תרומות – לחץ כאן

טיסה בתשעה באב

שאלה:

אנחנו בתשעת הימים לא עושים כלום אבל ביום של הצום אנחנו טסים וכולנו טסים רק לטוס באותו יום אנחנו נהיה רק בחדר אפשר לטוס?

תשובה:

שלום וברכה

ביום תשעה באב קודם חצות היום אין לטוס, כיון שבאותה שעה אסור להסיח דעת כלל מעניני האבלות, לאחר חצות יש להקל אם הביטול כרוך בהפסד, אבל לכתחילה ודאי לא ראוי לטוס, הן מצד האבלות והן מצד הסכנה. נסיעה לטיול ודאי לא תערך בתשעת הימים

על הנדון באדם שטס בתענית ומגיע למקום שזמני היום והלילה שונים, עד מתי יצום, ראה כאן.

מקורות:
על כך שימים אלו שהם זמני סכנה, ראה שו”ע או”ח סי’ תקנא סעיף יח, ומאחר ולאחר טיסה אומרים ברכת “הגומל” הרי מחשיבים את הטיסה כדבר סכנה. ומכל מקום לצורך קצת מותר עד ר”ח אב, ולאחר מכן עדיף יותר להימנע שהוא זמן ש”ריע מזליה” [שו”ע שם ס”א], וכן הוא בהליכות שלמה (מועדים ח”ב הל’ בין המצרים פרק כ”ג עמ’ רע”ו ארחות הלכה 16) שסבור שיש להמנע מאד מטיסה בימים אלו מהטעם הנ”ל, אולם כתב שם שנסיעה לארץ ישראל יש להתיר כיון שזה נסיעה לדבר מצוה.
לגבי בילויים בתשעת הימים מבואר בשו”ע (סי’ תקנא ס”א-ב) שממעטים במשא ומתן “של שמחה”, ובדברי הגאונים והראשונים מצינו בספר הלכות גדולות סימן יח (הלכות תשעה באב ותעניות) “ולא מיבעיא תשעה באב גופיה דאסיר אלא מריש ירחא דאב נמי מיתבעי לשנויי בבדיחותא, דתנן (תענית כו ב) משנכנס אב ממעטין בשמחה” [=תרגום: ולא רק בתשעה באב עצמו שאסור אלא אף מראש חודש אב ג”כ צריך לשנות בעניני שמחה מהמשנה משנכנס אב ממעטין בשמחה], וכן בסדר רב עמרם גאון סדר תשעה באב “ולא מבעיא תשעה באב גופיה, אלא מריש ירחא דאב נמי מתבעי ליה לשנויי ולא לאבדוחי נפשיה, כדתנן משנכנס אב ממעטין בשמחה” [=תרגום: ולא רק בתשעה באב עצמו שאסור אלא אף מראש חודש אב ג”כ צריך לשנות ולא לשמח את עצמו מהמשנה משנכנס אב ממעטין בשמחה], וכן הוא במחזור ויטרי (סימן רסו), וראה בשדה חמד, מערכת בין המצרים (פאת השדה, סימן א, אות י) בשם הגר”ח פלאג’י שהיה במקומו תקנה מהחכמים שאסרו ללכת לטייל בזמן בין המצרים, אך אין זה תקנה שמחייבת את כל עם ישראל, [והרמ”א כתב שיש חיוב להימנע מללכת לטייל בערב תשעה באב, ותשעה באב], אך עכ”פ נראה מדברי השד”ח שבכל שלשת השבועות אין זה ההנהגה הראויה [ועי’ שו”ת עשה לך רב ח”ב סי’ לה, לרבה של תל אביב, שאסר את הטיולים לבני נוער בתשעת הימים, וכן נראה דעת השבט הלוי (ח”י סי’ כו) שאין לערוך כלל טיולים בתשעת הימים].

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל