תרומות – לחץ כאן

שוכר טרמפולינה שרוצה להביאה למסיבת חברים

שאלה:

שחר שכר טרמפולינה לשלושה ימים, לאחר יומיים, ביום השני, חבריו של שחר עשו מסיבה, וביקשו ממנו להביא את הטרמפולינה למסיבה על מנת שתהיה מסיבה מהנה, וכולם יקפצו על הטרמפולינה.

תשובה:

שלום וברכה,

אסור לשחר השוכר להעביר את הטרמפולינה לאחרים שאין השואל רשאי להשאיל ואין השוכר רשאי להשכיר. אבל מותר לשוכר להעביר את הטרמפולינה למסיבה אם מגיע בעצמו למסיבה ושוהה במסיבה, ואין כמות חריגה של קופצים, וכולם משתמשים שימוש רגיל.

בהצלחה.

מקורות:

אסור לשואל להשאיל חפץ לאחרים (שו"ע סימן שמב סעיף א). וכן אסור לשוכר להשכיר לאחרים (שו"ע סימן שז ד). אם עבר והשאיל אינו נאמן לומר שהתקלקל מחמת מלאכה או באונס, וחייב לשלם. אולם אם יהיו עדים שהטרמפולינה ניזוקה מחמת שימוש סביר סובר הש"ך (סימן עב ס"ק קמ) שיוכל השוכר להביא עדים ולהיפטר. טעמו של הש"ך ששומר שמסר לשומר דינו כמעביר ע"ד בעל הבית, ולהלכה נפסק שמעביר ע"ד בעל הבית אין דינו כגזלן אלא שאסור לעשות כן. ולכן השוכר שהעביר לאחרים ואחרים השתמשו למרות שנהגו שלא כדין אין לשוכר דין של גזלן ואינו חייב באונסים, ואם התקלקל מחמת מלאכה פטור.

מותר לשוכר להביא את הטרמפולינה למסיבה אם הוא משתתף במסיבה ושוהה שם כל זמן המסיבה. וכמו שכתב בשו"ת הרשב"א ח"א סי' אלף קמה וז"ל: "ואפילו השוכר בית מחברו יכול הוא להשכיר לאחרים, ולא אמרו אין השוכר רשאי להשכיר ואין השואל רשאי להשאיל אלא במטלטלין שאין דרכן של בעלים להשתכר ולהשאיל עימהם, מפני שאפשר להבריחם ואינו רוצה שיהיו מטלטליו אצל אחרים. אבל מטלטלים שאין עשויין להבריח שדרכן של בעלים להשתכר ולהשאיל עימהם, משכיר משאיל לאחרים". הרשב"א הביא שתי ראיות לדבריו, ראיה ראשונה מב"מ דף עט ע"ב, השוכר את הספינה ופרקה בחצי הדרך נותן לו שכר חצי הדרך ואין לו עליו אלא תרעומת, וביארו התוספות בשם ר"ח את מסקנת הגמרא שבאמצע הדרך מוכר השוכר את הסחורה שהוא מוביל בספינה לאדם אחר, נמצא שהספינה מושכרת בהמשך הדרך לקונה של הסחורה ובעל הספינה צריך לעבוד איתו, ויש לו תרעומת שמא הקונה הוא אדם קשה יותר מהראשון והוא לא מעוניין לעבוד איתו, אבל עם כל זה אינו יכול לעכב על השוכר מלמכור את סחורתו לאחר. ומוכח ששוכר ספינה יחד עם שירותי הובלת הספינה יכול להעביר את זכויותיו לאדם אחר. ראיה נוספת מב"מ דף יא ע"א, מעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו באים בספינה אמר רבן גמליאל עישור שאני עתיד למוד נתון ליהושע ומקומו מושכר לו ועשור אחר שאני עתיד למוד נתון לעקיבא בן יוסף שיזכה בו לעניים ומקומו מושכר לו. אמר רבי יהושע עישור שאני עתיד למוד נתון לרבי אלעזר בן עזריה ומקומו מושכר לו ונתקבלו זה מזה. ומוכח שרבי יהושע השכיר לרבי אלעזר בן עזריה את המקום ששכר מרבן גמליאל. דברי הרשב"א הובאו להלכה בשו"ע סימן שטז סעיף א.  ולכן מותר להביא את הטרמפולינה כאשר הוא עומד שם, ואין חשש שיבריחו אותה אחרים. אבל בתנאי שלא יקפצו עליה מעל המותר. 

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל