לתרומות לחץ כאן

כלי זכוכית – הכשרה?

שאלה:

אני נמצא כעת בחו"ל האם ניתן להשתמש בכוסות זכוכית שיש בדירה של גוי?

תשובה:

ספרדי יכול להקל בזה ואשכנזי יחמיר לחשוש לרמ"א.

מקורות:

ראה שו"ע ורמ"א סי' תנא סעי' כו. אמנם יש נדון רחב בין האחרונים אם בני אשכנז החמירו בכך רק בפסח או גם בשאר איסורים, ויש מחלוקת גם להצד שהחמירו רק בפסח, האם בשאר איסורים כלל אין צורך בהכשרה או שהגעלה מועילה ואין דינם ככלי חרס כמו בפסח, אין טעם להכנס לחששות אלו כאשר חד פעמי מצוי לכל בפרוטות.

שולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תנא: כלי זכוכית אפילו מכניסן לקיום ואפילו משתמש בהם בחמין, אין צריכים שום הכשר שאינם בולעים, ובשטיפה בעלמא סגי להו. הגה:  ויש מחמירין ואומרים דכלי זכוכית אפילו הגעלה לא מהני להו; וכן המנהג באשכנז ובמדינות אלו (סמ"ק ואגור). וכן כלי כסף שיש בתוכן התוך זכוכית שקורין גישמעלצ"ט, אין להגעילו;  אבל מבחוץ אינו מזיק (תה"ד סימן קל"ב). מ"ב ס"ק קנה: וכן המנהג – ובדיעבד אם היה רוב תשמיש חמץ שלו בצונן ועתה נשתמש בו מצה בחמין בלא שום הכשר מותר. ואם היה רוב תשמישו בחמין או אפילו בצונן אלא שרוב הפעמים דרך להשהות משקה חמץ בתוכו מעל"ע אז אף בדיעבד אסור החמין שנשתמשו בו אא"כ הכשירו מתחלה ע"י הגעלה או ע"י מילוי ועירוי וכנ"ל בסעיף כ"א. ובהפסד מרובה יש לצדד להקל אף בזה אם היה אחר מעל"ע שהוא נותן טעם לפגם:

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל