תרומות – לחץ כאן

מניות בחברה שמוכרת מאכלי טריפה

שאלה:

שלום וברכה. לגבי איסור סחורה במינים טמאים.
1. באיזה אוכל לא כשר שייך איסור זה? וגם האם הוא שייך בתערובת (כגון חומרי טעם וכדו' שמוסיפים)?
2. האם זה שייך גם לבעלי מניות של חברות שסוחרים בזה?
תודה

תשובה:

1. כל דבר שאסור באכילה מהתורה בכלל איסור זה, מה שאסור רק מדרבנן אינו בכלל.

2. מותר לקנות מניות של חברות העוסקות בחילול שבת, ועוד יותר קל דין מניות של חברות העוסקות במאכלות אסורות. וממילא גם שאר איסורים אינם באחריותך.

מקורות:

1. שולחן ערוך יורה דעה הלכות מאכלי עובדי כוכבים סימן קיז

כל דבר שאסור מן התורה, אף על פי שמותר בהנאה, אם הוא דבר המיוחד למאכל אסור לעשות בו סחורה (ל' המחבר), (או להלוות עליו) (ת"ה סימן ר') (ואפילו לקנותו להאכילו לפועליו עובדי כוכבים אסור) (כך משמע מב"י מהגהות מיימוני פ"ח דמאכלות אסורות), חוץ מן החלב, שהרי נאמר בו: יעשה לכל מלאכה (ויקרא ז, כד). ואם נזדמנו לצייד חיה ועוף ודגים טמאים,  (וכן מי שנזדמנה לו נבלה וטריפה בביתו), (טור), מותר למכרם ובלבד שלא יתכוין לכך. הגה: וצריך למכרה מיד, ולא ימתין עד שתהא שמינה אצלו (ב"י בשם א"ח). וכן מותר לגבות דברים טמאים, בחובו, מן העובדי כוכבים, דהוי כמציל מידם (רשב"א בתשובה). ואסור למכור לעובד כוכבים נבלה בחזקת כשרה (טור). (ועיין בחושן המשפט סימן רכ"ח). וכל דבר שאין איסורו אלא מדבריהם, מותר לעשות בו סחורה. 

2. על חברות העוסקות בחילול שבת, ראה שו”ת אגרות משה אה”ע ח”א ז, ואינו דומה לעשיית שותפות עמו האסורה כידוע, משום שאין לו אפשרות להביע דעה כמו הבעלים ואין להחשיבו כמסייע על ידי עוברי עבירה, כיון שבודאי יעשו את המסחר גם ללא קניית המניות, וכן דעת הגרי”ש אלישיב בישורון יג עמ’ תקכו, ובישורון כ עמ’ תקלה האריכו בזה, וע”ע חשב האפוד ח”א סי’ פב מנחת יצחק ח”ג א, ח”ה יח, מועדים וזמנים ח”ג רסט בהערה.

על מאכלות אסורות, ראה בהרחבה בשו”ת יביע אומר (ח”ח יו”ד סי’ יג) שכתב להתיר שותפות ברשת מלונות שיש להם מלונות רבים גם בחו”ל שיש שם מאכלות אסורות, מהטעם שאין כל אפשרות ליהודי לעסוק בזה בפועל. וראה עוד בשו”ת מנחת יצחק ח”ג סי’ א’ אות יא. וע”ע שו”ת משנה הלכות ח”ה סי’ קב. וראה עוד כאן.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל