לתרומות לחץ כאן

להשתמש בכסאות חוף שמושכרים לרוחצים בים

שאלה:

האם כסאות חוף שעומדות להשכרה ואני שכרתי את הכסא מותר לי להעביר לחבר?
ב. אם ראיתי כסא חוף והשתמשתי בו האם אני חייב לשלם או שגם ככה הוא ללא שימוש וההיזק הוא לא משמעותי בכלל?
תודה רבה!

תשובה:

שלום וברכה,

שוכר כסא בחוף רחצה הכיסא שכור לו כל עוד הוא שוהה בחוף. כשמסיים השוכר את השימוש הכיסא חוזר למשכיר – בעלי החוף, ולכן אסור לשוכר להעביר את הכיסא לאחרים. וכמו כן אסור לאחרים להשתמש בכיסא עזוב אחרי שהלך השוכר.

אדם ששכר כיסא ובעודו שוהה בחוף יכול להרשות לאחרים להשתמש בכיסא ואין על זה את האיסור של 'אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר'. אבל מיד שמסיים ויוצא מהחוף אסור לו להרשות לאחרים את השימוש בכיסא. ואסור לאחרים להשתמש בכיסא.

אדם שראה כיסא עזוב והשתמש בו חייב לשלם שכירות עבור הכיסא. 

מקורות:

משכירי הכיסאות בחופים מתנים שהשימוש עד סיום ההשתמשות של השוכר. ולכן כשמסיים את השימוש הכיסא חוזר לבעליו ולא ניתן להעביר לאחרים. ואדם אחר שמשתמש בכיסא חייב לשלם שכירות כמו כל דבר העומד לשכר שאם השתמש בו חייב לשלם שכירות (שו"ע סימן שסג סעיף ה). (יל"ע אם לוקח את הכסא ע"ד לגזול שלא יצטרך לשלם כמבואר בשו"ע שם שאם לקח ע"מ לגזול אינו חייב לשלם שכירות).

לשוכר מותר להרשות לאחרים להשתמש כל זמן ששוהה בחוף והכסא בחזקתו כמבואר בשו"ע (סימן שטז, א וסימן שמב ומקרו בתשובת הרשב"א) ששוכר קרקע מותר לו להשכיר לאחרים כיון שאין עשוי להבריח. המחנ"א (שכירות, יט) הבין בדברי הרשב"א שכל דבר שמיועד להשכרה ולהרוויח בו אין לא שייך לומר בו אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר, ומותר לשוכר להשכיר או להשאיל. אלא שבערך ש"י חלק על הבנתו של המחנ"א, וביאר שההיתר של הרשב"א נאמר בבית וספינה שבעל הספינה נמצא בספינה ואין חשש שיבריח. אבל בשכירות מטלטלים שיש חשש שיבריח את המטלטלים אסור לשוכר להעביר לאחרים. ומדברי הרמ"א נראה שהבין כערך שי שכתב "מיהו דבר שאי אפשר להבריח ולכפור בו, כגון בית או ספינה, מותר להשאיל (תשובות רשב"א אלף נ"ג, ואלף קמ"ה)". הרי לנו שהבין שטעם הרשב"א בקרקע וספינה משום שאין חשש שיבריח. גם בשו"ע הרב (הלכות שאלה, ד): ולכן השואל ספר מחבירו רשאי להניח לאחר לקרות בו ברשותו ואינו חושש שמא אין רצונם של הבעלים שיהיה פקדונם ביד אחר כיון שעדיין הוא בביתו וברשותו… עוד כתב בפתחי חושן (שאלה פ"ט הערה כח) שגמ"ח שמשאיל לכל פונה בין אם מכירו בין אם אינו מכירו מותר לשואל להשאיל לאחרים, ולא נאמר בזה אין רצוני שיהיה פקדוני ביד אחר.   

ונראה שבכיסאות שנמצאים בחוף והמשכירים שוהים בחוף ואין חשש שיבריחו כיון שיהיה ניכר לכל, וגם המשכירים משכירים לכל פונה, מותר למשכיר להשאיל את הכיסא לאחרים כל זמן ששוהה בחוף. אבל כשמסיים את שהותו בחוף הכיסא חוזר לבעליו ואסור לאחרים להשתמש בו.

הצטרף לדיון

תגובה 1

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל