תרומות – לחץ כאן

עלייה לקבר – נחת רוח לנפטר / בקשה ממת שיבוא בחלום

שאלה:

שלום האם מותר והאם אפשרי (על פי אמונתנו) לבקש מנפטר שיתגלה אלינו בחלום?
כמו כן , שמעתי באיזה מקום שכאשר מבקרים את קברו של הנפטר הוא יודע בכך , האם ידוע לנו המקור לאמונה זו ?
תודה!!

תשובה:

שלום רב.

1) יש הנאה למתים שבניהם ואוהביהם הולכים על קבריהם להתפלל עליהם ולבקש טובה לנשמתם.

2) אין להתפלל למתים או לבקש מהם, שלא יהיה בכלל 'דורש אל המתים' אלא יתפלל לקב"ה, וכשמתפלל בקברי צדיקים יבקש מהשי"ת שיתן לו רחמים בזכות הצדיקים שוכני עפר. ורבים מתירים לומר למת תהא מליץ יושר ותתפלל בעדנו לה' יתברך.

3) איזהו דורש אל המתים, זה המרעיב את עצמו והולך ולן בבית הקברות, כדי שתשרה עליו רוח טומאה, והוא שד של בית הקברות, ודורש שיהא שד זה אוהבו ומסייעו בכשפיו, ואל המתים היינו אל מקום המתים, בבית הקברות, ורוב הראשונים מפרשים שהוא שהמת יודיעו מה ששאל לו, אלא  שמהם מפרשים שהמת יבוא בחלום ויודיעו שהדבר הזה אסור! ומהם כתבו רוח המתים שנלוים עליו ומגידים לו מה ששאל מהם, ומהם כתבו שיבהיל מחשבותיו עד שיתעורר דמיונו, ומהם מפרשים שדורש לגופו של מת ומדבר עמו על ידי כישוף בעודו בקברו.

יש שכתבו שאותם נשים ועמי הארץ שהולכים על קברי מתים וכאילו מדברים עם המתים ואומרים להם צרותיהם קרוב הדבר שהם בכלל דורש אל המתים, ואחרונים האריכו להוכיח שאין בזה שום איסור של דורש אל המתים אפילו כשמבקשים מהמתים שיתפללו על החיים, שכן אמרו בתענית צבור על הגשמים שיוצאים לבית הקברות כדי שיבקשו עלינו מתים רחמים, וכן אמרו בכלב שהלך ונשתטח על קברי אבות בחברון ואמר אבותי בקשו עלי רחמים ועוד.

מקורות:

1. המקור הראשון לעלייה לקבר מוזכר בדברי המדרש אצל יוסף שעלה להתפלל בקבר אמו וכן כלב הלך לחברון, ור' בגשר החיים. והמנהג לבקר בכל שנה ביום היארציי"ט כבר הוזכר ברש"י ביבמות דף קכב,א ע"ש. בספר פני ברוך עמ' שצב הביא שיש הנאה למת שקרוביו באים לקברו, והראיה מברזילי הגלעדי שרצה להקבר בעירו כדי שקרוביו יבואו וזה יעשה לו קורת רוח, וכן הוכיח מזוהר פרשת ויחי ועוד ראיות. וכידוע יש להם בכך נחת רוח רבה כשמתפללים שם לעילוי נשמתם. עוד הביא רבי סלמן מוצפי בספרו על השתטחות בקברים, שכאשר אדם מגיע לבית הקברות יאמר שהוא נותן צדקה לעילוי נשמת נשמה שתספר לפלוני שהוא בא לקברו, שכך ידע הנפטר ויכיר לו טובה על כך.

2. באר היטב סי' תקפ"א ס"ק י"ז וגשר החיים חלק ב' פכ"ה, ור' בשו"ת המהר"ם שיק או"ח סי' רצ"ג.

3. גמרא סנהדרין סה,ב ובראשונים שם ובשו"ע יו"ד קעט,יג חכמת אדם פט,ז, שו"ת מהר"ם שיק שם וגשר החיים שם.

Join the Conversation

2 Comments

  1. כבוד הרב, לצערי לא הבנתי , האם מותר לשאול שאלה את המת על החיים בעברו כאשר המת היה בין החיים? שאלה שקשורה אלי ואליו?
    משמע ממה שכתבתם שזה בגדר כישוף ואסור?
    אשמח להבהרה,תודה!

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל