פדיון כפרות עכשיו

שילוח הקן בציפור דרור / כשאינו צריך את הבנים

שאלה:

מצוי לפעמים לקיים מצוות שילוח הקן בציפור דרור. וראיתי בספר שלח תשלח שהיא כשירה [והאריך שם בקהילות שהיה להם אפילו מנהג פעם בכמה שנים לשחוט ציפור דרור במעמד הקהילה שלא תשתכח המסורת]
אולם בפועל לא אוכלים אותה.
טבע הציפור שמיד שמשלחים אותה אינה חוזרת לעולם. ובעצם נשארים בקן גוזלים [במידה והם כבר לא ביצים] שאין מה לעשות איתם. אין שום דרך לאדם לא מקצועי להאכיל אותם. הם דורשים הזנה בצורה מאד מיוחדת וכו'.
בקיצור ברגע שמשלחים את האם גזר דינם הוא להתענות עד מוות.
האם בכה"ג גם כדאי לקיים המצוה. או עדיף להמנע כדי לא לעבור בצעב"ח דאורייתא בגוזלים.

תשובה:

אני מניח שאם רק מגרשים אותה ולא נוגעים בקן היא כן חוזרת ואז זה אפשרי, אם לא, אז ודאי עדיף לקיים בביצים שאז אין צער בעלי חיים ולא להמתין לגוזלים. במידה וכל זה לא שייך, אולי כאן באמת יש לחשוש. שכן נחלקו הפוסקים בענין זה אם יש טעם בקיום מצווה זו כשאינו צריך לביצים או שיש בזה אכזריות, ומדברי הזוהר הוכיחו שצריך לקחתם, כיון שכתב שטעם שילוח הקן, שעל ידי שילוח היונה היא תצטער ותפרח ממקום למקום לבקש את בניה ועל ידי כך יתגלגלו רחמי המקום ברוך הוא על בניו שבגלות. ולמעשה יש שכתבו להכריע שאם מוצא קן ציפור ברחוב או ביער במקום שאינו קשור אליו ואינו צריך את הבנים לא ישלח (כי שב ואל תעשה עדיף), אך אם מוצא את הקן בחצירו או במרפסת ביתו שזה מפריע לו ורוצה לסלקו משם, יקיים מצוות שילוח הקן. ויש הסוברים שמצווה לחזר אחר מצווה זו בכל מקרה.

מקורות:

ראה במאירי בחולין קלט,ב שכתב כך: מצות שלוח הקן אינה מצוה שיהא צריך לחזר אחריה ר"ל שאם ימצא לו קן שיטול את הבנים כדי שיקיים מצות שלוח באם או שיחזר אחר מצוה זו בהרים וגבעות אלא לכשיזדמן לידו יקיים, ומוכח בדבריו שאין צריך לשלוח כאשר אינו צריך את הבנים, וכך כתב בחתם סופר בשו"ת או"ח סי' ק' ותלה שאלה זו בטעמי מצווה זו ע"ש באריכות, אמנם בשם האר"י הביא הברכי יוסף יו"ד סי' רצ"ב סק"ח שמצווה לחזר אחרי מצווה זו וכך מורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א להלכה, וראה גם בשו"ת חכם צבי סי' פ"ג, ר' בערוך השולחן רצב,ד, וחוות יאיר סימן ס"ז ובמה שכתב במנחת אשר דברים סימן מ' באריכות דברים בענין זה.

הצטרף לדיון

תגובה 1

  1. בספר שלח תשלח כתב שהמציאות שלא חוזרת ברגע שמשלחים אותה גם אם לא נוגעים בקן [וכן איפכא, אם נוגעים בקן שלא נמצאת מרגישה בזה ולא חוזרת]. לא בדקתי בעצמי….
    יש להוסיף למה שכתבו הרבנים. שלפעמים למיטב ידיעתי זה רק ספק מצוה כי לא ברור אם הביצה לא עם דם. וכן בגוזלים האם הם בשיעור שהם כבר לא שרץ.
    וכן אם זה בחצר הביתית יש דעות שלא עוזר הפקר מראש.
    על כל צד וצד כאן יש לדון. אך רק העלתי הצדדים.
    ואולי לכן יותר צריך לחשוש לצעב"ח

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל