פדיון כפרות עכשיו

גניבת ספרים

שאלה:

במשך כמה שנים לקחתי הרבה ספרים שהיה מונחים בבתי כנסיות בלא שם, ועכשיו שבאתי לחזור בתשובה, מאוד מעיק וכואב לי שאני לא יכול לאתר הבעלים,לקחתי מהרבה מקומות, והרבה ספרים כבר לא נמצאים אצלי, זה מפריע לי מאוד בריכוז בתורה ותפילה ושלום בית, אני מחפש כפרה גמורה כדי שאוכל להמשיך בחיים בהרחבת הדעת ומנוחת הנפש כקטן שנולד הלא הקב"ה מקבל כל שבים, ואיך אפשר שאני אשאר חוץ מחיצתו?

תשובה:

שלום וברכה,

אנשים או בתי כנסיות שאתה יודע שגנבת מהם עליך להחזיר להם את הספרים בעצמם או את ערך הספרים. לגבי גנבות שאתה לא יודע מיהו הבעלים יש לעשות בכסף צורכי רבים – לתת למקומות ציבוריים כמו בתי כנסת מקווה מתנ"ס. וכפי שכתבת שהקב"ה מקבל כל השבים וודאי שתשובתך תתקבל ברצון. אדם שהגיע לידו מעות של אחרים באיסור גזל או ריבית, עליו לתקן שני דברים. א. להישב את הגזליה ליד בעליו. ב. להוציא את האיסור מתחת ידו. ולכן אם לא יודע ממי גזל או שלא יכול לאתר את הנגזל או הלווה ששילם לו בריבית, ראוי שיעשה צורכי רבים, ובכך יוציא מידו את האיסור. אמנם איןזה תשובה מעולה מאחר ולא תיקן את מעשיו ולא הגיעו המעות ליעדם. אולם חלק ממעשה התשובה יש כאן. ולכן כתב בערוך השלחן שאין בית דין כופים גזלן או מלווה בריבית שיעשה צורכי ציבור, מאחר ולא יוצא ידי שמים. אולם כתב הערוך השלחן שאדם ששב בתשובה ומתאמץ לעשות עם הגזלה צורכי רבים, יסבב ה' שכל אחד מהנגזלים או מיורשיהם יהנה כפי ערך גזילתו ושימחלו לו והבא לטהר מסייעין אותו מן השמים. אדם שגזל מאנשים רבים או ממון רב, ואין לו יכולת להשיב את גזלתו, תיקנו חכמים שלא יקבלו מהם את הגזלה כדי שלא ימנע מלחזור בתשובה. ומי שמקבל מגזלן מפורסם אין רוח חכמים נוחה הימנו. אולם צריך הוא לפייס אותם ולהתוודות בפניהם כדי שלא יקבלו ויימחלו לו על הגזל.

יהי רצון שתשובתך תתקבל לרצון לפני אדון כל בהצלחה.

מקורות:

שו"ע חו"מ סימן שסו ובערוך השלחן שם.

שולחן ערוך חושן משפט הלכות גזילה סימן שסו, גזלן שבא לעשות תשובה אם מקבלין ממנו, ובו ד' סעיפים, סעיף א]  גזלן מפורסם (שעסקיו בכך ותשובתו קשה) הבא לעשות תשובה מעצמו, אם אין הגזילה קיימת אין מקבלין ממנו, כדי שלא ימנע מלעשות תשובה; ואם רצה לצאת ידי שמים והחזיר, אין מוחין ביד הנגזל מלקבלו. הגה: וכן אם לא בא לעשות תשובה מעצמו, רק שהנגזל צריך לתבעו, מחייבים אותו להחזיר (טור ס"א). סעיף ב] הרועים והגבאים והמוכסים, תשובתן קשה מפני שגזלו את הרבים ואין יודעים למי יחזרו, לפיכך יעשו בו צרכי רבים, כגון בורות שיחין ומערות. הגה: גזלן שהחזיר, אם צריך דעת בעלים, דינו כמו בגנב (טור ס"ג). ועיין לעיל סימן שנ"ה. סעיף ג] היה כלי ביד בנו של בעל הבית או ביד עבדו, ולקחו אחד מהם ונשתמש בו, הרי זה שואל שלא מדעת ונעשה ברשותו ונתחייב באונסין עד שיחזירנו לבעלים. לפיכך אם החזירו לקטן שהיה בידו, ואבד ממנו או נשבר, חייב לשלם. סעיף ד] הגוזל את חבירו בישוב, ובא להחזיר לו במדבר, לא יצא; ואם ירצה הנגזל לא יקחנו עד שיגיע ליישוב; אבל אם מחזירו ביישוב, אפילו אינו באותו מקום שגזלו, יצא.

ערוך השולחן חושן משפט סימן שסו: סעיף א] אמרו חז"ל [ב"ק צ"ד ב] הגזלנים ומלוי רבית שהחזירו אין מקבלין מהם והמקבל מהם אין רוח חכמים נוחה ממנו ומעשה באדם גזלן שבקש לעשות תשובה אמרה לו אשתו ריקה אם אתה עושה תשובה אפילו האבנט אינו שלך ונמנע ולא עשה תשובה לפיכך תקנו תקנה זו כדי שלא ימנע מלעשות תשובה ודוקא גזלן מפורסם שעסקיו בכך ותשובתו קשה דצריך להחזיר כל אשר לו אבל גזלן דאקראי מקבלין ממנו ואפילו גזלן שעסקיו בכך דוקא כשבא לעשות תשובה מעצמו בזה חששו חז"ל כדי שלא ימנע מלעשות תשובה אבל אם כופין אותו להחזיר מקבלין ממנו דהא אינו מתעורר לתשובה וכן דוקא כשאין הגזילה קיימת אבל כשהיא קיימת מקבלין ממנו וה"ה בגזל קורה ובנאה בבית אף על פי שהיא קיימת הוה כאינה קיימת דתקנו שישלם דמים כמ"ש בסי' ש"ס ולכן אם הוא גזלן מפורסם אין מקבלין ממנו אפילו הדמים אבל כשגזל קרקע ובנה עליה בנינים יש מי שאומר דאפילו בגזלן מפורסם ובא לעשות תשובה מעצמו סותר בניניו ומחזיר הקרקע ומקבלין ממנו [סמ"ע] ולא עשו תקנת השבים בקרקע מפני שאינה נגזלת וכן אם הנגזל חייב לאחרים מקבל ממנו בכל ענין כדי ליפרע חובותיו אם אין לו ליפרע ממקום אחר [ש"ך]:

 

הצטרף לדיון

10 תגובות

  1. לקחתי פעם מחנות שעשה מכירת חיסול בגלל פשיטת רגל, ונסיתי לאתר אותו ולא מצליח, (הוא שינה כמה פעמים המספר שלו, האם אפשר לשלם החוב לספקים שטוענים שהוא עוד חייב להם הרבה כסף?

  2. האם צריכים להחזיר לביהכ"נ שווי הספרים שלא היה להם שם, משום שאולי הביהכ"נ היה מוכר את זה בסוף הזמן כשלא מגיע הבעלים לקחתם?

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל