לתרומות לחץ כאן

הזכרת שם אלוקים בדרשות ודברי תורה – ספרדים

שאלה:

א) כשילד זורק דברי תורה על הרצפה, מה ההנהגה הנכונה? האם מותר להשאיר את זה שם ולתת לו להרים לבד לצורך חינוכו מעין "עת לעשות לה'" ו"ביטולה זוהי קיומה" או שכבוד הקודש גובר ויש להרים מיד?

ב) מה ההיתר להזכיר שמות קדושים בזמירות שבת? וכן במזמור לדוד כשחוזרים על מילים בפסוקים שמוזכרים בהם שמות הקודש?

ג) אני שומע הרבה פעמים רבנים שמזכירים את השם "קל" עם אלף וכן "אלוקים" עם ה"א במקום עם קו"ף. גם כשהם לא אומרים פסוקים שלמים. מה ההיתר שלהם לכך?

תשובה:

שלום וברכה

1. אם מורים לו להרים והוא מרים מיד, זה חינוך נכון, אבל אם לא מרים מיד, אדרבה, החינוך הנכון הוא להראות לו עד כמה זה אסור, שאנחנו מיד רצים להרים… כך שגם מבחינה חינוכית יש להרים מיד ולא רק בגלל הסיבה הנכונה הנוספת שאין להשאיר דברי קודש בבזיון על הריצפה.

2. אין כל בעיה להזכיר שמות הקודש בזמירות שבת, משום שהזכרת שם לא נעשית רק בתפילה מחוייבת גם בתפילה בקשה או שבח שאינם מחוייבים מזכירים שם ה', אלא שנהגו להמנע מכך בסתם תפילה אישית בנוסח שלך, אבל בדבר קבוע ובנוסח קיים זה בסדר. לגבי חזרת מילים בזמירות, ודאי אין לחזור על שמות קודש.

3. ספרדים נהגו שככל שזה נאמר תוך דברי תורה ולא סתם, הם מזכירים שמות אלו, אף שנמנעים מלהזכיר שם אדנות [אינני יודע מה טעם החילוק די הצורך], ראה שו"ת תורה לשמה סי' תצו, וראה עוד מקורות לכך בשו"ת מבשרת ציון של הרב מוצפי ח"ג סי' כב שהאריך מאוד בזה, ועיקר נימוקו הוא שלדעתו זה יותר דרך כבוד מאשר לומר אלוקים בק' שהוא כינוי ושיבוש. לדבריו, בשיחת חולין אסור לומר זאת, ואילו בתוך כדי לימוד הדבר מותר, ולכן גם בשיחת חולין לא יאמר אלוקים שזה בזיון, אלא השם.

מקורות:

שו"ת תורה לשמה סימן תצו

שמות אהיה שדי אם מותר להזכירם בפיו בדרך למודו. שאלה בעת שהאדם דורש או מדבר באיזה הלכה וצריך הוא להזכיר שם אחד משמות הקודש כגון שם אהי"ה או שם י"ה או שם אדנ"י או שם שד"י וכיוצא אם מותר לו להזכיר את השם כולו כמו שהוא או ישנה להזכירו בשינוי קצת די"ל כיון שאינו מזכירו בעת תפלה ותחינה ובקשה אלא בתוך הדרשה או בתוך הלכה למה יזכרנו כולו כמו שהוא. יורנו ושכמ"ה.

תשובה אם הוא שם אדנ"י לא יזכרנו כולו כמו שהוא אלא יאמר שם אל"ף דל"ת /א' ד'/ או יאמר שם אדנות וכן שם י"ה יאמר יו"ד ה"י /י' ה'/ אך שאר שמות של אהי"ה או שד"י וא"ל וכיוצא יוכל לזכרם כמו שהם והטעם כי שם אדנ"י הואיל והוא כינוי לשם הוי"ה הגדול שאסור לקראו ככתבו ורק נקרא בשם אדנ"י לכן צריך להזהר בו יותר בכהאי גוונא וכן שם י"ה הואיל והוא עיקרו של שם הגדול ג"כ צריך להזהר בו בזה גם איכא עוד טעם אחר לחלק ביניהם כי שאר שמות יש להם דמיון כמותם בדברים אחרים כי שם אהי"ה הנה יש תיבה כיוצא בו בשאר דברים כמו כי אהיה עמך וכיוצא בזה הרבה וכן שם אל יש כמוהו מלה בשאר דברים כמו וידבר כו' אל פ' וכיוצא בזה וכן שם אלהי"ם יש זה בחול כי הדיינים נקראים בשם זה וכן אלהים אחרים אבל שם י"ה ושם אדנ"י לא יש כמהו מלה אחת בשאר דברים דהיינו לא יש בזה שיהיה נקרא הנו"ן /הנ'/ בקמץ כי אם רק יש שנקרא הנו"ן /הנ'/ בניקוד חיריק כי מ"ש ויאמר /אד'/ אם נא מצאתי חן בעיניך קי"ל כי שם זה קודש הוא ולהקב"ה אמר כן וכן מ"ש ויאמר לוט אליהם אל נא /אד'/ ג"כ קי"ל ששם זה קודש הוא וכמ"ש רז"ל וכנז' ברש"י ז"ל ונמצא כי השם הזה של אדנ"י הוא מיוחד להשי"ת לכן צריך לנהוג בו כבוד בכה"ג שאם אינו אומר אותו בתוך הפסוק או בתוך תפלה ובקשה כי אם רק מזכירו בתוך הדרשה או דברי הלכה שלא יזכרנו כמו שהוא אלא יאמר שם אל"ף דל"ת /א' ד'/ או שם אדנות וכן שם י"ה יאמר שם יו"ד ה"י /י' ה'/.

ואביא לכם ראיה גמורה לזה ממשנה ערוכה בפרק ד' דשבועות משביע אני עליכם באל"ף דל"ת ביו"ד ה"י /בא' ד' בי' ה'/ בשדי בצבאות וכו' ע"ש וידוע כי מ"ש באל"ף דל"ת /בא' ד'/ אין הכונה אמר /שאמר/ כך בלשון זה שא"כ אין כאן שבועה אלא הכונה שהמשביע אמר השם כולו כמו שהוא ורק התנא שהוא מדבר בהלכה זו לא רצה להזכיר השם כולו כמו שהוא והזכירו באל"ף דל"ת וכן בשם י"ה ג"כ נזהר התנא להזכירו ביו"ד ה"י /בי' ה'/ אך בשם שדי ושם צבאות גם התנא הזכירו כמו שהם. נמצינו למדין בתוך דברי ההלכה או דרשה אין להזכיר שם אדנ"י ושם י"ה כמו שהם אלא ישנה בהזכרתם כנז' מפני הכבוד. וכן תמצא במאמרי רז"ל בדרשה שאמרו בעוה"ז לא כשאני נכתב אני נקרא כי אני נכתב ביו"ד ה"י /בי' ה'/ ונקרא באל"ף דל"ת /בא' ד'/ הרי כשרצו רז"ל לדבר ולדרוש בזה והזכירו שם אדנ"י כך באל"ף דל"ת /בא' ד'/ ולא הזכירוהו כמו שהוא.

 

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל