לתרומות לחץ כאן

היחס של הילדים לבעל בנישואין שניים

שאלה:

אישה גרושה עם שלושה ילדים שמתחתנת בנישואים שניים….
יש לציין שבהסכם הגירושין של האישה יש סעיף של מזונות ונפסקו 1300 שח עבור כל ילד אך אב הילדים בכלא כך שאין לו איך לשלם ובפועל לאמא אין מזונות.
אז שתי שאלות:
1. מה הדין לגבי המזונות כשהגרוש בכלא? מהי חובת האב כלפי ילדיו?
2.מה חיוב הילדים בכיבוד אב כשהוא בכלא?
3. מה דין הבעל החדש מבחינת פרנסת האישה הגרושה שהתחתן איתה ומה ההתייחסות לילדיה מבחינה זו.
4. מה הדין בעניין כיבוד הבעל של האמא?
תודה מראש על ההתייחסות.

תשובה:

שלום רב,

1. חובת המזונות של האב הם גם כאשר הוא בכלא ואין לו אפשרות לפרנסם. כלומר, עד גיל שש זו חובתו, ומעבר לגיל הזה אם אין לו אפשרות אין לו חובה מעיקר הדין. אולם תקנות הרבנות הראשית קבעו שיש לו חובה לפרנסם עד גיל 18. יש נידון האם התקנה הזו היא משום צדקה או לא, ואז יתכן שיש הלשכה לעובדה שאין לו אפשרות לפרנסם.

2. חיוב כיבוד אב אינו תלוי כמובן בפרנסה שלהם. החובה שלהם הוא מן התורה – כבד את אביך ואת אמך. לא משנה היכן הוא נמצא ומה מצבו.

הרמב"ם והטור נחלקו אם יש חיוב כיבוד אב ואם כשהם רשעים ולעניין הלכה דעת השו"ע יו"ד סימן ר"מ שחייבים לכבד אב רשע וכדעת הרמב"ם אולם כתב הרמ"א שי"א שאינו חייב. ועיין בפרי מגדים בהקדמה ליורה דעה (כללי הוראות איסור והיתר אות ג') שנסתפק אם בכהאי גוונא דעת הרמ"א לחלוק על מרן המחבר, או דילמא שכל שלא כתב "וכן עיקר", לא הביא סברת יש אומרים אלא לכבוד בעלמא, והעיקר להלכה כדעת המחבר. וכן כתב באמת בשו"ת מהר"ם זיסקינד סימן ד'. ולי הדבר צ"ע, שאפשר שמכיון שהביא הרמ"א סברת יש אומרים, כוונתו לומר שהדבר ספק, ובדאורייתא אזלינן לחומרא, ובדרבנן לקולא. עכת"ד.

ועיין בשו"ת הרמ"ץ (חלק יורה דעה סימן טז) שאף שהרמ"א כתב ויש אומרים וכו', כיון שלא כתב וכן עיקר, הלכה כדעת המחבר שנאמרה בסתם. ע"ש. ועיין עוד בשדי חמד (כללי הפוסקים סימן יד אות יב). ע"ש. אולם הערוך השלחן (בס"ק לט) פסק כדברי הטור, שזוהי דעת רוב הפוסקים. ע"ש. ומדברי החיי אדם (כלל סז סימן יח) נראה שדעתו לפסוק להחמיר כמרן השלחן ערוך. וכן כתב בקיצור שלחן ערוך (סימן קמג סעיף ט'). וכן העלה בשו"ת בן יהודה (סימן ד'), שהעיקר בזה כפסק מרן המחבר, שגם אם אביו רשע חייב לכבדו, ואפשר שגם הרמ"א מודה לזה להלכה, ולא כתב סברת היש אומרים שפטור אלא לומר שיש ספק בדבר, ונפקא מינה לענין העוסק במצוה פטור מן המצוה וכו'. ע"ש. והובא בשדי חמד (מערכת כ' כלל צט) בד"ה ואם אביו רשע. ע"ש. ועיין בכל זה בשו"ת יביע אומר חלק ח' יו"ד סימן כ"א. ובחלק ב' חלק יורה דעה סימן טו אות ט'.

אבל חייבים להדגיש שאפילו לדעה שאין חייבים בכבודו, העובדה שהוא בכלא אינו אומר שהגדרתו היא רשע, גם משום שאיני יודע על איזה קרע הוא יושב שם, וגם משום שאפילו אם עבר עבירה בעבר, זה עדיין לא אומר שהיום הוא מוגדר כרשע.

3. אין לבעל החדש חובת מזונות כלפי ילדי אשתו. אא"כ הוא התחייב לכך. ואם לא התחייב זכותו של הבעל להשתמש בכספי מעשרות כדי לכלכל את ילדי אשתו.

4. דרשו חז"ל בכתובות קג ע"א, כבד את אביך זו אשת אביך ואת אמך זה בעלה של האם, והובאו הדברים בשו"ע בסי' רמ סעי' כא. אלא שמדברי הפוסקים שם נראה שחיוב זה אינו מחמת עצם הקירבה שביניהם, וממילא אינו ממש כדין כיבוד אב ואם אלא הוא חל מחמת כבוד האם שיהיה זהיר בכבוד בעלה, ומשום כך יש שצידדו שאם האם מוחלת על כך אינו חייב לכבד את בעלה  

מקורות:

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל