לתרומות לחץ כאן

הרחבת או הצרת בגד בתשעת הימים

שאלה:

ראיתי שכתבתם לאסור: נב) בגד שצר על האדם או שנתרחב עליו, אין לפרום את הבגד ולהצר או להרחיב אותו בתשעת הימים, אולם אם אין צורך בפרימת הבגד אלא בתפירתו בתיקון מקומי מותר לעשות זאת.
חשוב לי לדעת מקור לזה כי יש שרוצים להתיר ולדמותו לתיקון בגד ישן שמותר
תודה רבה!

תשובה:

שלום וברכה

כוונת הרב שכתב הלכה זו, שלא מצינו אלא תיקון בגד ישן, אבל פרימת בגד ישם לגמרי ותפירתו מחדש דינה כתפירת בגד חדש, שהרי הבגד הישן בטל לגמרי ונהייה כאן סתם חתיכת בד. לכן הוא חילק בין תיקון מקומי, הרחבה במקום המותן וכדומה שמותר, לבין פרימת כל רוחב הבגד ותפירתו מחדש, ונראה לי פשוט מסברא שיש אמת בדברים.

מקורות:

מדיני ט' הימים:

תפירה וסריגה

מראש חודש ועד התענית, אסור לתפור בגדים חדשים ואפילו לצורך נכרי אסור, ודין זה הוא לכל הדעות והעדות. ואפילו בגד פשוט כגרביים וכד' אסור לתפור ולארוג, ואין הבדל בין תפירה לסריגה ושניהם אסורים.

אין לרקום רקמה בבד, וכן אין להמשיך ברקמה שהתחילוה קודם תשעת הימים, בשעת הדחק שי מקום להקל על פי הוראת חכם ליתן לקטנים לרקום.

בגד שצר על האדם או שנתרחב עליו, אין לפרום את הבגד ולהצר או להרחיב אותו בתשעת הימים, אולם אם אין צורך בפרימת הבגד אלא בתפירתו בתיקון מקומי מותר לעשות זאת.

מותר לרקום בבד ריקמות בצורות נאות כדי לקשט בהם בגדים אחרים, וכן מותר לצייר על גבי בד על דעת לתלותם בבגד, וראוי להימנע מזה למי שאין פרנסתו בזה.

אין איסור בתיקון בגד ישן כתיקון מכפלת או תפירת כפתור, אלא אם כן צריך לפרום את הבגד ולחזור ולתופרו.

מותר לעשות טלאי בבגד ישן

מותר לתפור בגדים הנצרכים לחתונה, ומותר לתפור בין בגדי שבת ובין בגדי חול, ובתשעה באב אסור אלא אם כן עושים זאת על ידי נכרי.

אין לצבוע בגדים כובעים וכדומה כיון שנעשים כחדשים על ידי כך.

בכלל איסור תפירת בגדים, הוא איסור קנית בגדים חדשים, אפילו אינם מיוחדים ואין מברכים עליהם ברכת שהחיינו, ואפילו אין דעתו ללבשם אלא לאחר תשעה באב.

מותר לקנות בגדים לצורך מי שמתחתן לאחר תשעה באב.

אין לקנות בין טלית גדול ובין טלית קטן בתשעת הימים, אם נקרעה טליתו ואפשר לתקנה יתקן, אך אם אי אפשר לתקנה יכול לקנות טלית חדשה.

יש לדאוג כבר מערב ראש חודש אב שיהיה לו נעלים שמותר ללובשם בתשעה באב, ולא יצטרך לקנותם בתשעת הימים ובדיעבד אם לא קנאם קודם ראש חודש יש להקל לקנות בתשעת הימים.

כיבוס

א)  אסור לכבס בגדים בשבוע שחל בו תשעה באב, וזהו מעיקר הדין, וכן מנהג בני ספרד, אולם מנהג בני אשכנז שלא לכבס מראש חודש ואין להקל בזה כלל. וניקוי יבש גם הוא בכלל האיסור.

 

ב) איסור כיבוס הוא אפילו אם אינו צריך את הבגדים בתשעת הימים, ואין לכבסם על דעת ללבשם לאחר תשעה באב.

 

ג) יש אומרים שגם כתם אסור להוריד על ידי כיבוס מקום הכתם, ויש מקילים להסיר את הכתם בכל אופן, ולכן אם יכול להסירו במגבון לח עדיף לעשות זאת כך.

 

ד) לכל הדעות אם מתבייש לצאת עם כתם זה לרחוב מותר, וכן לכבוד שבת מותר לכבס את הכתם שבבגד.

 

ה) אף על פי שמעיקר הדין ישנם בגדים שמותרים לכבסם במים בלבד וכד' וכגון כלי פשתן ישנים מכל מקום נהגו בכל ישראל לאסור הכיבוס בכל הבגדים ואין להקל בזה. ואף בגדי זיעה כגון לבנים וגרביים אין להקל לכבסם אלא אם כן נתלכלכו לו כולם.

 

ו) בכלל האיסור הוא גם כיבוס מגבות בין של רחצה ובין של ידים, וכן אין לכבס בגדים ישנים שמשתמשים עמם רק לנקיון וכד'.

 

ז) אסור לכבס מפות, בין מפות מבד ובין מפות מניילון, אולם מותר לנגבם ולנקותם מלכלוך בנקיון קל בניגוב במים ((בשו"ע (סי' תקנא) מבואר שמטפחות הידיים והשולחן אסור והיינו מפות ומגבות ופשוט שהכוונה רק בכיבוס ולא בנקיון ממה שאכלו עליו, ועי' לעיל (סעיף ‎ב) לגבי נקיון כתם בבגד.)).

 

ח) בכלל איסור כיבוס בגדים, נכללים גם כלי מיטה כגון מצעים וציפות וכד', ולכן גם בתי הארחה אסורים לכבס את כלי המיטה מגבות וכד' של אורחיהם. אולם יש להקל במקרים כאלו להחליף את המצעים לצורך אורחים חדשים שבאו ואינם יכולים להשתמש במצעים של האורחים שהיו לפני כן ((בשו"ת מנחת יצחק (חלק י סימן מד) הוסיף שאם החליפו לו מצעים שיש להניחם על הקרקע זמן מה ואח"כ יחזור ויפרוס אותם, אך יודיע למלון שלא יחליפו לו את המצעים כל יום.)).

 

ט) בתי חולים ומושב זקנים מותרים בכיבוס בגדי ומצעי החולים והישישים, הואיל ונעשה למניעת העברת מחלות וכד' ((פשוט שמותר משום שנכלל בצורך רפואה.)).

 

י) בגדי קטנים בני שנתיים ושלש מותר לכבס בתשעת הימים, ויש מתירים גם בבגדי ילדים עד גיל שמונה וכד' ((לד' השו"ע (סי' תקנא סעיף יד) אסור לכבס בגדי קטנים ולד' הרמ"א מותר, ולא כתב הרמ"א איזה גיל ומשמע שבכל ענין מותר וכן פי' הפמ"ג (ס"ק ל"ט), אולם בלבוש מבואר שיש להקל רק לבני ג' וד' וכן נקט החיי אדם (קל"ג סי"ח) והמ"ב סתם ולא פירש, ובספר הל' ביהמ"צ (פ"ד הערה 24) הביא מהגריש"א שליט"א להקל עד גיל שמונה, ונראה שאם טבע הילד שהוא מלכלך טובא יש להקל. ובשו"ת אור לציון ח"ג פכ"ז כתב שנהגו הספרדים להתיר לכבס בגדי קטנים עד גיל שש ושבע וע"ש בהערה.)), אך ביותר גדולים אין להקל ודינם כגדולים.

 

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל