תרומות – לחץ כאן

ברכה על ציצית אחרי הים / דברי תורה עם בגד ים

שאלה:

הנכנס לבריכה/ ים לכמה שעות ומסיר מעליו הטלית קטן, האם כשחוזר להתלבש צריך שוב לברך על הטלית קטן?
והאם כשנמצא בבריכה לבוש, יכול לדבר דברי תורה אפ' שיש שם אנשים שלבושים רק בגדי ים, ומה הדין כשהוא לבוש בגד ים?

תשובה:

שלום וברכה

1. ככל שמדובר על הפסק של שעתיים שלוש יש לברך שוב, אבל יותר מהודר, שכיון שיודע בבוקר שילך לים, יכוון לכתחילה שהברכה תחול רק עד זמן שיפשטנה בים.

2. מעיקר הדין מותר לברך ולומר דברי תורה כאשר הוא עם בגד ים וראשו מכוסה, כמבואר בשו"ע ומשנה ברורה בסוף סימן עד, רק שמונה עשרה צריך לבוש מלא. אבל לכתחילה אם יכול להתלבש עדיף. מבחינת נושא בית המרחץ, בריכת שחייה אין בה הבל ומותר ולא דומה לבית המרחץ שיש בו זוהמה רבה.

מקורות:

1. ביאור הלכה סימן ח, ד"ה וי"א שאין מברכין וכו':

עיין במ"ב במש"כ דאם לא לבשו מיד אז צריך לברך לכ"ע בכל גווני ועיין בספר ארצות החיים בשם תשובת קול אליהו דלפ"ז היוצא מבית המרחץ צריך ברכה שנית על הט"ק דאיכא הפסק גדול והביא כן בשם רבני קשישי דירושלים עכ"ל והעולם אין נוהגין ליזהר בזה ואפשר שטעמם דלא שייך בזה היסח הדעת שמוכרח הוא לחזור וללבוש את בגדיו ולכאורה נראה דלא מהני בזה אפילו אם יכוין בבקר בעת הברכה שיפשטנו ויחזור וילבשנו כיון דמטעם הפסק אתינן עלה ואפשר לומר דכשמכוין לזה בעת ברכה בבקר לא שייך בזה הפסק בין הפשיטה והלבישה דהברכה קאי על לבישה השנית תדע דמשמע מהמ"א דעצה זו מהני אפילו להב"י דס"ל דתיכף שפשט אזדא לה המצוה ולא מהני מה שהיה דעתו לחזור וללבשו וע"כ משום דהברכה קאי על לבישה השנית ואפשר לדחות דס"ל דע"י הכוונה שמכוין לזה בשעת ברכה מהני אח"כ סמיכת הפשיטה להלבישה וצ"ע והנה מדברי הב"ח בסימן זה משמע דמרחץ לא חשיב הפסק לגבי ט"ק ואולי יש לחלק בין אם שהה הרבה אם לא והב"ח איירי דלא שהה ויותר טוב שיכוין בבקר בעת הברכה שלא תפטור בברכה זו להט"ק רק עד שיפשטנו בבית המרחץ ואז יוכל לברך אח"כ לכ"ע ועיין בש"ת:

 

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל