תרומות – לחץ כאן

הכנת קפה שחור בשבת – אשכנזים

שאלה:

האם מותר להכין קפה שחור בשבת להולכים כדעת הרמ"א שמחמיר להדיא כשיטת היראים בכלי שני שכל דבר הוא מקלי הבישול וכן שיש בישול אחר אפיה, ואם כן מה הדין בכלי שלישי שהיד נכוית בו? ועוד, האם יש לומר סברא שהקפה שחור אינו מקלי הבישול כיוון שחזינן שהאנשים המבינים מקפידים שלא להכינו בכלי שני וכ"ש בשלישי, אלא או בכלי ראשון או בעירוי, ולכן שאלתי אם אפשר להקל בשכלי שלישי גם לאשכנזים?

תשובה:

שלום וברכה

נראה שמנהג המדקדקים שכיון שבקפה כזה לא ניכר ההבדל בין כלי שני לכלי שלישי, לא משתמשים בו גם בכלי שלישי, ועל פי סברת הערוך השלחן הידועה בזה, אף שמעיקר הדין מותר לעשות קפה כזה בכלי שלישי.

מקורות:

על הנדון אם בכלי שלישי ניתן להקל כאשר היד סולדת בו ראה שביתת השבת פתיחה להל' מבשל אות טז בשם החתם סופר, וראה חזון איש סי' נב ס"ק יט, אולם במשנה ברורה בסי' שיח ס"ק מז נראה להקל, וכן ראה בפתחי תשובה יו"ד סי' צד ס"ק ז, אגרות משה ח"ד סי' עד מבשל ואור לציון ח"ב פרק ל.

אולם יש שהחמירו בזה באופן שהיד נכוית בו, ראה מנחת יצחק ח"ה סי' קכז בדעת המדקדקים הנ"ל.

וראה שמירת שבת כהלכתה פרק א סעי' סח שהקל בכלי שלישי.

Join the Conversation

2 Comments

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל