לתרומות לחץ כאן

כתיבת ס"ת לשמאלי / שולט בשתי ידיו

שאלה:

רכשתי ס"ת בעז"ה. ומאד רציתי לכתוב בו אות להשלים הספר. אבל אני כותב ביד שמאל ויש מלאכות אחרות שאני עושה ביד ימין. וכמדומני שהפמ"ג מסתפק אם יש בזה בעיה לכתוב כך בס"ת, האם יש לחוש לזה. והאם יש מעלה מיוחדת להשלים הספר. או רצוי לכבד ת"ח בזה.

תשובה:

שלום רב.

 

בענין זה יש חילוק בין אדם שהוא שולט בשתי ידיו בשווה, שבאופן זה גם אם כתב בשמאלו התפילין / ספר תורה – כשרים, לבין אם הוא כותב ביד אחת ועושה את שאר מעשיו בידו השניה, שכיון שיש ספק בין הפוסקים אם הקובע הוא הכתיבה או רוב המעשים, יש להמנע מלהשתמש בתפילין שנכתבים על ידו, ובדיעבד יש שהכשירו תפילין אלו.

 

אבל בעצם אין בכך כלל בעיה, הרי שלוחו של אדם כמותו, תעשה מישהו שליח עבורך שיכתוב אות זו בשליחותך, ויחשב לך כאילו כתבת.

 

בהצלחה

 

מקורות:

 

ראה משנה ברורה סי' לב ס"ק יח. וכתב שם בזה הלשון, בשמאל – היינו בשולט בימין לבד אבל אם שולט בשתי ידיו אפילו כתב בשמאלו כשר ואפילו אם שולט בימינו לבד אם אי אפשר למצוא אחרים יניחם אך לא יברך עליהם. וסופר שכותב בימין וכל מלאכתו בשמאל או להיפך כתב הפרי מגדים שנכון לכתחלה שלא לקבלו לסופר ובדיעבד אין לאסור עיין שם הטעם, עד כאן לשונו.

הצטרף לדיון

6 תגובות

 1. לכבוד הרב שליט"א
  הפמ"ג כתב להדיא שאין פוסל בדיעבד, ולא כ' אלא שמידי ספק לא יצא ואין ראוי ליקח לסופר דאף שמעיקר הדין לא קיי"ל כן שהרי בתפילין כ' הרמ"א שתלוי בכתיבה ולא ביד כהה, ורק שלהיות סופר לחייב אחרינא למה לנו. ולכא' שיטתו מחודשת מאד, שכ' להקיש כתיבה לקשירה מה קשירה בימין אף כתיבה בימין. ואולי קיי"ל ידכה שהיינו יד כהה ועכ"ז יש היקש קשירה לכתיבה והוא תמוה לכא'. כי מהי"ת שלמ"ד ידכה שיש היקש בכלל. ואף אם יש אין זה אלא בתפילין ולא בס"ת וכי ס"ד שמי שכותב בימין ועושה שאר מלאכות בשמאל פטור ממצות כתיבת ס"ת שהרי אם כותב בשמאלו פסול, ואם אכן פטור הרי א"א לעשות שליח. ולא הוזכר בראשונים דבר כזה. והרבה אחרונים נקטו דלא כותי', אבנ"נ דברי חיים ועוד. ואף שהעתיקו דבריו כמה אחרונים אבל לכא' אין זה ענין לכתחילה לקבוע שיהיה סופר כמו שכ' אבל מי שיש לו מצוה ומצוה בו יותר מבשלוחו – במקום ספיקו של הפמ"ג ואיכא פשיטות של כמה אחרונים שלא לחוש לזה, וגם להפמ"ג אינו מעכב האם אין זה טעם מספיק להקל במצוה רבה כזו? עדיין מצפה לתשובה האם יש מעלה להשלים הספר.

 2. אני על משמרתי אעמודה, המשנה ברורה חשש לכך, ופשיטא שלא נכנסים אפילו לחשש רחוק של פסול בשביל הידור של מצוה בו יותר מבשלוחו, כל שכן חשש כזה שהמשנה ברורה חשש לו לדינא.

 3. למעשה המשנה ברורה אומר לא יכתוב ואתם אומרים יכתוב…
  משנה ברורה סימן לב ס"ק יח
  וסופר שכותב בימין וכל מלאכתו בשמאל או להיפך כתב הפמ"ג שנכון לכתחלה שלא לקבלו לסופר ובדיעבד אין לאסור עי"ש הטעם:
  יש להבדיל בין הידורים לבין כשרות בדיעבד.

 4. חשבתי שאין זה אלא ענין של לכתחילה (כלשון המ"ב) שלא לקבוע עצמו לסופר כי "לקבוע עצמו" לעשות דבר אפי' על צד רחוק של הידור אין ראוי כמובן משא"כ כאן. ואם במקום תפילין שהוא דאורייתא וברכה לבטלה לא הוזכר ברמ"א שיניח בשתי ידיו כדי לחוש לדעה א' כ"ש כאן בס"ת.
  אני מבין שהרב לא עונה על שאלתי של השלמה מפני שסובר שזה לא נוגע למעשה כיון שאני בלא"ה לא אכתוב מטעם הפמ"ג. אבל למעשה יש לי עוד צירוף שיש כמה מלאכות שאני עושה בשמאל מלבד הכתיבה (רק נראה שיש לו יותר כח בימין כי לזרוק כדור אני צריך לעשות דוקא בימין), וחושבני שביחד עם זה בודאי אפשר לסמוך להקל, כך שמעתי גם הגר"ש מילר שליט"א מטורונטו לגבי דברים אחרים שדיני כאיטר. ע"כ עדיין שאלתי במקומה עומדת האם לכבד ת"ח או אבא או יש ענין מיוחד לסיים הכתיבה לבד, ולכא' הייתי אומר כן כי זה מכשיר הספר ובזה מקיים המצוה.

 5. עכשיו כשאני קורא את השם שלך, ואני מבין שכנראה הנך בן להגאון המיוחד רבי מרדכי שליט"א, אני תמה על שאתה נזקק לי ולדכוותי, כל אשר יאמר לך בענין זה תעשה בלא לחשוש כלל. אני מניח שהוא גם ידע לקבוע היטב אם דינך כאיטר או כשולט בשתי ידיו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל