לתרומות לחץ כאן

אמירה לעכו"ם בשבת מטעם שליחות?

שאלה:

שלום וברכה. אחד הטעמים באיסור של אמירה לעכו"ם – נכרי נחשב שלוחו של ישראל. ואני לא מבין את זה. אז מה בכך שהוא שלוחו של ישראל?
מה הפירוש בזה?
תודה

תשובה:

שלום וברכה

רק נחדד שודאי הצדק איתך שאין הכוונה משום ששלוחו של אדם כמותו [ומשום שיש שליחות לדבר עבירה באופן שהשליח אינו בר חיובא, וגם יש שליחות לגוי לחומרא], כי אם כן לא צריך לחדש דין של אמירה לגוי בשבת, האיסור קיים מצד עצמו מחמת דיני השליחות. ובטעם שאין בעיה של שליח לדבר עבירה, ביאר הגרי"ש אלישיב [הערות לשבת יז ב] שבשבת האיסור אינו בעצם פעולת המעשה אלא בכך שלא שבת ונח, ממילא כאשר הדבר נעשה על ידי שליח גוי, הרי המשלח שבת ונח [אלא שתלה זאת בנדונו הידוע של הנימוקי יוסף לגבי אשו משום חיציו, ששאל מדוע מותר להדליק נר בערב שבת הרי כל רגע הוא דולק בשבת מכוחו]. אמנם יש שנקטו שיש שני טעמים לאיסור מלאכה על ידי גוי, גם משום אמירה לעכו"ם וגם מדין שליחות.

על כל פנים ברור שאיסור אמירה לגוי אינו קשור לדיני השליחות ממש, אלא זו הגדרה בטעם מדוע האמירה נחשבת כפגיעה בשביתה בשבת, שמלבד הדיבור של חול שזה אסיור בפני עצמו, גם יש לך מעורבת מסויימת בפעולה האסורה הזו, שהרי הוא עושה מחמתך ועל פי בקשתך, אז נכון שמצד גדרי השליחות אין כאן נושא של שליח לדבר עבירה, אבל יש איסור דרבנן לגלות מעורבת כזו גם כן.

אמנם יש שסוברים שאכן האיסור הוא באמת מדין שלוחו של אדם כמותו, וחידוש חכמים באיסור זה הוא עצם הדין שיש שליחות לגוי לחומרא. ואני מעתיק לך את לשון השו"ע הרב בענין זה:

שולחן ערוך הרב אורח חיים סימן רמג סעיף א:

אסרו חכמים לומר לנכרי לעשות לנו מלאכה בשבת בין בחנם בין בשכר ואף על פי שאומר לו מקודם השבת שיעשה בשבת ואף על פי שאינו צריך לאותה מלאכה עד לאחר השבת שכשהנכרי עושה בשבת הוא עושה בשליחות הישראל ואף על פי שאין אומרים שלוחו של אדם כמותו מן התורה אלא בישראל הנעשה שליח לישראל שנאמר בתרומה כן תרימו גם אתם תרומת ה' ודרשו חכמים גם לרבות שלוחכם מכאן ששלוחו של אדם כמותו ומה אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית אבל הנכרי אינו בתורת שליחות מן התורה מכל מקום מדברי סופרים יש שליחות לנכרי לחומרא. 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל