לתרומות לחץ כאן

להשקיע במניות האם נחשב למשחק בקוביא

שאלה:

האם יש חשש משחק בקוביא בסחר באופן קבוע באופציות (לא בינאריות) על מניות או קרנות סל (ETF), השאלה היא על שני אופנים, 1) לקנות ולהחזיק עד גמר התאריך. 2) לקנות ולמכור את האופציה אפילו באותו יום ברוח או הפסד תלוי בהצע וביקוש בשוק.
דבר שני: ראיתי פעם כתוב בספר קב הישר שמי שמרויח כסף ממשחק בקוביא אפילו ששיחק בהתר בכגון האופנים שמותר ע"פ הלכה, ואחר כך משתמש ברוחים אלו לדבר מצוה אז הסטרא אחרא לוקח חלק מהמצוה, לכן והיה ותאמרו שאין חשש משחק בקוביא בסחר באופציות האם הכונה שבכלל אין כאן דין משחק בקוביא או שמא יש אבל זה בהתר ואם כן לפי הקב הישר יש בעיה?

תשובה:

שלום וברכה,

משחק בקוביא הינם משחקים של מזל בלבד שאינם עוסקים בישובו של עולם אלא מהמרים כסף בדברים חיצוניים. השקעה במניות או בכל עסק לא מוגדר כמשחק בקוביא אלא הוא עוסק במשא ומתן, או שהחברות שבהם הוא משקיע הם עוסקים במכר וממכר אלא שלא תמיד העסקה מצליחה, אין איסור להמר בהקמת עסק, ההימור האסור כשאינו עוסק בישובו של עולם שהכסף לא הולך למטרת של עסקים אלא מפקיר את כספו על מנת להרוויח.

דברי הקב וישר לא נסובים על כספי השקעות שאין איסור בדבר. דבריו הם על רווחים של הימורים אסורים.

מקורות:

דין משחק בקוביה נלמד בגמ' במסכת סנהדרין דף כד עמוד ב' "משנה. ואלו הן הפסולין – המשחק בקוביא והמלוה בריבית, ומפריחי יונים, וסוחרי שביעית. אמר רבי שמעון: בתחילה היו קורין אותן אוספי שביעית, משרבו האנסין חזרו לקרותן סוחרי שביעית. אמר רבי יהודה: אימתי – בזמן שאין להן אומנות אלא הוא, אבל יש להן אומנות שלא הוא – כשרין. גמרא. משחק בקוביא מאי קא עביד? – אמר רמי בר חמא: משום דהוה אסמכתא, ואסמכתא לא קניא. רב ששת אמר: כל כי האי גוונא – לאו אסמכתא היא. אלא: לפי שאין עסוקין ביישובו של עולם. מאי בינייהו? – איכא בינייהו דגמר אומנותא אחריתי. דתנן אמר רבי יהודה: אימתי – בזמן שאין להן אומנות אלא הוא, אבל יש להן אומנות שלא הוא – (הרי זה) כשרים. אלמא טעמא דמתניתין – משום יישובו של עולם הוא, קשיא לרמי בר חמא! וכי תימא פליגי רבנן עליה דרבי יהודה – והא אמר רבי יהושע בן לוי: כל מקום שאמר רבי יהודה וכו' ומפריחי יונים. מאי מפריחי יונים? הכא תרגומה: אי תקדמיה יונך ליון, רבי חמא בר אושעיא אמר: ארא. מאן דאמר אי תקדמיה יונך ליון – מאי טעמא לא אמר ארא? – אמר לך: ארא – מפני דרכי שלום בעלמא. ומאן דאמר ארא, מאי טעמא לא אמר אי תקדמיה יונך ליון? – אמר לך: היינו משחק בקוביא. ואידך: תנא תולה בדעת עצמו, ותנא תולה בדעת יונו. וצריכא, דאי תנא תולה בדעת עצמו – התם הוא דלא גמר ומקני, קים לי בנפשאי דידענא טפי. אבל תולה בדעת יונו – אימא לא. ואי תנא תולה בדעת יונו – דאמר: בנקשא תליא מילתא, ואנא ידענא לנקושי טפי. אבל תולה בדעת עצמו – אימא לא, צריכא. מיתיבי: המשחק בקוביא – אלו הן המשחקים בפיספסים. ולא בפיספסים בלבד אמרו, אלא אפילו קליפי אגוזים וקליפי רימונים. ואימתי חזרתן – משישברו את פיספסיהן ויחזרו בהן חזרה גמורה, דאפילו בחנם לא עבדי. מלוה בריבית – אחד המלוה ואחד הלוה, ואימתי חזרתן – משיקרעו את שטריהן ויחזרו בהן חזרה גמורה, אפילו לנכרי לא מוזפי. ומפריחי יונים – אלו שממרין את היונים. ולא יונים בלבד אמרו, אלא אפילו בהמה חיה ועוף, ואימתי חזרתן – משישברו את פגמיהן, ויחזרו בהן חזרה גמורה, דאפילו במדבר נמי לא עבדי. סוחרי שביעית – אלו שנושאין ונותנין בפירות שביעית, ואימתי חזרתן – משתגיע שביעית אחרת ויבדלו. ואמר רבי נחמיה: לא חזרת דברים בלבד אמרו, אלא חזרת ממון. כיצד? אומר: אני פלוני בר פלוני כינסתי מאתים זוז בפירות שביעית, והרי הן נתונין במתנה לעניים. קתני מיהת בהמה. בשלמא למאן דאמר אי תקדמיה יונך ליון – היינו דמשכחת לה בהמה, אלא למאן דאמר ארא – בהמה בת הכי היא? – אין, בשור הבר, וכמאן דאמר שור הבר מין בהמה הוא, דתנן: שור הבר מין בהמה הוא, רבי יוסי אומר: מין חיה." ניתן לעיין וללמוד את הסוגי' ואני ממליץ על כך אבל בכל מקרה מה שעולה מן הדברים שיש לפסול זה של משחק בקוביה שני סיבות או מפני שאין עוסקין בישובו של עולם, כלומר שאינן מועילים לקיום העולם, ובענין מניות את הדבר כן מפני שאדרבה משקיע כסף בחברות שמפתחות את העולם. ועוד טעם משום שיש בדבר גזל משום שאין הקנאה גמורה, וגם טעם זה איננו שייך כאן מכיון שיש כאן את כל הקנינים הנדרשים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל