תרומת מעות חיטין – לחץ כאן

פרשת זכור לאשה בבידוד

שאלה:

נשים הנמצאות בבידוד -לא חולות(עדות המזרח) האם מחוייבות לשמוע קריאת זכור בבית הכנסת? אם כן איך יעשו זאת?

תשובה:

שלום וברכה

נשים מעיקר הדין כלל לא חייבות בפרשת זכור, ולכן אשה בבידוד תאמר את פרשת זכור מתוך חומש בבית, ודי בכך. אם תהדר ותהיה בבית הכנסת בפורים, תכוון לשמוע קריאת ויבוא עמלק ותכוון לצאת בזה ידי חובת מצות זכור, לדעת המגן אברהם זה מועיל.

בריאות איתנה ושבת שלום.

מקורות:

ב’ספר החינוך’ (שם) כתב שנשים פטורות ממצות זכירת עמלק, כיון שאין דרכה של אשה לכבוש, ופטורות הן ממצות מחיית עמלק. סברא זו נובעת מהקשר בין מצוות הזכירה לבין מצוות המחייה, כמו שנתבאר לעיל מתוך דברי הרמב”ם.

ב’מנחת חינוך’ שם תמה על הלכה זו (שכן מי גילה לן שמצוות הזכירה קשורה עם מצוות המחייה), והוסיף להקשות שהרי מחיית עמלק היא מלחמת מצווה, עליה אמרו חז”ל שאפילו כלה יוצאת מחופתה לצורך מלחמת מצווה (כמו שכתב הרמב”ם בהלכות מלכים, פרק ז, הלכה ד). על דרך זו תמה בשו”ת ‘אבני נזר’ (או”ח סימן תקט; ועי’ ב’מחרשת’, סימן כב, אות ו, שביאר שאין נשים חייבות אלא במלחמת יהושע, שיש בה משום יישוב ארץ ישראל).

אולם כבר העידו רבים שלא מצאנו מנהג אבותינו שתבואנה נשים לשמוע פרשת זכור, כמו שכתב בשו”ת תורת חסד (סימן לז, ע”ש שכתב שנשים פטורות מפני שמדובר במצוות עשה שהזמן גרמה), וכך מובא בקובץ קול תורה (ניסן תשס”ג) בשם הרב משה פיינשטיין זצ”ל שלא נהגו נשים לשמוע קריאת פרשת זכור. ועי’ גם בספר ‘טעמא דקרא’ שהביא הרב חיים קנייבסקי את דעת ה’חזון איש’ שנשים פטורות ממצווה זו.

ומה שהעיר ב’מנחת חינוך’ שהרי אף נשים חייבות במלחמת מצווה, כבר כתב הרדב”ז (הלכות מלכים, שם) שאין הכוונה שנשים נלחמות בפועל, אלא שמספקות מים ושאר צרכים ליוצאי המלחמה, ולכן אין הנשים בכלל מצוות מחיית עמלק.

עם זאת, ישנם פוסקים שהחמירו לחייב נשים בשמיעת פרשת זכור, כמו שכתב ב’מנחת חינוך’. כך מבואר בשו”ת ‘בנין ציון’ (ח”ב, סימן ח) בשם רבו, וגם בשו”ת ‘מהר”ל דיסקין’ (קונטרס אחרון אות קב) כתב שנשים חייבות במצווה, וביאר שם שאין כאן מצווה שהזמן גרמה, ועוד שהרי רצונו של עמלק היה להשמיד את הנשים כאנשים (ועי’ גם בשו”ת מנחת יצחק ח”ט, סימן סח בשם ‘רוב הפוסקים’).

למעשה, כל אחד ינהג בכך לפי מנהגו, ויש לציין שבארץ ישראל בכלל, ובירושלים בפרט, נהגו רבים שאף נשים הולכות לשמוע פרשת זכור בבית הכנסת, ואולי נהגו כן על-פי דעת מהרי”ל דיסקין שהיה מגדולי רבני ירושלים. אך גם עבור מי שמחמיר בכך, יש להעיר שהרב משה פיינשטיין התנגד להצאת ספר תורה עבור קריאת נשים נפרדת, ונשים המבקשות לשמוע פרשת זכור תצטרפנה למניין אנשים (הובא ב’מועדי ישורון’).

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל