לתרומות לחץ כאן

כדור לצרבת בשבת / הזמנת חילוני לסעודת יום טוב

שאלה:

בסד
שלום ותודה רבה .
האם מותר לקחת כדור למנוע צרבת שכשמתחיל פשוט תחושה ממש לא נעימה ומציקה מאוד.
חבר חילוני בא ביום טוב האם מותר לי לעשות על האש או טיגון שניצלים והוא השתתף בסעודה שמא דינו כגוי ?

תשובה:

1. אסור לקחת כדור למניעת צרבת, אולם מי שסובל מכך בקביעות ולוקח תרופה קבועה – יש להקל.

2. כיום ניתן להקל להזמין חילונים לסעודת יום טוב במקום הצורך ואין כלפיהם חשש זה 'שמא ירבה לבשל בשבילו' מכמה טעמים וכפי שיבואר במקורות. ולכתחילה עדיף לזכות את האוכל לאורח בערב יום טוב על ידי אחר.

מקורות:

1. שמירת שבת כהלכתה פרק לד סעי' ד.

2. בגמרא בביצה דף כ,ב למדו חז"ל מהפסוק 'אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם' – לכם ולא לכותים. וכך נפסק בהלכה בסי' תקי"ב סעיף א' שאסור לבשל ביום טוב לצורך כותים, וכן גזרו חז"ל שלא להזמין נכרי לביתו שמא ירבה בשבילו. וכתב המשנה ברורה שם סק"ב שמומר לחלל שבתות בפרהסיא דינו כעכו"ם שאסור לבשל לצורכו ולהזמינו ביום טוב.

אמנם נקטו הפוסקים שבזמן הזה יש מקום להקל בזה מכמה טעמים: או מחמת הסיבה שאין חשש שמחמת ההזמנה יבוא להרבות בבישול עבור יהודי. או שלמחללי שבת בזמן הזה אין דין מומר אלא דין תינוקות שנשבו, וביותר נקטו שאף אם כל מחלל שבת כן מוגדר כמומר, אדם הרוצה להתארח ולחוות סעודת חג אין לו דין מומר.

ובציץ אליעזר (חלק ח' תשו' יז) האריך להוכיח שכל דברי המשנה ברורה הם רק על בישול ממש אבל להזמין אין חשש כי רק בנכרי חוששים שעל ידי ההזמנה יגיע לבישול אבל לא בישראל.

ובשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל (באשרי האיש יו"ט אות ז) מובא שסובר שהמשנה ברורה לא דיבר על תינוקות שנשבו. וידועים דברי הבנין ציון (החדשות סימן כג) והחזו"א (יו"ד סימן ב ס"ק טז) שלחילונים בזמן הזה יש דין תינוקות שנשבו.

ר' שלמה זלמן אויערבך זצ"ל (שולחן שלמה יו"ט סי' תקיב אות יב) התיר להזמין לליל הסדר כשהמטרה היא לצורך קירוב רחוקים. ובתשובות והנהגות (חלק ה סי' קנא) הביא היתר זה על כל סעודת יו"ט.

ובהליכות שלמה שם כתב שגם אדם שבוש מלחלל שבת בפני אדם חשוב אין דינו כמחלל שבת בפהרסיא לענין זה, וכן שבוש בכך בפני אביו או אמו ואינו מחלל שבת במחיצתם מותר לבשל עבורו.

התשובות והנהגות והגרי"ש אלישיב שם הביאו את העצה לזכות לאורח מערב יו"ט.

ישנם מקרים נוספים בהם התירו זאת הפוסקים כגון הזמנת הורים או ילדים מחללי שבת, תוכל לראות כאן שיעור שלם בענין זה ובו תראה את כל פרטי הדין.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. תודה אך האם אין חילוק בין עיקר הדין שמותר לרבות דווקא בתבשיל שככל שיש הרבה יותר משובח לבין טיגון שניצל וכו ששם אין שבח כל חתיכה נפרדת בפני עצמה וכשבאים חילונים כן מרבה בשבילם?
    פשוט האם הבנתי נכון מחזון עובדיה הלכות יום טוב עמ לח ?

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל