תרומות – לחץ כאן

מילה שלא בזמנה ביום טוב שני

שאלה:

מועדים לשמחה,
האם מותר להוציא דם ביום טוב למשל ע"י קילוף פצע או סתם לקלף מכת שמש? כי מותר לשחוט בהמה ביום טוב

תשובה:

שלום וברכה

ודאי אסור. אפילו לגבי יום טוב שני של גלויות ולצורך ברית מילה שלא בזמנה – נחלקו בזה הדעות.

מקורות:

בענין מילה שלא בזמנה ביום טוב שני של גלויות נחלקו הפוסקים:

 שיטת הרמב"ם מילה פ"א הל' טו ובפירוש המשניות שבת פי"ט משנה ה שיום טוב שני של גלויות נדחה מפני מילה שלא בזמנה, וכ"כ הראב"ד בס' תמים דעים והכל בו בסי' עג ועוד רבים. אולם הטור יו"ד סי' רסו כתב שמילה שאינה בזמנה אינה דוחה יום טוב שני, והוא על פי תשובת הרא"ש כלל כו, וכן דעת הסמ"ק סי' קנז הר"ן והמאירי שבת שלז ועוד. להלכה פסק השו"ע שם סעיף א כדעת הטור והרא"ש שבכה"ג אין המילה דוחה יו"ט שני. וע"ע שו"ת חתם סופר יו"ד סי' רנ ומהר"ם שיק סי' רעא. אמנם הש"ך שם ס"ק ח פסק להקל כדעת הרמב"ם שיו"ט שני נדחה מפני מילה שלא בזמנה, וכן נקט בחכמת אדם סי' קמט סעי' עו, ועי' שו"ת נודע ביהודה או"ח סי' ל שהרוצה להקל כדברי הש"ך אין מוחין בידו. והיו בזה מנהגים חלוקים במשך הדורות וכל אחד יעשה בזה כמנהגו וכהוראת רבותיו.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל