לתרומות לחץ כאן

חמץ שעבר עליו הפסח שהתערב במאכל לאחר הפסח

שאלה:

שלום וברכה!
אני גר בחו״ל.
קניתי בטעות בירה בחנות של יהודי שלא מכר את חמצו בפסח,
הכנתי עם הבירה מאפה
מה דין המאפה?
האם מותר לתת את זה לגוי?
ומה דין הכלים והתנור?
תודה רבה מראש!

תשובה:

שלום וברכה

בפוסקים נחלקו אם חמץ שעבר עליו הפסח בטל ברוב או שצריך לבטלו בשישים, הטור בסי' תמז פסק שצריך דוקא שישים, וכן פסק בשו"ע שם סעי' יא אולם במגן אברהם שם הביא על סמך המובא כבר בבית יוסף שם שהרבה ראשונים חולקים וסוברים שבטל ברוב, וכתב שהמיקל בשעת הדחק לא הפסיד. וראה בט"ז מגן אברהם ומשנה ברורה שם ס"ק קו שאם זרק דמיו לים כלומר איבד את דמיו כך שאין לו ממנו הנאה, נתן את תמורתו לאשפה – מותר לאכול את המאכל, כמובן במקום הפסד מרובה. ממילא נראה שלענין הכשר הכלים שודאי אין כאן הנאה ויש טורח ניתן לסמוך על המקילים, בפרט אם אלו כלים שקשה להכשירם. וכל זה כמובן רק במה שהתערב לאחר החג, מה שהתערב בחג או לפני החג אינו בכלל היתר זה.

מקורות:

משנה ברורה סימן תמז ס"ק קו

סגי ליה וכו' – ומותר עי"ז אף באכילה ודוקא באופן ג' שצייר המחבר דהיינו שנתערב לאחר הפסח אבל אם נתערב קודם הפסח וכ"ש תוך הפסח דעבר על התערובות בבל יראה אינו מותר לאחר הפסח ע"י פדיון אלא בהנאה ולא באכילה דטעם חמץ קטעים. עיסה שנתחמצה בשמרי שכר שעבר עליו הפסח אף על פי שיש בה ששים נגד השמרים אסורה אפילו בהנאה דשמרים הוי דבר המעמיד ולא בטיל אפילו באלף והוי כאלו כולה איסור ומ"מ במקום הפסד מרובה יש להתירו בהנאה ע"י שישליך הנאת האיסור לים המלח וכן יכול למוכרו לעכו"ם ולא יקבל ממנו רק כשיעור עיסה בלא השמרים. מותר ליתן לתוך היין חלב חטה או חלב בהמה כשיש ששים כנגדו לתקנו שיהיה צלול ולא חיישינן שמא יאכל עם בשר או בפסח דאף אם ישכח ויאכל ליכא איסורא כיון שכבר נתבטל ואין כאן משום מבטל איסור לכתחלה כיון שאין כונתו לבטל רק לתקן היין: 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל