כהט"ז שהרי גם הרא"ש הסכים להרמב"ם ודע דלכאורה זה אינו אלא בתורה אבל נביאים וכתובים מותר לכתוב פרשיות דתורה חתומה ניתנה לא שייך רק בתורה כמבואר בגיטין שם אמנם מקודם כשאומר שם האי ספר אפטרתא אסור למקרי ביה בשבת מ"ט דלא ניתן ליכתב ופירש"י פחות מספר אחד שלם ע"ש הרי דגם בנביאים אסור לכתוב מגילות ואינו מובן דהרי תורה חתומה לא נאמרה רק בתורה כדפירש"י שם וכן כל הסוגיא רק בתורה הוא ע"ש וצ"ל דילפינן נביאים מתורה דגם הנביא לא כתב ספרו עד שנשלמו נבואותיו וצ"ע מב"ב ט"ו א דאלעזר ופנחס גמרו ספר יהושע וגד החוזה ונתן הנביא גמרו ספר שמואל ע"ש וצע"ג ודו"ק]:

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל