לתרומות לחץ כאן

חייבים לעשות מסיבת שבע ברכות?

שאלה:

שלום כבוד הרב,
2 שאלות.

1.האם זה חיוב לעשות סעודה עם שבע ברכות כל יום משבעת הימים שלאחר החתונה? או יכול שיעבור יום בלי סעודה עם שבע ברכות?

2.יכולים לעשות את שבע הברכות שלאחר הסעודה של החתונה לפני צאת הכוכבים או צריך להיות בלילה? (שיהיה שייך השבע ברכות ליום הבא וכדי שיהיה סעודת שבע ברכות כל יום)

תודה מראש!!

תשובה:

שלום וברכה

אין חיוב לעשות סעודת שבע ברכות בכל יום, אלא שכאשר יש סעודה עם עשרה גברים והחתן והכלה עמהם, מברכים שבע ברכות. ממילא גם אין בעיה לעשות את סעודת החתונה לפני השקיעה.

מזל טוב! שיהיה בית גדול בתורה ובחסד, ומלא בשמחה.

מקורות:

שו"ת רב פעלים חלק ד – אבן העזר סימן ו: שאלה בחתן שנשא בתולה דמן הדין לברך ז' ברכות בעשרה אחר בהמ"ז בכל שבעת ימי החופה אם זה הדבר הוא עליו בתורת חיוב שמחוייב להזמין עשרה בני אדם בכל סעודה כדי לברך ז' ברכות או"ד אינו בתורת חיוב ורק אם נזדמנו לו עשרה בסעודה אז יברכו ז' ברכות והוצרכנו לשאל משום היכא דהחתן אין לו יכולת להזמין בכל יום עשרה להאכילם בסעודה אלא רוצה לעשות הסעודה בשלשה בלבד ולברך אשר ברא בלבד אם מחוייב לדחוק עצמו להזמין עשרה כדי לברך ז' ברכות או לאו יורנו ושכמ"ה.

תשובה ברכת חתנים בעשרה מן בעז ילפינן לה כשרצה לכנוס את רות דכתיב ויקח בעז עשרה אנשים מזקני העיר וכו' וארז"ל שקבצן כדי לברך ברכת חתנים בעשרה מכאן שמברכין על כינוס האשה והם שש ברכות ועם בורא פרי הגפן הם שבעה וכנז' בגמרא דכתובות דף ז'.

ומאחר דילפינן לה מבעז ליכא חיובא להביא עשרה ולברך ז' ברכות הנז' אלא רק בשעת נשואין שהוא בעת החופה שבא לכנוס אבל בשבעת ימי המשתה שמברכין אחר בהמ"ז אין כאן חיוב להביא עשרה בסעודה כדי לברך ז' ברכות אלא אם נזדמן שם עשרה שאכלו על השלחן אז יברכו ז' ברכות אחר בהמ"ז דהא בעז לא לקח עשרה אלא בכניסה לבדה כאשר כנס את רות שהוא שעת נשואין ולכן גם לדידן אין חיוב עשרה אלא רק בשעת נשואין שהוא בשעת החופה וכ"כ הרב הלבוש ז"ל סי' ס"א סעיף ד' וז"ל אבל כשאין אומרים אחר בהמ"ז כל השבעה ברכות אלא ברכת אשר ברא בלבד כמו שיתבאר אינו צריך עשרה דבועז לא לקח עשרה אלא בכניסה לברך עכ"ל ע"ש.

ודבר זה הוא פשוט וכן מדוקדק מלשון רז"ל עצמו דתנן בכתובות דף ז' ע"ב ת"ר מברכין ברכת חתנים בעשרה כל שבעה א"ר יאודה והוא שבאו פנים חדשות ע"ש, נמצא שאין מחוייב להביא פנים חדשות כדי לברך ז' ברכות אלא רק אם נזדמן שבאו אז יברך דהא לא קאמר צריך שיביא פנים חדשות כדי לברך ז' ברכות וכ"כ בארחות חיים נתיב י"ט סעיף ד' וכל שבעת ימי המשתה מברכין אותם אם באו פנים חדשות דהיינו אם באו וכו' וציין שם בנתיב ים אות ט"ו על דברי ר"י הנז' שאמר והוא שבאו פ"ח =פנים חדשות= ע"ש וכונתו בזה לומר שאינו מחוייב לחזר על דבר זה אלא רק אם באו אז יברך הז' ברכות הנז'.

וכן מדוקדק לשון הגמרא שם בדף ח' ע"א רב אשי איקלע לבי רב כהנא יומא קמא בריך כלהו מכאן ואילך אי איכא פנים חדשות בריך כלהו ואי לא אפושי שמחה בעלמא הוא מברך שהשמחה במעונו בתחלת הזימון ואשר ברא אחר בהמ"ז ע"ש, נמצא הכי עבדי רבנן עובדא בנפשייהו דכל פעם שלא נזדמן שבאו פנים חדשות מברכים אשר ברא בלבד ואינם מכריחים עצמן לחזר אחר הדבר הזה להביא אנשים חדשות כדי לברך ז' ברכות.

הנה כי כן אם זה החתן אין לאל ידו להרבות בהוצאות להזמין עשרה בכל סעודה של ז' ימי המשתה כדי לברך ז' ברכות אחר בהמ"ז אינו מחוייב לדחוק עצמו לעשות כן כי אין זה עליו בתורת חובה אלא רק הוא למצוה מן המובחר אבל אם יש לאל ידו להרבות בהוצאה הא ודאי למצוה גדולה תחשב לו זאת לעשות סעודת מריעות לחתונתו בהזמנת עשרה לברך ולשבח לשמו יתברך בשבעה ברכות של חתנים ורק צריך שיהיה בכל סעודה פנים חדשות דהיינו בכלל העשרה יהיה ב' בני אדם שלא אכלו עד עתה בסעודה של אותו חתן וגם שיהיו חשובין קצת שבני החופה שמחין על ביאתן ולא מאותם הבזויין שבני החופה קצין בהם ויושבים על השולחן לאכול על אפם ועל חמתם של בני החופה דלא ניחא להו בהו כלל כי אלו אינם חשובין פנים חדשות לברך בעבורם ז' ברכות וי"א דסגי לפנים חדשות באדם אחד ופה עירנו בגדאד המנהג פשוט להקפיד שיהיו שנים ולא סגי להו בחד וכל אלו הם דברים פשוטים והשי"ת יאיר עינינו בתורתו אכי"ר.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל