תרומות – לחץ כאן

חובת האשה לגרוב גרביים בזמנינו

שאלה:

שלום כבוד הרב,
אישה שרוצה להקל ולסמוך על דעת המ"ב שלא חובה לגרוב גרביים, אך הוריה מקפידים על כך, האם רשאית להקל בכה"ג ?
נ"ב בהיותה עדיין סומכת על שולחן הוריהם

תודה מראש ושבת שלום

תשובה:

שלום וברכה

כיון שבזמנינו מנהג הנשים יראות שמים ללבוש גרביים, זה נחשב דת יהודית ואין כל היתר לאשה ללכת ברחוב ללא גרביים, זה חיוב גמור. דת יהודית תמיד נקבעת לפי מנהג הנשים הצנועות שבאותו הזמן.

ובעיקר דין זה ושאלתך, אני רוצה להרחיב לתועלת המעיינים, המשנה ברורה שם (סק"ב) אכן כותב ששוק הנחשב ערווה זה החל שמהברך ולמעלה. אבל הרבה אחרונים הוכיחו שזה מהברך ולמטה (ראה שו"ת רע"א תניינא סי' כח, חזו"א, או"ח סי' טז סק"ח, ושו"ת שבט הלוי (ח"א סי' א'). ולדבריהם מעיקר הדין יש לכסות את כפות הרגלים. ויתכן שאף מדאורייתא, עי' בחיי אדם נשמת אדם שם.

מעבר לכך וכאמור, הכל תלוי במנהג הצנועות ראה כאן מה שנכתב בנושא. ובשו"ת אגרות משה (אבה"ע ח"ד סי' ק' אות ו').

שבת שלום ומבורך.

Join the Conversation

18 Comments

 1. זו לא המציאות. אשה חרדית יראת שמים בתל אביב גורבת גרביים בחוץ. זה שהן מעטות כי יש רוב גדול מאוד שאינו חרדי, אין לזה משמעות.

 2. האם זה עניין השקפתי – הלכתי ? כי הפניני הלכה מיקל בזה וז"ל

  ו – אורך השמלה ואם חובה לגרוב גרביים
  בתלמוד (ברכות כד, א) מובאת מימרא של רב חסדא: “שוק באשה ערווה”. כלומר, שוק הוא מן המקומות האינטימיים, שחשיפתו לעיני אנשים זרים נחשבת לפריצות, ואין לומר מול שוק מגולה דברים שבקדושה.

  לדעת רוב הפוסקים, שוק הוא החלק שבין הברך לקרסול, ואם כן חובה לכסות את הרגל עד הקרסול. אבל אין צורך לכסות את כל הרגל דווקא על ידי שמלה, אלא די שהשמלה תגיע עד לאחר הברך, ולמטה מזה לגרוב גרביים או גרביון. חשוב להדגיש שגרביון מועיל רק לכיסוי החלק התחתון של הרגל, בין הברך לקרסול, אך לא יועיל לכיסוי הירכיים, שהצניעות מחייבת שיכוסו בשמלה או בחצאית. כך סוברים רוב הפוסקים (ב”ח, שועה”ר עה, א; ערוה”ש עה, ג; חזו”א טז, ח; מנח”י ו, י; הרצי”ה).

  אולם לדעת אחד מגדולי הפוסקים האחרונים, בעל הפרוש החשוב על ‘שולחן-ערוך’ חלק ‘אורח-חיים’ – ה’משנה-ברורה’ (עה, ב), השוק הוא החלק העליון של הרגל, והוא מסתיים בברך, והוא מה שנקרא בפינו ירך. וממילא אם השוק נגמר בברך, אין חיוב לכסות את מה שמתחת לברך, לא על ידי שמלה ולא על ידי גרביון. ולמרות שבעל ה’משנה-ברורה’ בעמדת מיעוט, הואיל ופסקיו התקבלו בישראל, רבות נוהגות כמותו. אולם ודאי שלכל הפחות, גם לדעתו המקילה של בעל ה’משנה-ברורה’, צריך ללבוש שמלה שתגיע אל מעבר לברך, כך שבכל מצב הברך תישאר מכוסה (עי’ גן נעול 37; הליכות בת ישראל ע”א).

  שאלה: בת שמנהג בית הוריה להקפיד לגרוב גרביים, והוריה מבקשים ממנה שתמשיך במנהגם, האם חובה עליה לשמוע בקולם או שהיא יכולה לסמוך על דעת ה’משנה ברורה’ ולהקל?

  תשובה: עליה לנהוג כמותם לגרוב גרביים, ומעבר לכך שזו דעת רוב הפוסקים, יש לזה שתי סיבות נוספות: א) מכלל מצוות כיבוד הורים לנהוג כלפיהם בכבוד ולשמוע בקולם לכל הפחות בעת שגרים בביתם. ואמנם כאשר ההורים אומרים לאדם לנהוג בניגוד להלכה, אסור לשמוע בקולם (שו”ע יו”ד רמ, טו, לעיל א, טו; א, כ). אבל כאשר ההורים מבקשים לנהוג כדעת רוב הפוסקים, חובה לשמוע בקולם. ב) כבר הזכרנו שגם לדעת המקילים, במקום שנוהגים לכסות את השוק וכף הרגל – חייבים לכסותם. ובת שמתגוררת במשפחה שבנותיה מקפידות לכסות את הרגל בגרביים, נחשבת מבחינה מסוימת כמי שגרה במקום שרגילים לכסות, ועליה לכסות.

  ואף שראוי לבת להמשיך במנהגה גם לאחר נישואיה, מכל מקום, אם תרצה לאחר נישואיה להקל בזה, הואיל וכבר אינה גרה בביתם – מותר לה, שיש לה על מי לסמוך.

 3. עד השתי שורות האחרונות, אני מסכים עם כל מילה, זה מדוייק מה שכתבתי גם אני, הויכוח הוא בשתי השורות האחרונות:
  הרב מלמד באופן תמוה מגדיר את המנהג לפי המשפחה בה היא חיה, אבל כשלומדים משנה ברורה בסי' עה רואים בדבריו מפורשות בדבריו, שהמנהג הקבוע הוא מנהג נשים צנועות באותו הזמן, כך שאין כאן ויכוח השקפתי אלא לפי דעתי טעות הלכתית.

 4. האמת שיש הרבה נשים צרפתיות, הן במשפחה שלי, הן כי אני מכיר אישית, או שהכרתי, שאם תאמר להן לגרוב גרביים ירגישו הרגשה של "חנק", ואולי אפילו יתייאשו – ויירשו לעצמן ללכת במכנסיים או בחצאיות קצרות.
  אולי הרב רצה ללמד עליהן זכות

 5. אינני דן כרגע מה לומר לאשה מתקרבת, ויש לנו גם כלל "שכשם שמצוה לומר דבר הנשמע מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע", אנחנו מדברים, אשה שרוצה לדעת את ההלכה ומסכימה לקבל אותה עליה, מה באמת ההלכה?

 6. שלום כבוד הרב, לגבי מנהגי הצניעות בכללי, פאה נוכרית, גרביון, שרוולים וכו :

  1) האם המנהג נקבע לפי : עיר – קיבוץ או לפי המדינה ?

  2) והאם המנהג נקבע לפי הנשים הדץיות, או רוב הנשים, כולל חילוניות או / (ו)גויות ?

 7. אני רואה שכבודו ממש לא מבין אותי… רק מנהג נשים צנועות ויראות שמים קובע! אם אין בקיבוץ נשים כאלו, זה כלום… לא שייך מנהג המקום בנשים שאינן צנועות.

 8. מחילה כבוד הרב,
  אבל אני מדבר על קיבוץ שיש שמה נשים צדקניות, ורובן ככולן הולכות אך ורק עם מטפחת או כיסוי [ולא פאה], ורובם לא גורבות גרביים, לכן, לפי מה שהרב אמר – שהעיר קובעת, יש מקום לדון אם מותר שמה להקל, ומאידך, להחמיר בעייני צניעות מפני שהולכים לפי מנהג המקום ?

 9. תודה רבה כבוד הרב, רק עליי להעיר שדעת הפניני הלכה שהמנהג הוא לפי כל ארץ ישראל כולה, ודחה טענה שהמנהג לפי העיר או היישוב.

  "למעשה נשות רבנים רבות נוהגות להקל ולחבוש פאה נוכרית. אולם רוב נשות תלמידי הישיבות הארץ-ישראליות נוהגות להחמיר ולכסות את ראשן דווקא במטפחת או כובע ולא בפאה. והיו שסברו שבישובים שהוקמו על ידי אותם התלמידים, נחשב הדבר למנהג מחייב, וכפי שפסק ה’משנה-ברורה’, שאין להקל ולחבוש פאה נוכרית במקום שנהגו להחמיר משום מראית עין. אולם למעשה כל הארץ נחשבת כמקום אחד, ומאחר שיש בארץ נשים רבות שמכסות את ראשן בפאה, לא ניתן לומר בשום ישוב בארץ שיש מנהג מחייב לכסות את הראש במטפחת או בכובע ולא בפאה נוכרית. ולכן אין למחות או להעיר לשום אשה שחפצה לכסות את ראשה בפאה נוכרית, אחר שישנן הרבה נשים חשובות וצדיקות שנוהגות כן."

  לכן קשה, היאך התיר לא לגרוב גרביים – אולי לדעתי בהא קמיפליגי, קסבר שכל ארץ ישראל מקום אחד הוא, ואולי גם שרוב נשות צדקניות בארץ מקילות לא לגרוב גרביים ואיבעית אימא שרוב הנשים מחייב הן חילוניות הן מדקניות – יתכן אחד מהם ?"

  (שוב מחילה שאני מטריח ואין רצוני להקשות כלל על כבוד הרב, רק לדעת איך פוסקיפם הלכה ומה ההבדלים בים הפסיקות)

 10. לחשוב שרוב נשים צדקניות בארץ ישראל לא גורבות גרביים, זה או לעצום עיניים, או להחליט שכל הריכוזים של הציבור החרדי בארץ לא קיימים… אם כלל הארץ קובעת, אז יש ללבוש גרביים בכל מקום. עכ"פ נראה שהבנת את דעתי בענין אין צורך בעוד. יישר כח

 11. לדעתם של אלו שמצריכים גרביים, האם חובה לכסות את הקרסול,

  כלומר או נניח שאני אישה שלובשת חצאית ארוכה.
  כדי להיפטר מחובת הגרביון, האם עליה לכסות את הקרסול או רק עד הקרסול לא כולל קרסול ?
  תודה וממש מחילה על ההטרחה !

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל