תרומות – לחץ כאן

קריעת בגדים בשמיעת אדם המתריס דברים כלפי מעלה

שאלה:

אם שמעתי אדם אומר דברי ניבול פה ונאצה ומזכיר שם של אדנות וכלפי שמיים קילל
אני צריך לקרוע בגד ?
או שזה דוקא בקללה אחרת ולא בניבול פה
תודה

תשובה:

שלום וברכה

גם ניבול פה כלפי שמים מחייב קריעה, ואף על פי כן נראה שבזמנינו ככל שלא מדובר ביהודי שומר מצוות שכך אמר, אלא באדם חילוני, אין חיוב קריעת בגדים.

בשורות טובות.

מקורות:

אף שעיקר האיסור של "ברכת ה'" הוא באופן שכביכול מקלל שיגרם נזק לקב"ה, ביד רמ"ה בסנהדרין ס עמוד א מבואר שמצות קריעת הבגדים היא לא רק בברכת ה' ממש אלא בכל זלזול שכזה כלפי מעלה, שהרי מקור דין זה הוא במעשה ברבשקה שהתריס דברים כלפי מעלה ולא קילל, ראה הפסוק במלכים ב פרק יח פסוק לה.

אלא שבענין זה יש כמה שיטות: הרמב"ם עבודה זרה פ"ב הלכה י פסק שגם מי שמגדף אחד מכינוייו של ה' בכלל ענין זה, וכן הוא להלכה בשו"ע יו"ד סי' שמ סעי' לז, אולם הרמב"ן תורת אדם ענין הקריעה, המאירי בסנהדרין שם והריטב"א מו"ק כו א נקטו שרק אם קילל בשם המיוחד, ולא בסתם כינוי. ובמאירי גם חלק לגמרי על היד רמ"ה הנ"ל, וכתב שחיוב קריעת הבגדים הוא רק במי שקילל שם בשם [יכה פלוני את פלוני כביכול] ולא בסתם גידוף.

ומעשה יש לדעת, כי אמנם אין לומר שככל שמדובר במומר – מחלל שבת בפרהסיה, דינו בזה כמו גוי, שפסק הרמב"ם שם לגביו שאם גידף השומעים אינם חייבים לקרוע בגדיהם, שכן בגמרא בסנהדרין שם מבואר, שאדרבה, ברבשקה היה חיוב לקרוע כי לא היה גוי אלא יהודי מומר, הרי שזו אינה קולא.

אבל מכל מקום כן יש בזה צירוף להקל, שכן לדעת רבי חייא בסנהדרין שם שגם בגוי יש חיוב קריעת בגדים, מבואר שם וברמב"ן הנ"ל וברא"ש סנהדרין פרק ז סי' ב ובנימוקי יוסף שם ועוד, שבזמנינו שאין ידינו תקיפה על האומות, ודאי אין חיוב קריעת בגדים על גידוף של גוי, כי אז יצטרכו ישראל כל הזמן לקרוע בגדיהם… וסברא זו שייכת לכאורה גם במומר בזמנינו, שכל כך רבים מעם ישראל גורמים לזלזול כזה המחייב קריעת בגדים, ובפרט בימים אלו שומעים כל הזמן דברי חירוף וגידוף כלפי ה' ותורתו, ואם היינו חייבים לקרוע בגדינו הרי שהיינו קורעים וחוזרים וקורעים… ולכן נראה להקל שאין חיוב קריעת בגדים.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל