פדיון כפרות עכשיו

עשה טובה לחבר והזיק

שאלה:

משה וחיים עזרו לחברם ברוך לסחוב את המקרר שלו לבית החדש הם סחבו לבד את המקרר הענק ובדרך מרוב הכובד המקרר נשבר. ברוך מבקש מהם לשלם את עלות המקרר בסך 1000 ₪, אך משה וחיים טענו: הרי באנו לעזור לך בחינם, ואתה עוד רוצה שנשלם לך?

תשובה:

שלום וברכה,

החברים משה וחיים שבאו לעזור לבעל המקרר – ברוך בהסכמתו פטורים מנזק המקרר. וגם אם לא התבקשו למתן עזרה ועשו מעצמם יש לפוטרם כיון שלא הזיקו בידיים אלא מחמת כובד המקרר וכיון שלא היה בכוונה להזיק – פטור.

בהצלחה.

מקורות:

מתעסק לטובת חברו אין דינו כמזיק בידיים

בגמרא ב"מ פב, ב מבואר שלפי דעת רבי יהודה סבל שהעביר את החבית שומר חנם פטור ושומר שכר חייב. [להלכה (שו"ע סימן דש) נפסק שגם שומר שכר פטור מאחר ותיקנו חכמים שסבל שנתקל דינו כאנוס].  והקשו הראשונים מדוע פטור הסבל הרי החבית נשברה בעודו מחזיק בידו והרי הוא מזיק בידיים, ומזיק בידיים חייב. 

בתוספות ר"פ [והובא בשטמ"ק] (ב"ק כז, א) תירץ: "ותירץ ריב"א דכיון דהוי שומר חנם לא שייך בו דין אדם המזיק, שהרי עליו מוטל להתעסק בדבר, ולכך לא מחייב רק בפשיעה. אבל אדם דעלמא מה היה לו להתעסק בדבר כיון שאינו מוטל עליו, לכך חייב בכעין גניבה ואבידה". ולפ"ז ביארו אבנ"ז (חו"מ סימן יט) והמחנ"א (בהגהותיו על הרמב"ם) שבאופן שהמזיק התעסק לטובת הניזק והזיקו בשוגג לא נידון כאדם המזיק שחייב בשוגג.

ובזה יישבו את דעת הראב"ד באשה המתעסקת בתוך ביתה ושברה כלים של בעלה שאין דינה כמזיק בידיים אלא כשומר, כיון שמוטל עליה לעסוק אם נשברו כלים מתחת ידה אי"ז אדם המזיק, אלא שומר שפשע, ולכן פטורה מדין שמירה בבעלים. ואי"ז דומה לאדם אחר שלא מצווה להתעסק ונשמטו כלים מתחת ידו, שנחשב לאדם המזיק.

כל שאין כוחו מעורב בשבירת הכלי אינו אדם המזיק

ישוב נוסף מצינו במחנ"א (שומרים סי לט) שתירץ שאדם המזיק נחשב דוקא שכוחו של אדם מעורב בנזק, דהיינו שזרק כלי, אבל אם הכלי נפל מידיו ואין כוחו של האדם מעורב בו אלא הנפילה שברה את הכלי, אי"ז אדם המזיק בידיים אלא פשיעה בשמירה. ולכן המעביר חבית ממקום למקום ונתקל ושברה למרות שהיתה החבית בידו כיון שאין כוחו מעורב בשבירת החבית אינו נידון כאדם המזיק. וכן אשה ששברה כלים של בעלה מדובר שנשמט ממנה כלים ונשברו, ואין כח האשה מעורב בשבירת הכלי. ולפי דברי המחנ"א אם המקרר נשמט מידו אינו חייב על שבירתו מאחר ואין דינו כמזיק בידיים אלא כגרמי שפטור בשוגג.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל