לתרומות לחץ כאן

קריאת המגילה על ידי אשה

שאלה:

שלום כבוד הרב,
רציתי לשאול:
האם מותר לאשה שיודעת לקרוא בתורה לקרוא לעצמה את מגילת אסתר ולצאת ידי חובת קריאת מגילה? כאמור: יודעת את טעמי הקריאה וכן יש מגילה כשרה. האם יוצאת ידי חובת קריאת מגילה בליל פורים ובפורים בבוקר?

תודה רבה!

תשובה:

אשה יכולה לקרוא מגילה לעצמה במידה ויש לה מגילה כשרה והיא יודעת לקרוא, אלא שאינה יכולה לקרוא עבור אנשים, וכשהיא קוראת לנשים יש שכתבו לברך "לשמוע מקרא מגילה".

מקורות:

אני מעתיק ממה שכתבתי בהרחבה בענין זה לפני שנים במסגרת מכון תרי"ג.

נשים

נשים חייבות בקריאת המגילה (ר' יהושע בן לוי במגילה ד א; רמב"ם מגילה פ"א ה"א; טוש"ע או"ח תרפט א. על חיוב נשים בשאר מצוות היום, ראה להלן). ואף על פי שמצות קריאת המגילה היא "מצות עשה שהזמן גרמא" [=מצוה הנוהגת בזמן מסויים], וכלל הוא בידינו שנשים פטורות ממצוות עשה "שהזמן גרמן" [ראה: משנה בקידושין כט א; רמב"ם ע"ז פי"ב ה"ג. וראה שאילתות שאילתא כו, ותוס' ברכות כ ב ד"ה בתפילה ופסחים קח ב ד"ה שאף, שכלל זה נוהג אף במצוות שהן מדברי חכמים, וראה שדי חמד מערכת המ"ם כלל קלה], במצות קריאת המגילה נשים חייבות, משום ש"אף הן היו באותו הנס". כלומר, שאף הן היו בכלל גזירת המן "להשמיד להרֹג ולאבד", ולפיכך תיקנו חכמים שיהיו חייבות לזכור את הנס על ידי קריאת המגילה (ראה רש"י ותוס' מגילה שם ד"ה שאף. אולם, ראה רשב"ם פסחים קח ב ד"ה שאף, שהטעם לכך שנשים חייבות הוא משום שעיקר הנס נעשה על ידי אסתר). ומכל מקום כתבו אחרונים, שלכתחילה אין לאשה לקרוא את המגילה בעצמה, אלא יש לה לשמוע את הקריאה מאדם אחר (מג"א או"ח שם ס"ק ו, בשם הזוהר [מהדו' מונקאטש ח"ב דף מז]; משנ"ב שם ס"ק ח. וראה שעה"צ שם אות טז, שלפי נוסחאות הזוהר המצויות לפנינו אין דבריו מוכרחים. על נוסח הברכה שאשה מברכת כשהיא קוראת את המגילה בעצמה, ראה להלן).

 

אשה הקוראת את המגילה לאנשים

איש השומע את קריאת המגילה מאשה, נחלקו ראשונים, אם יוצא בכך ידי חובתו : יש סוברים, שהואיל וכאמור לעיל נשים חייבות אף הן בקריאת המגילה, יכולה אשה לקרוא את המגילה בפני אנשים, ולהוציאם בכך ידי חובת מצוה זו (רש"י ערכין ג א ד"ה לאיתויי; מגיד משנה מגילה פ"א ה"ב, בדעת הרמב"ם שם). אולם אחרים סוברים, שאשה אינה יכולה לקרוא את המגילה עבור אנשים ולהוציאם בכך ידי חובתם (ראה: בה"ג סי' יט, והובא בתוס' מגילה ד א ד"ה נשים; בעל העיטור הל' מגילה [קיג ב]; שו"ע או"ח תרפט ב, בשם י"א). ובביאור דעה זו האחרונה, נחלקו ראשונים: יש מבארים, שנשים אינן חייבות לקרוא את המגילה, אלא רק לשמוע את הקריאה מאדם אחר [בשונה מאנשים, שמצווים לקרוא את המגילה, אלא שכאשר הם שומעים את הקריאה מאחר, נחשב להם הדבר כאילו קראוה בעצמם, משום דין "שומע כעונה"]. ולכן, איש השומע את קריאת המגילה מאשה אינו יוצא ידי חובתו, שהרי היא אינה מחוייבת בדבר (ראה: בעל העיטור שם; מרדכי מגילה סי' תשעט בשם ראבי"ה; ביאור הגר"א או"ח שם; פר"ח או"ח שם. וראה טורי אבן מגילה שם, שתמה). לדעה זו, יש שכתבו שאשה הקוראת את המגילה לעצמה או לנשים אחרות, צריכה לברך "לשמוע מגילה", או "על משמע מגילה", ולא "על מקרא מגילה" שהרי אינה חייבת בקריאה אלא בשמיעה (מרדכי שם; רמ"א שם; משנ"ב שם ס"ק ח. וראה "ברכת המצוה"). אולם אחרים מבארים, שהסיבה לכך שנשים אינן יכולות לקרוא את המגילה לאנשים, היא משום שאין זה כבוד לציבור שאשה תקרא בפניהם. לדעתם, אין חילוק במהות החיוב בין אנשים לנשים, ואף נשים מברכות "על מקרא מגילה" (ראה: סמ"ג מצוה ד מדברי סופרים ופירוש הרא"ם שם בדעתו, והובאו דבריהם במג"א שם ס"ק ה; ספר האשכול הל' חנוכה ופורים אות ט. וראה שעה"צ שם אות טו, שמשום כך, נשים אינן יכולות לקרוא אפילו לציבור של נשים. וראה ספר האשכול שם שהוסיף, שאסור לאנשים לשמוע את קריאת המגילה מאשה, משום "קול באשה ערוה"). מהאחרונים יש שמבארים, שהטעם לכך שנשים אינן יכולות לקרוא את המגילה עבור אנשים, הוא משום שאנשים חייבים במצוה זו מ"דברי נביאים", ואילו נשים אינן חייבות במצוה זו אלא מ"תקנת חכמים" (טורי אבן מגילה ד א). 

הצטרף לדיון

3 תגובות

  1. יש כבר כמה שנים בכמה מקומות בארץ קריאה לנשים על ידי נשים. נשים שהכינו היטב כל אחת את הקטע אותו תקרא. השנה אי"ה יהיה כזה גם במודיעין עילית (יש לי שם כמה חברות טובות שמצאה חן העניין בעיניהם). אבל הצבור שם כל כך חם נגד. ואני שואלת: למה? תהלים מחולק לנשים, זה לא אותו הדבר?
    גילוי נאות: הרב פטר-אפלבאום שליט"א תומך בזה ואשתו בעצמה פעילה בזה.

  2. הנושא אינו הלכתי טהור באופן ספציפי, אלא יותר יש את החשיבה מה עומד מאחורי זה, וכיון שזה מעורר קונוטציה של כל מיני אירגונים פמיניסטיים שמעונינים ליצור שינוי בכל הנושא של תפילה במנין וכדומה, זה מעורר התנגדות מובנת, בבחינת חדש אסור מן התורה…

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל