תרומות – לחץ כאן

לבישת בגד שנקנה באיסור בשבת

שאלה:

1. פעמים רבות באגוז פיסטוק כשפותחים וחוצים אותו יש סליל חום, האם זה סימן לנגיעות?
2. אנ חוזרת בתשובה, וכשלא שמרתי מצוות קניתי בשבת בגד יקר שאני מאוד אוהבת ומשמש אותי עד היום. האם זה בעיה להשתמש בו, והאם ניתן לעשות משהו?

תשובה:

שלום וברכה

אינני יודע למה כוונתך, אבל סביר להניח שזה חלק מהקליפה החומה הדקה.

מותר להשתמש ללא חשש, כיון שלא נעשתה פעולה בעצם הבגד ובהכנתו, אלא רק בקנייתו.

מקורות:

הראשונים במסכת עירובין דף מא ע”ב נחלקו האם קיים איסור להנות ממעשה שבת כעין זה שלא נעשתה מלאכה בגוף הדבר, וכגון שהגיע חפץ מחוץ לתחום שבת או על ידי רכב. התוספות הרשב”א והריטב”א בתירוצם הראשון שם הבינו שאין להקל בכך אלא באיסורים דרבנן כמו איסור תחומין, ולא באיסור מהתורה כמו בנסיעה ברכב. אולם בתירוצו השני כתב שם הריטב”א בשם רבינו יונה, שאיסור מעשה שבת נאמר רק כאשר נעשה מעשה בגוף הדבר כמו בישול, ולא בהבאתו לבד. אלא שאם נעשה הדבר במזיד, קנסו חכמים באיסור מיוחד שלא להשתמש בו. וראה בהרחבה בשו”ת מנחת שלמה סי’ ה אות ב. להלכה, כתב בחיי אדם להקל בזה בשעת הדחק, והובא בביאור הלכה תחילת סי’ שיח.

כמו כן, בביאור הגר”א בסי’ שיח שם כתב, שכל הנידון האמור אינו אלא כדי להתיר זאת באכילה למביא בעצמו, אולם, אנשים אחרים יכולים בשעת הדחק להנות מהמאכל אף אם התבשל באיסור, אם נעשה הדבר בשוגג ואין להם מאכלים אחרים לכבוד שבת.

בכל מקרה, כאן יש לנו שני צירופים להקל: מדובר באיסור דרבנן, והדבר נעשה בשוגג. מלבד זאת יש כאן את ענין ההפסד, לכן אין צורך לחשוש.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל