לתרומות לחץ כאן

תרומת דם לצורך מחקר – "טיפת מחקר של מכבי"

שאלה:

שלום הרב,
האם מותר על פי ההלכה לתת דם נוסף בכל בדיקת דם שישמש למחקרים מדעיים של מכבי?
ואם לא אבל הסכמתי בעבר, האם יש איך לתקן את העוון?

זה נשמע לי לא תקין כי הרי שהנפש בדם והם משתמשים בדם לצרכים מדעיים, והאם כזה דבר יכול להשפיע על הנפש?

תשובה:

שלום וברכה

אין איסור. מה שהדם הוא הנפש אינו רלוונטי כאן, וזה לא מזיק לנפש. השאלה היא מצד איסור עשיית חבורה, שכן יש לאדם איסור לחבול בעצמו, אבל נראה שכאן שהחבורה בין כך קיימת, והדם בלאו הכי יוצא למבחנה וכל השאלה מתי לעצור, לא נחשב הדבר כעשיית חבורה. זאת בצירוף הסברא ושיטת הרמב"ם הידועה שדבר שנעשה לצורך ולא כקילקול לא נוהג בו איסור זה.

מקורות:

בדברי הרמב"ם (הלכות חובל ומזיק, פ"ה, ה"א) מבואר שלא בכל חבלה נאמרה איסור חובל בעצמו, אלא רק בחבלה שנעשית "דרך נציון": "אסור לאדם לחבול בין בעצמו בין בחבירו, ולא החובל בלבד אלא כל המכה אדם כשר מישראל… דרך נציון הרי זה עובר בלא תעשה" (ויש שגרסו "דרך בזיון", וראה במשנה הלכות (ח"ד, סימן רמה, אות ו) שכתב שהעיקר כגרסת הספרים "דרך נציון"). מלשון הרמב"ם משמע שכל שאינו "דרך נציון" אין בו איסור חבלה.

לאור דברי הרמב"ם, נראה שמי שיעשה חבלה, או יסכים שאחר יעשה בו חבלה עבור איזה צורך, שוב לא יהיה בחבלה איסור חובל בעצמו (ולא יהיה איסור על אחרים לחבול בו). מאחר שהחבלה היא בהסכמת הנחבל ולצורך מסוים, ואין חבלה זו "דרך נציון".

אמנם התוס' (ב"ק צא, ב, ד"ה אלא האי תנא) כתבו שאסור לאדם לחבול בעצמו אף לצורך, ע"ש, וכעין זה מתבאר מדברי הרשב"א בחי' למסכת ב"ק שם שהביא את דברי התוס' והוסיף שאסור לאדם לחבול בעצמו בכל גווני, ואפילו במקום שיש לו מזה נחת רוח אסור.

אך גם לדעת התוספות, יש מקום להתיר מעשה חבלה בעצמו במקרים מסוימים. היתר זה עולה מתוך דברי הפני יהושע (ב"ק, שם), שכתב לבאר בדברי התוספות שעד כאן לא נחלקו תנאים אם אדם רשאי לחבול בעצמו, אלא דוקא באופן שעושה זאת "לצורך קצת", אבל במקום שיש לאדם "צורך גדול" לחבול בעצמו, אזי לכל הדעות אין בכך איסור.

הפני יהושע הוכיח את דבריו משאול המלך, שהרג את עצמו ל"צורך גדול" שלא יפול ביד האויב, ואם הותר לו להרוג את עצמו, קל וחומר שמותר  לאדם לחבור בעצמו לצורך גדול. וכ"כ בשו"ת יביע אומר (ח"ח, סימן יב, אות א) לחלק בין צורך קטן לבין צורך גדול (ע"ש שכתב כן בפרט כשיש צער למטופל), כמו שכבר חילק הפני יהושע הנ"ל.

ונראה, שכמו שצורך גדול מותר, כך גם תמיד נמדד הצורך מול הנזק והחבורה, שאם בחבורה משמעותית כמו ניתוח קוסמטי שיש בו סכנה יש צורך גדול, אזי בהמשך כמה טיפות דם בבדיקת דם די בצורך פחות, והכל במשקל זה מול זה וחבורה קטנה לצורך מותרת לכל הדעות לכאורה, בפרט שיש כאן צירוף שהחבורה כבר קיימת רק לא מונעים אותה וממשיכים לתת לה לטפטף, שזו בעיני סברא משמעותית. 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל