תרומות – לחץ כאן

הנוטל לולב בשבת – מצוה הבאה בעבירה?

שאלה:

שלום,
התוקע בשופר בר"ה שחל להיות בשבת, קיים מצווה?
וכן המנענע לולב ביו"ט ראשון של סוכות שחל בשבת קיים על כל פנים מצוות נענוע לולב?
וכן היושב בסוכה הפסולה מדרבנן (כגון חבילי קש וכד') קיים מצות ישיבה בסוכה?

תודה.

תשובה:

שלום וברכה

באופן כללי ברור שגם מי שעובר על איסור דרבנן לצורך קיום מצותו נחשב לו הדבר כמצוה הבאה בעבירה. אלא שיש לחלק בין האופנים השונים שהזכרת, ובעצם זה דיון ידוע ורחב בדברי התוס' בסוכה דף ג' א, לגבי היושב בסוכה ושולחנו בתוך הבית האם יוצא ידי חובת ישיבת סוכה. התוס' כתבו שאינו יוצא אפילו מדאורייתא, כיון שגזרו חכמים שמא ימשך אחר שולחנו. ובאחרונים התחבטו בביאור דבריהם, אם הוא משום שהיא מצוה הבאה בעבירה או טעמים אחרים. ראה בדבר אברהם ח"א סי' כו שהביא בשם רבי אליהו ברוך קמאי זצ"ל רבה של מיר, שביאר באופן מחודש בדרך פלפול, שהלכה מיוחדת היא לגבי סוכה, שכיון שיש בה דין לכם וסוכה גזולה פסולה, חכמים הפקיעו כביכול את בעלותו על סוכה זו ולכן אינו יוצא בה. אבל כתב שם שזה אינו לפי האמת, ולכאורה הביאור הוא, שחכמים לא רק תיקנו שלא תהיה סוכתו כזו, אלא אסרו לשבת בה כך, וממילא, היושב בסוכתו כששולחנו בבית זו מצוה הבאה בעבירה ואינו יוצא ידי חובה. וכאן יש לדוטן בכל הדוגמאות שהזכרת, אם לפי דברי התוס' גם כן יש כאן איסור, כלומר למשל לגבי שופר, בדרך כלל הוא איסור קל שהרי חכמה היא ולא מלאכה, האם כאן בראש השנה חכמים ממש אסרו באיסור שבות את התקיעה כדי שלא יבוא לטלטל או רק הפקיעו את החובה לתקוע, ונפקא מינה בשאלתך. וכן לגבי לולב, שם עוד יותר משמעותי, אדם שנוטל לולב בבית בלי שום סרך איסור, האם חכמים אסרו ליטול לולב וממילא היא מצוה הבאה בעבירה, וכך נראה לי התוס', או רק הפקיעו את החובה וממילא אם עבר ועשה יצא ידי חובתו מן התורה.

שבת שלום ומבורך.

Join the Conversation

2 Comments

  1. לא זכיתי להבין. מאי נפק"מ אם חז"ל אסרו זאת או הפקיעו את החיוב. הרי גם אם חז"ל רק הפקיעו את החיוב כבר לא שייך לקיים את המצווה שלא חייבים בה.

  2. חכמים לא יכולים להפקיע את הדין דאורייתא, אלא רק לומר שיש לבטל את המצוה בשב ואל תעשה. אבל אם עשה קיים מצותו.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל